PL EN


2017 | 11/I | 61-76
Article title

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ JAKO NARZĘDZIE WIZUALIZACJI PROJEKTU URBANISTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI DZIELNICY POPRZEMYSŁOWEJ W SAO PAULO

Content
Title variants
EN
VIRTUAL REALITY AS A VISUALIZATION TOOL FOR AN URBAN DESIGN BASED ON THE CONCEPT OF THE SAO PAULO INDUSTRIAL DISTRICT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Technologia rzeczywistości wirtualnej (VR), staje się powszechnie dostępna pojawiają się nowe możliwości jej zastosowania w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym. W artykule opisano wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia do projektowania urbanistycznego na przykładzie projektu konkursowego na zagospodarowanie terenu poprzemysłowego w Sao Paulo. Wzrost zainteresowania VR wiąże się z upowszechnieniem VR opartej o telefony komórkowe, jak i wyspecjalizowanych gogli jak np. Oculus czy HTC Vive. Od tego czasu rynek systematycznie się rozwija. Przytoczone trendy miały odzwierciadlenie w zastosowaniu tej technologii w pracy nad projektem nowej dzielnicy. Projekt zakładał stworzenie nowej multiufunkcjonalnej dzielnicy, która wykorzystuje założenia zrównoważonej urbanistyki. Korzystając z wirtualnej rzeczywistości na etapie projektowania można na bieżąco analizować nowe rozwiązania i testować ich odbiór przez przyszłego użytkownika budynku czy całej dzielnicy. Tworzenie projektu wykorzystującego technologie VR wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i bardzo wydajnego sprzętu komputerowego. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z technologią VR można stwierdzić, że pozwala ona by projektant w pełniejszy sposób kontrolował swoje poczynania, a klient mógł lepiej uzmysłowić sobie swoje potrzeby i doświadczyć konsekwencji decyzji projektowych.
EN
Virtual reality technology (VR) is becoming widely available, enabling new opportunities for its use in architectural and urban design. The article describes the use of virtual reality as a tool for urban design on the example of a competition project for the development of post-industrial area in Sao Paulo. Increasing interest in VR involves new, accessible smartphone-based technologies, as well as specialized VR googles such as Oculus or HTC Vive. Since then, the market has been steadily developing. The trends cited were reflected in the application of VR technology in the design of a new urban district. The project assumed the creation of a multifunctional neighborhood, based on the principles of sustainable urbanism and compact city. Using VR at the design stage enables constant analysis of new solutions and test their reception by the future user of the space – a building or an entire district. Creating a project using VR technology involves the use of specialized software and highly efficient computer hardware. Based on recent experiences with VR technology, it can be assumed that it allows the designer to more fully control his or her actions, and the customer can better understand their needs and experience the consequences of given design solutions.
Year
Issue
Pages
61-76
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Politechnika Śląska
author
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
References
 • Axford S., Keltie G., Wallis C. (2007) Virtual Reality in Urban Planning and Design. In: Cartwright W., Peterson M.P., Gartner G. (eds) Multimedia Cartography. Springer, Berlin.
 • Bradecki, T; Stangel M., Freehand drawing for understanding and imagining urban space in design education, Architecture Civil Engineering Environment 7 (2, 2014).
 • El Araby, M, Possibilities and Constraints of using Virtual Reality in Urban Design, http://corp.at/archive/CORP2002_Araby.pdf
 • Gil A.; Szkic, makieta, model komputerowy jako narzędzia pracy tworczej architekta. Rozprawa doktorska, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2005.
 • (Sketch, mockup & computer modelas tools of architect’s creative work (doctoral thesis). Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, Gliwice 2005.
 • Milanowicz M., Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, „Mechanik” nr.7, Warszawa 2013.
 • Mitchell W., City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, Cambridge 1996.
 • Siwak W., Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistośc wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki i edukacji, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.
 • Słyk J., Reprezentacja przestrzeni architektonicznej u progu informatycznego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki T. 57, z. 4, Warszawa 2012.
 • http://www.virtuix.com/product/omni-package/
 • http://www.conowego.pl/aktualnosci/naukowcy-stworzyli-iluzje-dotyku-w-vr-korzystajac-z-elektrostymulacji-22317/
 • http://www.virtuix.com/product/omni-package/
 • http://www.vrhunters.pl/ridley-scott-otwiera-studio-filmow-vr/
 • http://www.digi-capital.com/news/2015/04/augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billion-disrupting-mobile-by 2020/#.WPexozFSCrU
 • https://silesion.pl/obrona-magisterki-w-wirtualnej-rzeczywistosci-31-03-2017
 • http://www.schindler.com/award/internet/en/news/Prize.html
 • http://futuwawa.pl/futuwawa_,,patrz_na_plac___wystawa_vr_i_glosowanie_publicznosci-article-pl-34.html
 • http://www.schindler.com/award/internet/en/competition-2015.html
 • https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/otwarcie-laboratorium-zanurzonej-wizualizacji-przestrzennej
 • https://www.investingdaily.com/25463/virtual-reality-its-like-cell-phones-in-the-90s-heres-how-to-position-yourself
 • https://lakareacts.com/architecture-into-virtuality/
 • http://placdefilad.futuwawa.pl/pl
 • https://architektour.pl
 • http://www.floornature.com/asymptote-architecture-virtual-trading-floor-4818/
 • https://archhive.beebreeders.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c9ce70c-7221-4fef-ada0-6b58a69a3362
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.