PL EN


2012 | 74 | 3-4 | 551-599
Article title

Ogród w Warklanach - dzieło właściciela Michała Jana Borcha i architekta Vincenza de Mazottiego

Title variants
EN
The Palace Garden Residence in Warklany - Work of the Owner Michał Jan Borch and the Architect Vincenzo de Mazotti
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Michał Jan Borch (1753-1811) was a dignitary of the Polish-Lithuanian Commonwealth, an amateur scientist in mineralogy and geology, a poet and a dramatist, as well as an art lover and an art patron. His major achievement was to create a palace-and-garden complex at Warklany (palace 1783-1789; now in Latvia), for which he employed the Italian architect Vincenzo de Mazotti. Borch described his residence in literary work titled Jardin sentimental du château de Warkland, dans La Comté de Borch, en Russie-Blanche, printed in Warsaw in 1795.
Year
Volume
74
Issue
3-4
Pages
551-599
Physical description
Contributors
 • Instytut Sztuki PAN, Warszawa
References
 • Abramowicz Andrzej, „Zainteresowania numizmatyczne Michała Jana Borcha w czasie podróży na Sycylię i Maltę w 1776/7 roku”, Wiadomości Numizmatyczne, 28, 1984, z. 1-2.
 • Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, wyd. 2, t. 3, Wrocław 1992.
 • Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4, Warszawa 1964.
 • Biliński Bronisław, „L’Italia dei viaggiatori illuministi Polacchi (Michele Mniszech, Gregorio Piramowicz, Michele Borch)”, [w:] L’Illuminismo italiano e l’Europa. Convegno internazionale (Roma, 25-26 marzo 1976), Roma 1977. Atti dei Convegni Lincei, 27
 • Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900.
 • Chwalewik Edward, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, muzea i inne zbiory przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Kraków 1927.
 • Clarke George, “Grecian Taste and Gothic Virtue: Lord Cobham’s gardening programme and its iconography”, Apollo, 1973.
 • Driķe Lāsma, “Borhu dzimta: Vēstures liecības par Mihaelu Janu Borhu / The Borh Family: Historical Evidences about Michael Jan Borh”, [w:] Jaunas Idejas un pieejas vēstures izpētē II, Daugavpils 2007.
 • Dunin-Borkowski, Jerzy Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Lwów 1910.
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień SJ, Kraków 1996.
 • Estreicher Karol, Bibliografia polska, t. 13, Kraków 1894.
 • Gaweł Antoni, „Memoriał Michała Borcha z 1780 jako pierwsza w Polsce próba geobiochemicznych poszukiwań kruszcowych”, [w:] Prace Muzeum Ziemi, 8, 1966.
 • Hass Ludwik, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821), Warszawa 1980.
 • Historia nauki polskiej, red. Bogdan Suchodolski, Wrocław, t. 2, 1970, t. 6, 1974.
 • Impelluso Luca, Gardens in Art, Los Angeles 2007.
 • Janelis Ilze Māra, Latvijas muižu dārzi un parki, Riga 2010.
 • Jaroszewski Stefan, Architektura doby Oświecenia w Polsce, Wrocław 1971.
 • Jenkins Ian, Sloan Kim, Vases & Volcanoes. Sir William Hamilton and his Collection, British Museum, London 1996.
 • Kaminska Rūta, „Portrety fundatorów i budowniczych kościołów w Inflantach Polskich XVIII wieku i 1. poł. XIX w., [w:] Poļu Kultūras Zīmes Latvijā. Śladami kultury polskiej na Łotwie, Ryga 2007.
 • Kaminska Ruta, „Ważniejsze zabytki malarstwa dekoracyjnego Łatgalii XVII-XIX w., [w:] Kultura polska na Łotwie. Poļu kultūra Latvijā, Ryga 1994.
 • Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiecki Władysław, Słownik języka polskiego, Warszawa 1900-1927, t. 6.
 • Katalog pomiarów zabytków architektury […], red. Maria Charytańska, Przemysław Maliszewski, Warszawa 1967.
 • Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1980.
 • Kostkiewiczowa Teresa, „Sentymentalizm”, [w:] Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Kostkiewiczowa Teresa, wyd. 2, poszerzone, poprawione, Wrocław 1991.
 • Kucielska Zofia, Tobiaszowa Zofia, Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Rysunki Napoleona Ordy, Warszawa 1975.
 • Kruft Hanno Walter, A history of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, London 1994.
 • Kwiatkowski Marek, Stanisław August król architekt, Warszawa 1983.
 • Linde Bogumił, Słownik języka polskiego. Przedruk faks. oryg., wyd. 2. popr. i pomnożone, (Lwów 1854-1860), t. 1-6, Warszawa 1995.
 • Lutman Tadeusz, „Archiwum Borchów z Warklan”, Archeion, 6-7, 1930.
 • Stanisław Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
 • Majdecki Longin , Historia ogrodów, wyd. 2, t. 1, Warszawa 2007.
 • Manteuffel Gustaw, „Łubań”, [w:] Słownik Geograficzny, t. 5, Warszawa 1884.
 • Manteuffel Gustaw, „Warklany”, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 12, Warszawa 1892.
 • Manteuffel Gustaw, Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich, czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej, oprac. Krzysztof Zajas, Kraków 2007.
 • Manteuffel Gustaw, Inflanty Polskie oraz listy znad Bałtyku, oprac. Krzysztof Zajas, Kraków 2009.
 • Manteuffel Gustaw, Cywilizacja, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem, Kraków 1897.
 • Maślankiewicz Kazimierz, „Michał Jan Borch (1751-1810) and his activity in mineralogy and geochemistry”, [w:] Actes du XI Congrès International d’Histoire des sciences (Varsovie-Cracovie, 24-31 Août 1965), 4, Wrocław 1968.
 • Mikocki Tomasz, À la recherche de l’art antique, les voyageurs polonais en Italia dans les annés 1750-1830, Wrocław 1988.
 • Morawińska Agnieszka, „Rozprawa o ogrodnictwie angielskim, 1774”, Warszawa 1977.
 • Mowl Timothy, Gentelmen & Players. Gardeners of the English Landscape Garden, London 2004.
 • Piļpuks Jānis, „Grāfs Mihaels Borhs (1753-1811)”, [w:] Varakļāni un Varakļānieši. Kultūrvēsture, atmiņas, apcerējumi. Otrais, labots un papildināts izdevums, Rēzekne 2003.
 • Piwkowski Włodzimierz, Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne, Warszawa 1998.
 • Polanowska Jolanta, „Ogród angielski (English landscape garden) w Warszawie i jej okolicach w 2. poł. XVIII w., i jego wzory”, [w:] Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., red. Zbigniew Michalczyk i in., Warszawa 2010.
 • Pomian Krzysztof, Zbieracze i osobliwości, Paryż – Wenecja XVI- XVIII wiek, przekład Andrzej Pieńkos, Lublin 2001.
 • Recke Johann Friedrich von, Napiersky Karl Eduard, „Graf von der Borch Michael Johann”, [w:] Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, t. 1, Mitau 1827.
 • Robinson John Martin, Temples of Delight. Stowe Landscape Gardens, London 2002.
 • Rottermund Andrzej, Zamek Warszawski w epoce Oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989.
 • Ruvigny Melville Henry, The Nobilities of Europe, London 1910, s. 275.
 • Savickis Pēteris, „Arhitekts Vinčenco Macoti (1756-1798)”, [w:] Varakļāni un Varakļānieši. Kultūrvēsture, atmiņas, apcerējumi. Otrais, labots un papildināts izdevums, Rēzekne 2003.
 • Savickis Pēteris, „Varakļānu pils parks”, [w:] Varakļāni un Varakļānieši. Kultūrvēsture, atmiņas, apcerējumi. Otrais, labots un papildināts izdevums, Rēzekne 2003.
 • Savickis Pēteris, „Grāfa Mihaela Borha ģerbonis”, [w:] Varakļāni un Varakļānieši. Kultūrvēsture, atmiņas, apcerējumi. Otrais, labots un papildināts izdevums, Rēzekne 2003.
 • Savickis Pētris, „Mihela Jana Borha estētiskie uzskati”, [w:] Latvijas zinātņu akadēmijas un Varakļānu pilsētas domes, zinātniskā izbraukuma konference 2003. gada 16.-17. Maijā. Veltījums Varakļānu pilsētas 75 gadu jubilejai un grāfa Mihela Borha 250. dzimšanas dienai, Rēzekne 2005.
 • Schlosser Julius von, La letteratura artistica. Manuaelle delle fonti della storia dell’arte moderna, Firenze-Wien 1956.
 • Sinko Tadeusz, „Motywy platońskie w «Obrazie życia ludzkiego» tzw. Cebesa”, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 52, 1951 nr 3.
 • Sozański Jarosław, „Polska architektura i sztuka sakralna na ziemiach łotewskich”, [w:] Kultura polska na Łotwie. Poļu kultūra Latvijā, Ryga 1994.
 • Spēlmane Emīlija, „Predanija o M. Borche i jego Warakljanskom dworce”, [w:] Iz istorii estestvoznanija i techniki Pribaltiki, (Riga), t. 6, 1980.
 • Stradiņš Janis, „Polskij estestvoispytatel’ M. Ja. Borch iz Latgalii”, [w:] Naucznyje Sviazi Pribaltiki v XVIII-XX vekov, Riga 1968, s. 145.
 • Stradins Janis, „Michał Jan Borch – polski przyrodnik XVIII w.”, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 25, 1980 nr 3.
 • Stradiņš Jānis, „M. Ja. Borch – polskij estestvoispytatel’ iz Latgalii“, [w:] Iz istorii estestvoznanija i techniki Pribaltiki (Riga), t. 6, 1980.
 • Stradiņš Jānis, Grosvalds Ilgas, „Nauka polska a Łotwa”, [w:] Kultura polska na Łotwie. Poļu kultūra Latvijā, Ryga 1994.
 • Stradiņš Janis, „Situācija Latgalē jeb Poļu Inflantijā 18. gadsimtā. Varakļānu grāfs M. Borhs”, [w:] Stradiņš Janis, Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, Riga 2009.
 • Swirida Inessa, „W poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Park naturalny XVIII stulecia a wolnomularstwo”, Ars Regia (Warszawa), 2, 1993.
 • urkowskiTadeusz T, „Borch Michał Jan”, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków 1936.
 • Ugniewski Stefan, Z dziejów domu arcybiskupów warszawskich, Tuscon (Arizona) 1997.
 • Uruski Seweryn, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. 1, Warszawa 1904.
 • Wilton-Ely John, Piranesi as Architect and Designer, New York 1993.
 • Wittyg Wiktor, Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku, Warszawa 1903.
 • Wójcik Zbigniew, „Wpływ Komisji Edukacji Narodowej na rozwój geologii w Polsce w drugiej połowie XVIII w.”, [w:] Prace Muzeum Ziemi, (Warszawa), 23, 1975.
 • Zakon Maltański w Polsce, red. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 2000.
 • Zilgavis Jānis, „Architektura dworska Łatgalii od XVI do początku XX w.”, [w:] Kultura polska na Łotwie. Poļu kultūra Latvijā, Ryga 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ca12789-e111-492d-9c79-513c8941f6d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.