PL EN


2018 | 42(3) | 53-67
Article title

Metoda epizodów (vignettes) w badaniach społecznych i familiologicznych. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Content
Title variants
EN
The vignette method in social and family research. Theoretical and practical contexts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł podejmuje tematykę związaną z metodami badań społecznych ifamiliologicznych. Podjęcie tego zagadnienia wynika z konieczności wprowadzenia nowych sposobów analiz komparatystycznych, także w perspektywie współpracy instytucji tworzących system pomocy i wsparcia rodziny. Propozycją, która została przedstawiona wpublikacji, jest metoda epizodów (vignettes).Metoda epizodów w krajach anglojęzycznych jest wykorzystywana od wielu lat. Prze-prowadzono sporo badań z użyciem jej różnych typów i odmian, co pozwoliło określić, wjakich obszarach badawczych ma ona najlepsze zastosowanie. Jednocześnie zidenty-fikowano zagrożenia, które mogą obniżać poziom trafności i rzetelności, a tym samym wiarygodności badania. W artykule zostały przedstawione różne odmiany epizodów. Został także pokazany proces przygotowania jednego typu epizodu na przykładzie bada-nia wykonanego w ramach projektu Integracja usług na rzecz rodzin — konteksty teoretyczne ipraktyczne. Celem artykułu jest przybliżenie polskim czytelnikom tej rzadko stosowanej w Polsce metody i jednocześnie poszerzenie warsztatu badawczego — zwłaszcza młodych naukowców. Istotna jest także możliwość zastosowania tej metody w szerszych badaniach komparatystycznych, także w perspektywie międzynarodowej.
EN
The article presents a research method on social and family science. There is a need of introducing new methods of comparative analysis in the perspective of the cooperation in child and family support institutions. The vignette method is the proposal presented in the article.The vignette method has been used in English-speaking countries for many years. Numerous studies have been conducted using different types of vignettes. This allowed us to reveal which area of research is the best of its application. At the same time, factors that may reduce the level of accuracy and reliability and thus the validity of the study have been identified. Various types of episodes have been presented. The process of preparing one type of episode was shown also. It was based on the example of a study conducted under the project ‘Integration of services for families — theoretical and practical contexts’.The aim of the article is to bring closer to Polish readers this rare method in and to enable the extension of the research workshop especially for young researchers. It is also important to be able to undertake wider comparative research using this method, also in an international perspective.
Contributors
 • Centrum Badań nad Rodziną, Wydział Nauk Pedagogicznych,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Alexander, Ch.S., Becker, H.J. (1978). The Use of Vignettes in Survey Research. Public Opinion Quarterly, vol. 42, iss. 1, s. 93-104. DOI: 10.1086/268432.
 • Anastas, J.W. (1999). Research Design for Social Work and the Human Services. New York: Columbia University Press.
 • Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Biernat, T., Przeperski, J. (2015). Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym. Centrum dla rodzin. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Bloor, M., Wood, F. (2006). Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts. London: Sage Publications.
 • Brunnberg, E., Pećnik, N. (2007). Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia: Social work with children at risk in Sweden and Croatia. International Journal of Social Welfare, vol. 16, iss. 3, s. 231-241. DOI: 10.1111/j.1468- -2397.2006.00456.x.
 • Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Caro, F.G., Yee, Ch., Levien, S., Gottlieb, A.S., Winter, J., McFadden, D.L., Ho, T.H. (2012). Choosing among Residential Options: Results of a Vignette Experiment. Rese- arch on Aging, vol. 34, iss. 1, s. 3-33. DOI: 10.1177/0164027511404032.
 • Carvalho, J.M.S., Delgado, P., Benbenishty, R., Davidson-Arad, B., Pinto, V.S. (2017). Professional judgements and decisions on placement in foster care and reunifica- tion in Portugal. European Journal of Social Work, vol. 21, iss. 2, s. 296-310. DOI: 10.1080/13691457.2017.1291494.
 • Hazel, N. (1995). Elicitation techniques with young people. Social Research Update, iss. 12.
 • Hughes, R. (2008). Vignettes. W: L.M. Given (red.), The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Los Angeles: Sage Publications.
 • Hughes, R., Huby, M. (2004). The construction and interpretation of vignettes in social research. Social Work and Social Sciences Review, vol. 11, iss. 1, s. 36-51. DOI: 10.1921/17466105.11.1.36.
 • Hyman, M.R., Steiner, S.D. (1996). The Vignette Method in Business Research: Current Uses, Limitations and Recommendations. W: E.W. Stuart, K.J. Ortinau, E.M. Moore (red.), Marketing: Moving toward the 21st Century. Rock Hill: Southern Marketing Association.
 • Jent, J.F., Eaton, C.K., Knickerbocker, L., Lambert, W.F., Merrick, M.T., Dandes, S.K. (2011). Multidisciplinary Child Protection Decision Making about Physical Abuse: Determining Substantiation Thresholds and Biases. Children and Youth Services Review, vol. 33, iss. 9, s. 1673-1682. DOI: 10.1016/j.childyouth.2011.04.029.
 • Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2011). Case management jako formuła koordynacji usług społecznych i innych działań służb publicznych — przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zyberto- wicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? (s. 229-247). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Kodner, D.L., Spreeuwenberg, C. (2002). Integrated care: meaning, logic, applications, and implications — a discussion paper. International Journal of Integrated Care, vol. 2, iss. 4. DOI: 10.5334/ijic.67.
 • Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kriz, K., Skivenes, M. (2013). Systemie differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (Califor- nia). Children and Youth Services Review, vol. 35, iss. 11, s. 1862-1870. DOI: 10.1016/j. childyouth.2013.09.001.
 • Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nygren, L., Oltedal, S. (2015). Constructing a vignette for qualitative comparative family research. Journal of Comparative Social Work, vol. 10, no. 1.
 • Przeperski, J. (2015). Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Rutkowska, D., Przybyszewski, K. (2015). Efekt sformułowania (framing effect): zaanga-żowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stra-cie na podejmowanie decyzji. Psychologia Społeczna, vol. 10, iss. 3, s. 248-265. DOI: 10.7366/1896180020153401.
 • Schoenberg, N.E., Ravdal, H. (2000). Using vignettes in awareness and attitudinal rese- arch. International Journal of Social Research Methodology, vol. 3, iss. 1, s. 63-74. DOI: 10.1080/136455700294932.
 • Skivenes, M., Tefre, 0. (2012). Adoption in the child welfare system — A cross-country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption. Chil- dren and Youth Services Review, vol. 34, iss. 11, s. 2220-2228. DOI: 10.1016/j.childy- outh.2012.07.013.
 • Spratt, T. (2000). Decision making by senior social workers at point of first referral. British Journal of Social Work, vol. 30, iss. 5, s. 597-618. DOI: 10.1093/bjsw/30.5.597.
 • Taylor, B.J. (2006). Factorial Surveys: Using Vignettes to Study Professional Judgement. British Journal of Social Work, vol. 36, iss. 7, s. 1187-1207. DOI: 10.1093/bjsw/bch345.
 • Toros, K. (2014). Graduate Social Work Students' Approaches and Ways of Thinking in Child Protection Assessment: Case Vignette Reflections from Estonia. Social Work Education, vol. 33, iss. 7, s. 890-905. DOI: 10.1080/02615479.2014.894972.
 • Wilson, J., While, A.E. (1998). Methodological issues surrounding the use of vignettes in qualitative research. Journal of Interprofessional Care, vol. 12, iss. 1, s. 79-86. DOI: 10.3109/13561829809014090.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ca39751-4f72-4007-bcb4-0746455bbb66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.