PL EN


2019 | 66 | 7: Teologia ekumeniczna | 5-16
Article title

Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego

Title variants
EN
Communional-Trinitary Position of the Holy Spirit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Nowym Testamencie można zauważyć początki pneumatologii trynitarnej, która zaczęła się rozwijać w zmieniającym się kontekście świata kulturowego. Istotne znaczenie miało tu spojrzenie na Ducha Świętego w perspektywie miłości trynitarnej. Komunijny wymiar miało także nauczania o Filioque. Od średniowiecza rozpoczął się na Zachodzie pewien proces zapominania o Duchu Świętym i dopiero w nowszej teologii nastąpił w pneumatologii renesans, możliwy dzięki zintegrowaniu refleksji teologicznej i doświadczenia duchowego, w szczególności dzięki nowemu obudzeniu się w Kościele poczucia zjednoczenia na sposób komunii, które ośmieliło wybitnych teologów do podejmowania wnikliwych poszukiwań pneumatologicznych.
EN
In the New Testament, you can see the beginnings of Trinitarian pneumatology, which began to develop in the changing context of the cultural world. The view of the Holy Spirit in the perspective of Trinitarian love was of great importance here. The communion dimension also had teaching about Filioque. From the Middle Ages, a process of forgetting the Holy Spirit began in the West and it was only in newer theology that a renaissance in pneumatology was possible thanks to the integration of theological reflection and spiritual experience, in particular, thanks to the new awakening of the Church’s sense of unification in a manner of communion that emboldened outstanding theologians to undertake a penetrating search in pneumatology.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
References
 • Bokwa Ignacy: Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom: Radomskie Wydawnictwo Diezezjalne AVE 1998.
 • Bouyer Louis: Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce, tłum. Alina Liduchowska, Kraków: Wydawnictwo „M” 2000.
 • Chevalier Max-Alain: Biblische Pneumatologie, w: Neue Summe Theologie, red. Peter Eicher, t. 1: Der lebendige Gott, Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag 1988.
 • Congar Yves: Słowo i Tchnienie, Słowo i Tchnienie, tłum. Mariusz Jagielski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2018.
 • Congar Yves: Systematische Pneumatologie, w: Neue Summe Theologie, red. Peter Eicher, t. 1: Der lebendige Gott, Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag 1988, s. 379-406.
 • Congar Yves: Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w ekonomii Objawienia i doświadczenie Ducha, tłum Adam Paygert, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1995.
 • Congar Yves: Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22,1), tłum. Lucyna Rutowska, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1996.
 • Forte Bruno, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Greshake Gisbert: Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, tłum. Jan Tyrawa, Wrocław: Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2009.
 • Greshake Gisbert: Wierzę w Boga trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, tłum. Wiesław Szymona, Kraków: Wydawnictwo Znak 2001.
 • Jagodziński Marek: Trialogiczno-komunijna koncepcja trynitologii, „Studia Diecezji Radomskiej” 10 (2010/2011), s. 59-72.
 • Liszka Piotr: Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2000.
 • Kasper Walter: Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. Jan Tyrawa, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1996.
 • Laurentin René: Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. Maria Tarnowska, Kraków: Wydawnictwo Znak 1998.
 • Stubenrauch Bertram: Pneumatologia – traktat o Duchu Świętym, (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, red. Wolfgang Beinert, traktat VIII), tłum. Piotr Lisak, Kraków: Wydawnictwo „M” 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1caa8705-4908-4b6e-835c-434eda0d81a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.