Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 179-189

Article title

Wpływ banku centralnego na utrzymanie stabilności systemu finansowego na przykładzie wybranych banków centralnych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule ukazano wpływ banków centralnych na utrzymanie stabilności finansowej. Kryzysy finansowe, które pojawiały się na przestrzeni lat, pokazały, jak ważne są działania mające na celu utrzymanie stabilności. Owa stabilność rozumiana jest różnorodnie. Niektórzy autorzy postrzegają ją jako brak kryzysu, inni jako sytuację, w której system jest w stanie w sposób ciągły i efektywny pełnić swoją rolę, mimo pewnych zawahań. Sytuacja kryzysu w systemie finansowym powoduje spadek wzrostu gospodarczego. Zaburzenia w omawianym systemie powodują, że banki centralne muszą wdrażać szereg rozwiązań, aby zapobiec upadkom banków komercyjnych, zapobiec spadkowi gospodarczemu i spadkowi zaufania do systemu finansowego. W roku 2008 banki wielu państw sięgały po rozwiązania, takie jak: operacje otwartego rynku, redukcje stóp procentowych, operacje dostarczania płynności. Działania te miały na celu poprawienie sytuacji w sektorze bankowym i systemie finansowym.
EN
In the article it is shown the impact of central banks to maintain financial stability. Financial crises that occurred over the years have shown the importance of measures to maintain stability That stability is variously understood. Some authors see it as a lack of crisis, others as a situation where the system is able to continuously and effectively fulfill its role, despite some hesitation. The situation of crisis in the financial system influence on the a decline in economic growth. Disturbances in this system cause that central banks must implement a range of solutions to prevent falls of the commercial banks, to prevent the economic decline and confidence in the financial system. In 2008, banks in many countries used solutions such as open market operations, the reduction of interest rates, liquidity provision operations. These activities were aimed at improving the situation in the banking sector, but also strengthening the financial system.

Year

Issue

8

Pages

179-189

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cad70aa-2c00-415a-bcda-4047afa9956b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.