Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 (345) | 116-128

Article title

Jakość żywności i kierunki jej podwyższania w opinii konsumentów na przykładzie jogurtów

Content

Title variants

EN
Food Quality and Direction of Its Increasing on the Example of Yoghurt from Consumers’ Point of View
RU
Качество продуктов питания и направления его повышения по мнению потребителей на примере йогуртов

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jakość produktu wskazywana jest coraz częściej przez konsumentów jako ważny czynnik warunkujący ich decyzje nabywcze. Przez jakość konsumenci rozumieją pewien zespół atrybutów, którymi powinien charakteryzować się dany produkt. Rozpoznanie uwarunkowań decyzji nabywczych konsumentów powinno uwzględniać zidentyfikowanie tych atrybutów, by możliwe było kształtowanie cech produktu zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. W pracy podjęto próbę zbadania opinii polskich konsumentów na temat jakości żywności i sposobów jej podwyższania w odniesieniu do jogurtów. Badania terenowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety przeprowadzono na przełomie lat 2011 i 2012 na próbie 122 osób z Warszawy i okolic. Badania wykazały, że wśród najistotniejszych elementów składowych jakości żywności wymieniano naturalność, świeżość oraz walory zdrowotne. Natomiast wśród akceptowanych innowacji zwracano uwagę na obecność żywych kultur bakterii, podwyższanie zawartości witamin i składników mineralnych oraz obniżanie poziomu cukru i tłuszczu. Podkreślano również znaczenie walorów sensorycznych oraz zdrowotnych. Dla badanych ważne były również czytelne i zrozumiałe informacje na opakowaniu jogurtu. W celu podwyższenia jakości jogurtów wskazane jest zwiększenie ilości dodatków korzystnie wpływających na zdrowie oraz umieszczanie na produktach czytelnych i zrozumiałych informacji na temat korzystnego działania takiego produktu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują kierunek, w którym powinno zmierzać podwyższanie jakości jogurtów, aby oczekiwania konsumentów były zaspokojone.
EN
The quality of the product is indicated more and more frequently as an important factor determining consumer’s purchase decisions. Consumers understand the quality as a certain set of attributes which are important for the product. The diagnosis of conditions referring to purchasing decisions should include identification of those attributes to make possibility of shaping the product characteristics in accordance with the quality expected by consumers. This paper attempts to examine the opinion of Polish consumers about the food quality and the methods of its improvement with regard to yoghurt. A field research using an author’s questionnaire was conducted at the turn of 2011 and 2012 on a sample of 122 people from Warsaw and its surrounding areas. The study showed that among the most important components of the food quality were: naturalness, freshness, and health benefits. Referring to the accepted innovations, consumers paid attention to the presence of bacterial cultures, vitamins, and minerals increasing and lowering the level of sugar and fat. Consumers also stressed the importance of sensory and health attributes; the clear label information was also emphasised. In order to improve the yoghurt quality it is recommended to increase the number of components that positively affect health. Moreover, it is also recommended to label the products with legible and understandable information about the beneficial effects of such a product. Results of this study indicate the most proper direction referring to yoghurt quality improvement in order to meet consumers’ expectations.
RU
Качество продукта все чаще указывается потребителями в качестве важного фактора, определяющего их решения о покупке. Под качеством потребители подразумевают некоторый набор свойств, которыми должен характери- зоваться данный продукт. Изучение обусловленностей решений потребителей о покупке должно учитывать выявление этих свойств, чтобы было возможным формирование свойств продукта в соответствии с ожиданиями потребителей. В работе предприняли попытку изучить мнения польских потребителей насчет качества продуктов питания и свособов его повышения по отношению к йогуртам. Полевые исследования с использованием акторского вопросника анкеты провели на рубеже 2011 и 2012 гг. на выборке в 122 лиц из Варшавы и окрестностей. Исследования показали, что в числе самых существенных составных элементов качества продуктов питания указали их натуральность, свежесть и пользу для здоровья. В числе же одобряемых новинок обращали внимание на присутствие живых культур бактерий, повышение содержания витаминов и минеральных солей, а также снижение уровня сахара и жира. Подчеркивали тоже значение сенсорных качеств и пользы для здоровья. Для обследованных лиц важна была также удобочитаемая и понятная информация на упаковке йогурта. Для повышения качества йогуртов рекомендуется повысить количество добавок, благоприятным образом влияющих на здоровье, и размещение на продуктах удобочитаемой и понятной информации о полезном действии такого продукта. Результаты проведенных исследований указывают направление, в каком должно идти повышение качества йогуртов, чтобы ожидания потребителей могли осуществляться.

Year

Issue

Pages

116-128

Physical description

Dates

published
2013-07-2013-08

Contributors

 • SGGW w Warszawa
 • Zespoł Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie

References

 • Abbot R. (1997), Food and nutrition information: a study of sources, uses, and understanding, “British Food Journal”, No. 99.
 • Annunziata A., Vecchio R. (2011), Factors Affecting Italian Consumer Attitudes Toward Functional Foods, “AgBioForum”, No.14.
 • Baryłko-Pikielna N., Wasiak-Zys G. (2004), Jakość żywności z perspektywy współczesnego konsumenta, (w:) Brzozowska A., Gutkowska K. (red.), Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Becker T. (2000), Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis, “British Food Journal”, No. 102.
 • Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Górska-Warsewicz H. (2001), Konsumencka ocena jakości żywności, „Przemysł Spożywczy”, nr 12.
 • Grunert K.G. (2002), Current issues in the understanding of consumer food choice, “Trends in Food Science & Technology”, No.13.
 • Grunert K. G., Bech-Larsen T., Bredahl L. (2000), Three issues in consumer quality perception and acceptance of dairy products, “International Dairy Journal”, No.10.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2012), Poziom akceptacji zmian na rynku żywności w opinii konsumentów, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość”, nr 84.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Impact of beliefs and attitudes on Young consumers’ willingness to use functional food, “Polish Journal of Food and Nutritional Sciences”, No. 59.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, wybrane uwarunkowania wyboru żywności, Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Czarnacka-Szymani J. (2011), Zmiana składu produktów spożywczych z perspektywy konsumenta, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, nr 569.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. (2012), Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Johansen S.B., Næs, Hersleth M. (2011), Motivation for choice and healthiness perception of caloriereduced dairy products. A cross-cultural study, “Appetite”, No. 56.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Oude Ophius P.A.M., van Trijp H.C.M. (1995), Perceived quality: a market driven and consumer approach, “Food Quality and Preference”, No. 6.
 • Ozimek I. (2006), Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, „Rozprawy naukowe i monografie”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ozimek I. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. (2004), Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 4 (41).
 • Ozimek I., Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2009), Polish consumers’ perception of food related risks, “Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”, No. 59.
 • Sajdakowska M., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2011), Postrzeganie konsumenckie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, nr 509.
 • Sajdakowska M, Żakowska-Biemans S. (2009), Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych, „Żywność, Nauka, Technologia Jakość”, nr 64.
 • Urala N., Lähteenmäki L. (2004), Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, “Food Quality and Preference”, No. 15.
 • Verbeke W. (2006), Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health, “Food Quality and Preference”, No. 17.
 • Żakowska-Biemans S. (2011a), Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92.
 • Żakowska-Biemans S. (2011b), Polish consumer food choices and beliefs about organic food, “British Food Journal”, No. 113.
 • Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, „Żywność, Nauka, Technologia Jakość”, No. 64.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cb4a7a0-d297-4925-90cf-984c746b7492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.