PL EN


2015 | 7 | 12 | 156-165
Article title

Znaczenie lobbingu w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Content
Title variants
EN
The importance of lobbying in the context of internal security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę zdefiniowania oraz wzajemnego odniesienia do siebie pojęć „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „lobbing” oraz dokonanie opisu działalności podmiotów powszechnie określanych jako lobbujące, ich pozycji, roli i znaczenia wobec konstytucyjnego dobra podstawowego, jakim jest bezpieczeństwo państwa, przede wszystkim rozpatrywanego przez pryzmat jego podstawowego elementu składowego jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne, najistotniejsze z punktu widzenia oceny właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W artykule przeanalizowano zakres pojęcia „bezpieczeństwo wewnętrzne” ze szczególnym odniesieniem się do dorobku polskiej nauki prawa. Wobec braku definicji legalnej tego pojęcia omówiono jego znaczenie doktrynalne, przytaczając jednocześnie pełną listę aktów normatywnych posługujących się tym pojęciem. Ponadto artykuł opisuje pojęcie „lobbing” i wskazuje na problemy definicyjne związane z ustaleniem jego jednolitego znaczenia, zwłaszcza w kontekście niespójnych zapisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. W artykule opisano także relację lobbingu (działalności lobbingowej) i zagrożeń, które może on (ona) generować dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, dochodząc do wniosku, że ocena ta jest praktycznie niemożliwa przez pryzmat ustawy o działalności lobbingowej, lecz wymaga szerszego spojrzenia odnoszącego się zarówno do przepisów karnomaterialnych jak i kompetencyjnych poszczególnych służb.
EN
The aim of the following article is to try to define the notions ”internal security” and „lobbying”, to identify relations between them and to create a description of subjects commonly known as lobbyists, their position, role and meaning in the relation with the material constitutional standard, which is the security of the state, particularly with special attention to the internal security as its main and the most important part regarding the scope of competence of the ABW (Internal Security Agency). The scope of the notion ”internal security” was analyzed, with special attention to the polish jurisprudence. Having in mind, that there is no legal definition of this notion, its meaning was analyzed and the statutes in which this notion is used, were enlisted. Moreover, the article describes the notion ”lobbying” and indicates problems in defining it, especially concerning incoherent provisions of the statute on lobbying activities in the course of legislation procedures. Finally, the lobbying relation and the threats to the internal security of the state in the course of lobbying activities were described, reaching to the conclusion that this kind of analysis, basing solely on the provisions of the statute on the lobbing activity, is not complete and it is necessary to look wider on the problem, including analysis of the penal law provisions and provisions setting out the scope of the competences of the services.
Year
Volume
7
Issue
12
Pages
156-165
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cb6710d-3a76-4535-8a60-bb9a3103d692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.