PL EN


2020 | 30 | 1 | 119-130
Article title

Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego

Content
Title variants
EN
Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarówno, na gruncie prawa polskiego, jak i zagranicznych systemów prawnych występują wątpliwości odnośnie do zdatności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektualnej. W niniejszym artykule podjąłem próbę określenia zdatności arbitrażowej tych sporów na gruncie prawa polskiego. W tym celu posłużyłem się następującymi metodami: historyczną, dogmatyczną oraz prawnoporównawczą. Polskie rozwiązania w zakresie tematu artykułu zostały porównane z niemieckimi oraz amerykańskimi, co umożliwiło nie tylko charakterystykę zdatności arbitrażowej w polskim systemie prawnym, ale również postawienie postulatu de lege ferenda.
EN
Both under Polish law and foreign legal systems there are doubts as to the arbitrability of intellectual property disputes. In this article I have attempted to determine the arbitrability of these disputes under Polish law. I have used the following methods: historical, dogmatic and comparative. Polish solutions in the subject of the article were compared with German and American ones, which allowed not only to characterize arbitration in the Polish legal system, but also to postulate de lege ferenda.
Year
Volume
30
Issue
1
Pages
119-130
Physical description
Contributors
References
 • Bałos Iga: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu, Warszawa: C.H. Beck 2017. Błaszczak Łukasz, Ludwik Małgorzata: Sądownictwo Polubowne (Arbitraż), Warszawa: C.H. Beck 2007.
 • Budniak Aleksandra: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II), Rejent 10 (2008), s. 66-87.
 • Dessemontet François: Intellectual Property and Arbitration, [w:] http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/M%C3%A9langes%20Bercovitz.pdf [dostęp 28.08.2019].
 • Ereciński Tadeusz, Weitz Karol: Sąd Arbitrażowy, Warszawa: LexisNexis 2008.
 • Ereciński Tadeusz: Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC), [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. P. Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut [i in.], Warszawa: C.H. Beck 2008, s. 1-14.
 • Gębala Agnieszka: Granice dopuszczalności arbitrażu – Limits of Arbitrability, Biuletyn Arbitrażowy 6 (2008), s. 59-69.
 • Lim Marion M.: ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not an Over-The-Counter Remedy, Cardozo Journal of Conflict Resolution 6 (2004), s. 155-190.
 • Pagenberg Jochen: The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany, Worldwide Forum on Arbitration Of Intellectual Property Disputes, [w:] http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/pagenberg.html [dostęp: 29.08.2019].
 • Pankowska-Lier Beata, Pfaff Dieter: Międzynarodowy arbitraż handlowy w stosunkach polsko-niemieckich, Monitor Prawniczy 1 (2000), s. 58-62.
 • Plant David W.: The Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, [w:] http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html [dostęp: 29.08.2019].
 • Podrecki Paweł: Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej, Warszawa [b.w.] 2017, [w:] https://docplayer.pl/59900291-Mediacje-i-arbitraz-w-sporach-o-ochrone-wlasnosci-intelektualnej-prof-inp-pan-dr-hab-pawel-podrecki.html [dostęp: 27.08.2019].
 • Radwański Zbigniew: Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa: C.H. Beck 2005.
 • Romanowski Michał: Podział praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe, Państwo i Prawo 3 (2006), s. 24-38.
 • Ryszkowski Karol: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, ADR. Arbitraż i Mediacja 21 (2013), nr 1, s. 77-102.
 • Sacha Gabriela: Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej, ADR. Arbitraż i Mediacja 43 (2018), nr 3, s. 87-96.
 • Saenger Ingo: Zivilprozessordnung: Handkommentar, Baden-Baden: Nomos 2006.
 • Schlosser Peter: Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkei,Tübingen: Mohr Siebeck 1989.
 • Sikorski Rafał: Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej, ADR Arbitraż i Mediacja 6 (2009), nr 2, s. 43-53.
 • Smith Matthew A., Cousté Marina, Hield Temogen [i in.]: Arbitration of Patent Infringment and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law and Technology 19 (2006), no. 2, s. 299-357.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cb6bbc7-ac60-4ab6-ad62-4bdd81014cf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.