PL EN


2012 | 2/II | 153-168
Article title

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Content
Title variants
EN
THE FINANCIAL STATEMENTS AS A SOURCE OF INFORMATION ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie wiarygodnych informacji, użytecznych szerokiemu kręgu odbiorców, a w szczególności interesariuszom. Autorka uważa, że brakuje w nim obecnie informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, co wpływa na zmniejszenie jego wiarygodności i gorsze postrzeganie firmy przez otoczenie. W niniejszym artykule autorka przybliża problem rozbudowy sprawozdania finansowego o kwestie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
The main purpose of financial reporting is delivering credible information useful for the wide range of recipients, in particularity stakeholders. The author points to the fact that there is no detailed information on CSR which influences decreased credibility and worse perception of the company by the surroundings. In this article, the author presents the problem of the development of financial statement regarding corporate social responsibility. Informacja o autorze
Year
Issue
Pages
153-168
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Bowie H.R., Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York 1953 (cyt.za B. Klimczak, Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie,.
 • Carroll A.B., Business and Society. Ethics and Stakeholders Management, South-Western Publishing Co. Cincinnati Ohio, 1993.
 • Carroll A. B. (1999), Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, Vol.38 No 3.
 • Clarkson M.B.E., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Perfomance, “Akademy Management Review” 1995.
 • Doktor K., Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, http//www.ipis.com.pl/zzi/6_2005/A_Dok_6_2005.pdf
 • Drucker P. (1998), Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność.
 • Filek J. O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Filek J., Odpowiedzialność: między teorią a praktyką, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Filek J., Pytania do odpowiedzi, Znak Nr 10/1995, s.27.
 • Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Friedman M, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, s.133-134.
 • Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits, New York Times Magazine z 13 września 1970r.
 • Frooman J., Stakeholder Influences Strategies, “Academy of Management Review” 1999, Vol. 24, No. 2, s.200.
 • Gabrusewicz W., Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, SKwP, Warszawa 2001.
 • Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk 2005.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1998.
 • Green Paper Promoting European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001 roku.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w marketingu strategicznym, Polityka Świętokrzyska, Kielce 2005.
 • Hopkins M., The Planetary Bargain. Corporate Social Responsibility Matters, Eartscan, London 2003.
 • Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Kuc B.R. (1999), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Oskar – Master of Biznes, Warszawa.
 • Kulawczuk P. (2007), Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, www.praca.fairplay.pl
 • Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok B., Zadrożna K. (2007), CSR w firmie. Zysk dzięki odpowiedzialności, Przewodnik Forbesa. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Lewicka-Strzelecka A. (1996), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzecki, Oficyna Cracovia.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Neville B., Bell S.J., Mengüç B. (2005), Corporate reputation, stakeholders and the social performance relationship, European Journal of Marketing.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • Olchnowicz I., Tłaczała A., Vademecum Rachunkowości. Sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2004.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Parket R., Eilbirt H. (1975), Social Responsibility: The underlying factors, Business Horizons.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 • Pogodzińska-Mizdrak E., Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. B. Micherda i M. Stępień , UEK w Krakowie i SKWP o/ Kraków, Kraków 2009, s. 328.
 • Polańska A., Zasady podziału dochodów z pracy w świetle etyki i ekonomii, w: pod red. J. Dietl, A. Gasparski, Etyka biznesu, WPN, Warszawa 1997.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Rojek-Nowosielska M., Szczepaniak J. (2003), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa a teorie agencji i interesariuszy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Nauki Humanistyczne”, Wrocław.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Sosenko K., Proces gospodarczy w świetle odpowiedzialności moralnej, Prakseologia Nr 130/1996, s. 138.
 • Sosnowski J., Rola społecznej odpowiedzialności w działalności organizacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 2008.
 • Stefanicki R., Złe zachowanie kosztuje, Gazeta Wyborcza 3-4 stycznia 2009, s.23.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s.54 za U. Hansen, Sympodium Marketing im gesellschaftlichen Dialog, Hannover 1995.
 • Sułek M., Świniarski J. (2001), Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Tracy J.A., Sprawozdania finansowe firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Tsoutsoura M., (2004), Corporate Social Responsibility and Financial Performance”, Working Paper Series University of California, Berkeley.
 • Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR – IS GAAP – polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
 • Wiliams C.A., The Securitises and Exchange Commission and Corporate Social Transparency, Harvard Law Review 1999, T.112, nr 6.
 • Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera CIM, Warszawa 1996.
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficynaa Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Pod. red. Sawickiego K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, Wrocław 2005.
 • Pod red. Świderskiej K., Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjna emitentów papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Pod red. Walińskiej E., Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cb9bb94-bb02-49b0-a344-9344fbe26fb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.