PL EN


2018 | 3(975) | 101-123
Article title

Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości mieszkaniowych w bankach na przykładzie Wrocławia

Title variants
EN
The Use of Taxonomy to Update the Value of Bank Mortgage Collateral for Residential Real Estate – the Example of Wroclaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje KNF w zakresie kształtowania ryzyka kredytowego w portfelach banków i zarządzania nim obligują je do przeszacowywania wartości nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów hipotecznych. Korzystając z możliwości zastosowania na polskim rynku analizy statystycznej do określenia wartości nieruchomości, podejmuje się prace nad zastosowaniem innych metod określania wartości nieruchomości niż wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości aplikacyjnych oraz konsekwencji zastosowania metody taksonomicznej do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego w bankach. W artykule porównano wyceny nieruchomości tradycyjną metodą porównywania parami (mpp) z wyceną metodą wzorca. Aktualizacja bankowego portfela nieruchomości mieszkaniowych dokonana na koniec 2016 r. metodą mpp to 50 wycen skorygowanych in minus i 47 in plus. Aktualizacja z wykorzystaniem metody wzorca wskazała 29 korekt in minus i 68 korekt in plus w wariancie I oraz 32 korekty in minus i 65 in plus w wariancie II. Zauważalna jest przewaga wzrostów wartości, co skutkowało większą zaktualizowaną wartością portfela, który w wariancie I osiągnął 33 742 098,85 zł, a w wariancie II 33 754 650,85 zł. W obu wariantach wartość portfela nieruchomości po zaktualizowaniu metodą wzorca wzrosła.
EN
The Polish Financial Supervision Authority̛s regulations on credit risk management in bank portfolios require banks to update the value of real estate that provides collateral for mortgages. Using statistical analysis to determine the value of real estate on the Polish market, scientists and market practitioners are working on other methods of determining the value of real estate, as specified in the Regulation of the Council of Ministers of 21 September 2004 on the Real Estate Valuation and Appraisal Report. The paper explains the uses and consequences of taxonomy to update the value of mortgage collateral in banks. It presents a comparison of a traditional real estate valuation method, paired comparison, with the effects of the valuation of the taxonomic method pattern. As a result of updating the value of residential property portfolios held by banks, done at the end of 2016, there were 50 valuations corrected in minus and 47 in plus. Updating the value of the real estate portfolio using based on taxonomic analysis indicated 29 corrections in minus and 68 corrections in plus in variant I and 32 in minus and 65 in plus in variant II. There was a noticeable increase in value, which results in a higher value of the portfolio, which in variant I reached PLN 33 742 098.85 in variant II PLN 33 754 650.85. In both variants, the value of the real estate portfolio increased after the pattern update.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Bankowości, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
References
 • Doszyń M., Gnat S. (2015), Propozycje procedury taksonomiczno-ekonometrycznej w indywidualnej wycenie nieruchomości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 385.
 • Foryś I. (2010), Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkaniowych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 18, nr 1.
 • Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hozer J. (2001), Regresja wieloraka a wycena nieruchomości, „Rzeczoznawca Majątkowy”, nr 2.
 • Hozer J. (2008), Wycena nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kokot S. (2004), Model wielu regresji pojedynczych w wycenie nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 12, nr 1.
 • Lis Ch. (2008), Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce (w:) Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łaszek J., Augustyniak H., Olszewski K., Waszczuk J., Widlak M. (2017), Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kw 2016 roku, NBP, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, marzec.
 • Mazur A., Witkowska D. (2006), Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie”, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pawlukowicz R. (2010), Wykorzystanie metodyki porządkowania liniowego do określania wartości rynkowej nieruchomości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 107.
 • Walesiak M. (2002), Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej (w:) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań.
 • Walesiak M. (2004), Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1010, Ekonometria 13.
 • Walesiak M., Gatnar E.(2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Raport Amron-Sarfin (2016), 4/2016, nr 30, ZBP, Warszawa, luty.
 • Raport Amron-Sarfin (2017), 1/2017, nr 31, ZBP, Warszawa, 30 maja.
 • Rekomendacja S i S II dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, z dnia 18 czerwca 2013 r. (2013), www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne (data dostępu: 1.07.2017).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka (data dostępu: 1.07.2017).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. nr 207, poz. 2109.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cbdb309-c160-4e05-b91b-6b2b5407ddf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.