Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 18 | 131-144

Article title

Sieć, czyli kompleksowe instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne

Content

Title variants

Institutional support of people leaving penitentiaries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Readaptacja osób opuszczających zakłady karne jest jednym z najbardziej poruszających problemów społecznych, a jednocześnie jednym z najrzadziej podejmowanych, wręcz wstydliwym. Nadal w świadomości społecznej były skazany to ktoś „gorszy”, zagrażający bezpieczeństwu publicznemu, z pewnością nieuczciwy, skłonny do dalszych przestępstw. A jednocześnie wiemy, że wiele osób opuszczających zakłady karne wymaga naszej pomocy, ponieważ nie mają swojego miejsca bądź nie chcą wracać do środowiska patologicznego, w którym żyli przed popełnieniem przestępstwa. Ich powrotność do przestępstwa często wynika z niemocy i bezradności, z braku pracy, mieszkania, braku pomocy i wsparcia ze strony wielu służb i instytucji do tego powołanych. W prezentowanym artykule wskazano na możliwości budowania sieci wsparcia, mającej na celu ponowne przysposobienie jednostek wykluczonych społecznie. Projekt oparty został na rozpoznaniu, zrozumieniu i konstruktywnym wykorzystaniu zasobów lokalnych w readaptacji osób opuszczających zakłady karne. Przedstawiona propozycja rozwiązań opiera się na kooperacji powszechnie znanych instytucji i środowiska lokalnego. W proponowanym projekcie uwzględnia się również działania na rzecz zmiany postaw społecznych, kształtowania społecznej odpowiedzialności, niezbędnych do budowania rozwiązań systemowych.
EN
One of the most evocative and embarrassing social problem, which is tackled very rarely, is the readaptation of people who get out of prison. Still, in the social awareness an ex-convict/ a former prisoner is perceived as a person who threats public security, someone who is worse, surely dishonest, and with a predisposition to further crimes. Nevertheless, we know that ex –convicts need our support, because they do not have their own place, or do not want to return to a pathological background in which they had lived before they committed the offense. They commit crimes again /re-offend for many reasons, such as impotence and helplessness, the lack of job opportunities and housing, but above all it is a result of the lack of proper assistance from a number of departments and institutions whose task it is. The article puts emphasis on the possibility of building a network of support, aimed at the re-adoption of the socially excluded individuals. The project is based on the recognition, understanding and constructive use of local resources in the process of the readaptation of people who get out of prisons. The proposal of solutions consists of the cooperation of well-known institutions and the local environment. The project which is presented concentrates also on actions taken in order to change social attitudes, forming social responsibility which is essential to build a systemic solutions.

Year

Volume

18

Pages

131-144

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Pedagogiki Specjalnej, Zakład Profilaktyki Społecznej
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – studia doktoranckie

References

 • Ambrozik W. (2008), Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, w: Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, rozdz. 6, B. Urban, J.M. Stanik (red.), PWN, Warszawa, s. 182-213.
 • Bałandynowicz A. (2006), Teoria i praktyka probacji a resocjalizacja skazanych z udziałem społeczeństwa, „Prokuratura i Prawo”, nr 9, s. 5-32.
 • Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa.
 • Fidelus A. (2012), Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Iwanowska A. (2013), Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Kieszkowska A. (2009), Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, „Probacja”, nr 2, s. 99-110.
 • Konopczyński M. (2007), Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Konopczyński M. (2008), Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
 • Kuć M. (2009), Rola społeczeństwa w resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, w: Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, A. Jaworska (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 111-124.
 • Machel H. (2003), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Arche”, Gdańsk.
 • Machel H. (2007), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Mańka J., Ornacka K. (2010), Problemy readaptacji osób opuszczających zakłady karne, „Praca Socjalna”, nr 6.
 • Miłkowska G. (2010), Dostrzec w skazanym człowieka, w: O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie powstania „Patronatu”, T. Szymanowski (red.), Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, s. 31-40.
 • Pindel E. (2009), Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności, w: Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, A. Jaworska (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 101-110.
 • Sobczyszyn U. (2009), Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, w: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, F. Kozaczuk (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 125-138.
 • Szczygieł G.B. (2001), Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego (na przykładzie białostockiego modelu kurateli penitencjarnej), „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 31, s. 64-73.
 • Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej…, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Szymanowska A. (2009), Czynniki utrudniające proces readaptacji społecznej w świetle wyników badań kat amnestycznych, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, G. Miłkowska, A. Napadło (red.), Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 213-234.
 • Szymanowski T., Świda Z. (1998), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa, s. 384-385.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cc12854-b849-4016-920f-551d61010dd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.