PL EN


2006 | 1/2006 (11) | 63-78
Article title

Kompetencja, tożsamość czy przekład: metafory w życiu badań międzykulturowych

Content
Title variants
EN
Competence, Identity or Translation: Metaphors Cross-Cultural Research Lives By
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Komparatystyka kulturowa koncentruje się na indywidualnej kompetencji (jakie oprogramowanie kulturowe i w oparciu o jakie wspólne surowe prefabrykaty ułatwia współdziałanie), będzie koncentrować się na tożsamości organizacyjnej (jaka tożsamość kulturowa i w oparciu o które wspólne tradycje sankcjonuje przewagę we współzawodnictwie), a może koncentrować się na translacji społecznej (które normy i w jakiej domenie kulturowej w najlepszym stopniu zapewniają przetrwanie i utrzymywanie podstawowych wartości kulturowych). Metafory "kompetencji", "tożsamości" i "przekładu" wytyczają domenę badań międzykulturowych odpowiednio w zarządzaniu, behawioryzmie i socjologii oraz naukach humanistycznych. Do najbardziej fascynujących aspektów tych trzech metaforycznych światów, czyli świata indywidualnej kompetencji, tożsamości organizacyjnej oraz przekładów i interpretacji społeczno-kulturowych należą ich wzajemne powiązania poprzez złożone podziemne sieci tuneli, labirynty kabli i rozdzielnie węzłowe nieustających komunikacji, translacji, transakcji, szlaków przemytniczych i sieci lobbystycznych. Wstępna analiza tych powiązań, więzów, przepływów, sieci i relacji pozwala nam przewidzieć dalszy rozwój badań międzykulturowych. Po opracowaniu wstępnego modelu wymiarów, który umożliwia śledzenie następstw kulturowych, społeczności badaczy zwykle skupiają się wokół paradygmatów kompetencji (Jackson, Holden, Magala). Programy badawcze następnej generacji pewnie będą skłaniać się ku problemom tożsamości i "utożsamiania", zwłaszcza w ramach specjacji zawodowej (psychologowie społeczni, badacze relacji międzygrupowych; przykładowo Miguel Moya, Maria Jarymowicz, Jean-Claude Deschamps, Susan Schneider) lub w stronę "humanistycznego" odłamu, który raczej koncentruje się na "translacji" (szkoły narracyjne, dyskursywne, konstrukcjonistyczne; David Boje, Mats Alvesson, Stuart Clegg, Barbara Czarniawska). Niedawna radykalna wolta interpretacyjna we wcześniej uparcie ilościowych i neopozytywistycznych subparadygmatach nauk organizacyjnych, na przykład w ekologii populacyjnej organizacji (Carroll, Hannan), zapowiada nową falę międzymodelowych fuzji i przejęć w komparatystyce i badaniach międzykulturowych, które nie pozostają bez wpływu na kontekst akademicki (i szerszy zawodowy). Czy zmienią one najpopularniejsze metafory w naszym życiu zawodowym?
EN
Comparative studies of culture focus on individual competence (what cultural software, based on which collective raw "prefabs" facilitates cooperation), will focus on organizational identity (what cultural identity, based on which collective traditions legitimizes competitive advantage) and may focus on social translation (which norms, within which cultural domain, best secure survival and maintenance of core cultural values). The metaphors of "competence", "identity" and "translation" mark off the domain of cross-cultural research in - respectively - managerial studies, behavioral and social sciences and the humanities. One of the most fascinating aspects of these three metaphorical worlds - the world of individual competence, of organizational identity and socio-cultural translations/interpretations is that they are connected by complex underground networks of tunnels, mazes of cables and nodal switchboards of ongoing communications, translations, deals, smuggling routes and lobbyist networks. Preliminary analysis of some of these links, bonds, flows, networks and relations allows us to predict the forthcoming developments in cross-cultural research. Having established the initial model of dimensions, which allows tracing culture's consequences, research communities tend to cluster around paradigms of competence (Jackson, Holden, Magala). The next generation of research programs will probably lean either towards problems of identity and "identizing", especially within the framework of professional speciation (social psychologists, researchers of intergroup relations; e.g. Miguel Moya, Maria Jarymowicz, Jean-Claude Deschamps, Susan Schneider), or towards the "humanist" branch of organizational research community, which tends to focus on "translations" (narrative, discursive, constructionist schools; David Boje, Mats Alvesson, Stuart Clegg, Barbara Czarniawska). Recent radical interpretivist turn in previously fiercely quantitative and neopositivist subparadigms of organizational sciences, for instance, in the population ecology of organizations (Carroll, Hannan) announces a new wave of interparadigmatic mergers and acquisitions in comparative and cross-cultural studies, which will not leave academic (and broader professional) context unchanged. Will they change metaphors we live by?
Keywords
Year
Issue
Pages
63-78
Physical description
Dates
published
2006-03-15
Contributors
 • Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie, Holandia
References
 • Aldrich, H. 2003. Organizations Evolving, London -Thousand Oaks -New Delhi: Sage.
 • Balzer, H.D. 1996. Introduction, w: Barley, H.D. (red.) Russia's Missing Middle Class: the Professions in Russian History, London: E.M. Sharpe.
 • Brewer, M. i S. Gaertner. 2004. Toward Reduction of Prejudice, w: Brewer, M. i Hewstone, M. (red.) Self and Social Identity, Oxford: Blackwell.
 • Doise, W. 1998. Social representations in Personal Identity, w: Worchel, S., Morales, J.F. i J-C. Deschamps (red.) Social Identity. International Perspectives, London -Thousand Oaks -New Delhi: Sage.
 • Hannan, M. i G. Carroll. 1992. Dynamics of Organizational Populations: Density, Legitimation, and Competition, Oxford: Oxford University Press.
 • Hofstede, G. 2001. Culture's Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, London -Thousand Oaks -New Delhi: Sage.
 • Hofstede, G. 1991. Cultures and Organizations. Software of the Mind, London: McGraw Hill.
 • Holden, N. 2002. Cross-Cultural Management. A Knowledge Management Perspective, Barlow: Prentice Hall.
 • Jackson, T. 2004. Management and Change in Africa. A Cross-Cultural Perspective, London -New York: Routledge.
 • James, W. 2003. The Ceremoniał Animal. A New Portrait of Anthropology, Oxford: Oxford University Press.
 • Lo, Ming-cheng M. 2005. The Professions: Prodigal Daughters of Modernity, w: Adams, J., Clemens, E., Orloff, S. i A. Shola (red.) Remaking Modemity. Politics, Bistory, and Sociology, Durham-London: Duke University Press.
 • Magala, S. 2005. Cross-Cultural Competence, London -New York: Routledge.
 • Magala, S. 2005. Honing and Framing Ourselves. Individualizing and Organizing. Polish Sociological Review, Nr 1(149), s. 3-13.
 • McSweeney, B. 2002. Hofstede's Model of National Cultural Differences and Consequences: a Triumph of Faith-A Failure of Analysis. Human Relations, Nr 55/1, s. 89-111.
 • Melucci, A. 1996. The Playing Self. Person and Meaning in the Planetary Society, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Reicher, S. 2004. The Psychology of Crowd Dynamics, w: Brewer, M. i M. Hewstone (red.) Self and Social Identity, Oxford: Blackwell.
 • Serrino, C. 1998. The Personal-Social Interplay: Social-Cognitive Prospects on Identity and Self-Others Comparison, w: Worchel, S., Morales, J.F. i J-C. Deschamps (red.) Social Identity. International Perspectives, London -Thousand Oaks -New Delhi: Sage.
 • Turner, J.C. i K.J. Reynolds. 2004. The Social Identity Perspective, w: Brewer, M. i M. Hewstone (red.) Self and Social Identity, Oxford: Blackwell.
 • Vertovec, S. i R. Cohen (red.) 2002. Conceiving Cosmopolitanism. Theory, Context, and Practice, Oxford: Oxford University Press.
 • Wierzbicka, A. 1997. Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, Gennan and Japanese, Oxford: Oxford University Press.
 • Worchel, S., Morales, J.F. i J-C. Deschamps (red.) Social Identity. International Perspectives, London -Thousand Oaks -New Delhi: Sage.
 • Znaniecki, F. 1965. Social Relations and Social Roles; the Unfinished Systematic Sociology, San Francisco: Chandler.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cc2ee09-f7e6-4e38-92e7-1a67d8dae5e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.