PL EN


2013 | 8 |
Article title

Misterium paschalne w życiu chrześcijanina i Kościoła

Content
Title variants
EN
The paschal mystery in the life of the Church and the Christian
Languages of publication
Abstracts
PL
Misterium Paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii sakramentalnej jest modelem wzrostu duchowego chrześcijan na drodze oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Przejście (Pascha) Chrystusa ze śmierci do życia jest modelem drogi chrześcijanina. Chrześcijanie żyją na co dzień paschalnym misterium, kiedy dążą do tego, co doskonalsze i kiedy nowość życia wyrażają w pełnieniu dobrych uczynków. Udział w przejściu Chrystusa przez śmierć do nowego życia polega na porzucaniu sposobu życia człowieka grzesznego i dążeniu do czynów na miarę odnowionego w tajemnicy Chrystusowej śmierci i Jego chwalebnego zmartwychwstania. Wiara otrzymana na chrzcie umożliwia człowiekowi uczestnictwo w paschalnym misterium Chrystusa i daje udział w zmartwychwstaniu Syna Bożego. Zjednoczenie z Chrystusem i pozostawanie w Nim to w teologii paschalnej uczestnictwo w ofierze Zbawiciela. Pascha jest wydarzeniem, które opromienia swym blaskiem życie pojedynczego chrześcijanina, ale także całą historię ludzkości. Ostateczne dopełnienie w Chrystusie jest przeznaczeniem całego wszechświata.
EN
The Paschal Mystery of Christ made present in the sacramental liturgy is a model of spiritual growth of Christians on the way of purification, illumination, and unification. The transition (Passover) of Christ from death to life is a model of a Christian way. Christians live in connection with the paschal mystery every day when they strive to do what is more perfect and when they express the newness of life in the performance of good deeds. The participation in the transition of Christ through death to a new life consists in abandoning the way of life of a sinful man and striving for deeds of a man renewed in the mystery of Christ's death and His glorious resurrection. Faith received at baptism enables a man to participate in the paschal mystery of Christ and offers a participation in the resurrection of the Son of God. The union with Christ and remaining in Him is the participation in the sacrifice of the Savior according to the paschal theology. The Passover is an event that brightens with its splendor not only the life of the individual Christian, but also the whole history of mankind. The final fulfillment in Christ is the purpose of the whole universe.
Year
Volume
8
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cc36516-d51f-497f-9b26-f75aea9bdb2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.