PL EN


2018 | 538 | 164-171
Article title

Strategia ekosystemu biznesu – relacje czy struktura?

Content
Title variants
EN
Business ecosystem strategy – relations or structure?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Charakterystyczna dla współczesnych przedsiębiorstw chęć współdziałania, złożoność relacji i warunków, w których przedsiębiorstwa funkcjonują, wymaga konceptualizowania i nowego zrozumienia strategii w powiązaniu z aktualnymi warunkami kontekstowymi, coraz częściej bowiem mamy do czynienia z integracją konkurencji i współpracy. Takie złożone relacje odpowiadają założeniom koncepcyjnym ekosystemów biznesu, które w ostatnich latach stanowią szczególny obszar eksploracji. Celem artykułu jest omówienie strategii ekosystemu w świetle podejścia relacyjnego, gdzie ekosystem traktowany jest jako wspólnota powiązanych podmiotów, definiowanych przez swoje miejsce w sieci oraz powiązania, a także z perspektywy analizy struktury ekosystemu, a więc gdy jest on traktowany jako konfiguracja aktywności mająca związek z propozycją wartości. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a wykorzystaną metodą badawczą jest metoda krytycznego przeglądu literatury.
EN
The willingness to cooperate, the complexity of relationships and the conditions in which enterprises operate nowadays, require a conceptualization and a new understanding of the strategy in connection with the current contextual conditions as more and more often we have to deal with the integration of competition and cooperation. Such complex relationships correspond to the conceptual assumptions of business ecosystems, which in recent years have been a special area of exploration. The aim of the article is to discuss the ecosystem’s strategy in the light of the relational approach, where the ecosystem is treated as an economic community supported by a foundation of interacting organizations or individuals defined by their place in the network and also from the structure perspective, when the business ecosystem is treated as activities configuration related to the value proposition. The study is conceptual, and the research method used in the article is the method of critical literature review.
References
 • Adner R., 2017, Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy, Journal of Management, vol. 43, no 1, s. 39-58.
 • Adner R., Feiler D., 2018, Innovation interdependence and investment choices: An experimental approach to decision making in ecosystems, Organization Science, accepted.
 • Adner R., Kapoor R., 2010, Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in technology generations, Strategic Management Journal, vol. 31, s. 306-333.
 • Autio E., Thomas L., 2014, Innovation ecosystems, Oxford University Press, UK.
 • Basole R.C., 2009, Visualization of Interfirm Relations in a Converging Mobile Ecosystem, Journal of Information Technology, vol. 24, no 2, s. 144-159.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czakon W., 2015, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Czakon W., Fernandez A-S., Chiambaretto P., Le Roy F., 2018, Network coopetition, [w:] Czakon W. (red.), The Routledge Companion to Coopetition Strategies, Routledge, Abingdon.
 • Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S.C., 2007, Strategic Management in the Innovation Economy: Strategic Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities, John Wiley & Sons.
 • Gossain S., Kandiah G., 1998, Reinventing Value: The New Business Ecosystem, Strategy & Leadership, vol. 26 (5), s. 28-33.
 • Hannah D., Eisenhardt K.M., 2016, How firms navigate cooperation and competition in nascent ecosystems, Working paper.
 • Hearn G., Pace C., 2006, Value-creating ecologies: understanding next generation business systems, Foresight, no 8 (1), s. 55-65.
 • http://www.govtech.com/fs/General-Motors-to-Invest-14-Million-in-Self-Driving-Research-Add-1100-Jobs.html (11.09.2018).
 • Iansiti M., Levien R., 2004, The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston.
 • Jacobides M.G., MacDuffie J.P., Tae C.J., 2015, Agency, structure, and the dominance of OEMs: Change and stability in the automotive sector, Strategic Management Journal, vol. 37, s. 1942-1967.
 • Juszczyk P., 2017, Synkretyzm renty ekonomicznej – perspektywa ekosystemów biznesu, [w:] Jędralska K., Dyduch W. (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 270-283.
 • Kortelainen S., Järvi K., 2014, Ecosystems: systematic literature review and framework development, XXV ISPIM Conference – Innovation for Sustainable Economy & Society, Dublin, Ireland, 8-11 June.
 • Moore J.F., 1996, The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper Business, New York.
 • Moore J.F., 1998, The Rise of a New Corporate Form, Washington Quarterly, vol. 21 (1), s. 167-181.
 • Paltoniemi M., Vuori E., 2004, Business ecosystem as the new approach to complex adaptive business environments, Proceedings of eBusiness research forum, Tampere, Finland, s. 267-281.
 • Parker G.G., Van Alstyne M.W., Choudary S.P., 2016, Platform revolution, Norton and Co., New York.
 • Peltoniemi M., 2006, Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems, Emergence: Complexity & Organization, vol. 8, no 1.
 • Pierce L., 2009, Big losses in ecosystem niches: how core firm decisions drive complementary product shakeouts, Strategic Management Journal, vol. 30, s. 323-347.
 • Rong K., Shi Y., 2014, Business ecosystems: Constructs, configurations, and the nurturing process, Palgrave Macmillan, London.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2015, Strategicznie o ekosystemie biznesu, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, nr 32 (2), s. 395-407.
 • Sysko-Romańczuk S., Kruszyńska A., 2010, Koopetycja, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 1 (2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cc40472-e8ec-4851-85a6-b3b0a290fc3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.