PL EN


2013 | 1(27) | 13-26
Article title

Sustainable development as „the light at the end of the tunnel’’ for contemporary ecology

Title variants
PL
Zrównoważony rozwój „światło w tunelu” współczesnej ekologii
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do koncepcji zrównoważonego rozwoju ukazującego ścisłe zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką i społeczeństwem oraz informującego czytelnika o tym, że rozwój jednostki w tych trzech sferach nie powinien odbywać się kosztem innych. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią na narastający kryzys środowiska przyrodniczego, jest przekonaniem o wprowadzeniu zmian w zachowaniu jednostki. Promuje ona krytyczne myślenie, kształtuje aktywne postawy sprzyjające ochronie środowiska, uczestnictwo społeczeństwa w procesach decyzyjnych, poszanowanie biologicznej różnorodności oraz propaguje holistyczny obraz człowieka, społeczeństwa i przyrody.
EN
The article refers to the concept of sustainable development, and presents the close relations between the environment, economy and society, and informs the reader that the development of the individual in these three areas should not be at the expense of others. Education for sustainable development, which is mentioned in the article, is a response to the growing environmental crisis, is a conviction that our behaviour needs to change. It popularises critical thinking, shapes active attitudes which favour the environment protection, it also promotes participation of the society in decision-making processes, respect for biodiversity and a holistic picture between man, society and nature.
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Dydaktyki
References
 • Bocian A.F., Procesy globalizacji a zrównoważony rozwój. Szanse Polski, [in:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ed. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Białystok 2007, p. 147-160.
 • Cichy D., Obszar edukacyjny filozofii zrównoważonego rozwoju, [in:] ,,Edukacja Biologiczna i Środowiskowa’’ 2011 no 1, p. 87-91.
 • Czerewko G., Rudyńska I., Zrównoważony rozwój jako podstawa wzrostu gospodarczego i jakości życia, [in:] Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju, ed. B. Kościk, M. Sławińska, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2009, p. 33-46.
 • Domka L., Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2001.
 • Gierczycka J., Ewaluacja wspólnych polityk Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju, [in:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ed. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Białystok 2007, p. 62-69.
 • Jabłoński J., Zrównoważony rozwój w Strategii Lizbońskiej, [in:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, ed. B.M. Dobrzańskiej, D. Kiełczewskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2007, p. 47.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus nr 37, [in:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo M.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm. Art. 3 pkt. 50 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
 • Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm. Por. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz. U. 2009, nr.151, poz. 1220 z późn. zm.
 • Łuszczyk M., Koncepcja rozwoju zrównoważonego w polityce ekologicznej państwa, [in:] „Oeconomica” 287 (63), p. 127-137.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.
 • Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Document A/Conf./48.14/Rev. 1, roz. 1, New York 1972, p. 46.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. 2006, nr. 89, poz. 625 z późn. zm.
 • Wrzosek S., Geneza uregulowań prawnych dotyczących realizacji zrównoważonego rozwoju, [in:] Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, ed. S. Kozłowski, A. Haładyj, Wyd. KUL, Lublin 2006, p. 107-119.
 • Wytrążek W., Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach samorządu terytorialnego, [in:] Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, ed. S. Kozłowski, A. Haładyj, Wyd. KUL, Lublin 2006, p. 184-189.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/ l28027_pl.htm (dostęp: 25.07.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cccd013-7b7f-465b-9c5b-378557226b3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.