PL EN


2014 | 40 | 191-200
Article title

Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012

Content
Title variants
EN
Municipal Government Debt in Poland in the Years 2005–2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem bardzo wysokiego poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce zwrócił uwagę społeczeństwa na dylemat finansowych zobowiązań podmiotów sektora publiczne-go na różnych poziomach, w tym i sektora samorządowego. Źródła finansowania, jakimi dysponu-ją jednostki samorządów terytorialnych, w tym i gminy, nie wystarczają na pokrycie rosnących wydatków, co w efekcie powoduje wzrost zadłużenia tych jednostek. W artykule zaprezentowano charakterystykę i ocenę zadłużenia samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012. Dane pochodzące ze Sprawozdań Ministerstwa Finansów z wykonania bu-dżetu państwa poddano analizie wykorzystując metody statystyki opisowej. Autorka wyszczegól-niła podstawowe regulacje prawne dotyczące definicji długu samorządu gminnego i ograniczeń prawnych zadłużania się jednostek samorządów terytorialnych. Równocześnie dokonano oceny poziomu, dynamiki zmian i struktury zadłużenia samorządów gminnych ogółem, jak i w poszcze-gólnych kategoriach gmin. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, iż udział zadłużenia gmin nie miał zna-czącego wpływu na poziom długu publicznego. Pomimo tendencji wzrostowej zadłużenia samo-rządów gminnych nie odnotowano problemu z płynnością finansową tych jednostek. Długotermi-nowy charakter długu może świadczyć o tym, że kredyty, pożyczki i obligacje posłużyły głównie do sfinansowana inwestycji. Zadłużenie wzrastało głównie poprzez zaciągane kredyty i pożyczki, a wierzycielami były najczęściej banki. Równocześnie w badanych latach można zaobserwować proces rolowania zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek poprzez zaciąga-nie nowych zobowiązań.
EN
The problem of a very high level of budget deficit and public debt in Poland drew the public attention to the dilemma of financial liabilities of public sector entities at various levels, including the local government. The paper presents the characteristics and evaluation of municipal govern-ment’s debt in Poland in the years 2005–2012. It specifies the basic regulations concerning the definition of the municipal government debt and legal constraints indebtedness of local and re-gional authorities. At the same time, the article contains an assessment of the level and structure of the municipal government's debt dynamics in general and in specific categories. Data from the Reports of Ministry of Finance was analysed using descriptive statistics methods. The analysis carried out allowed to conclude that the share of the municipalities’ debt had no significant effect on the level of public debt. Despite the upward trend in the debt of local govern-ments financial liquidity problem with these units was noted. The long-term nature of the debt can attest to that loans and bonds were used mainly for financed investment. The debt increased main-ly through loans taken out, and the creditors were mainly banks. At the same time in the analysed years’ process of rolling over with debt arising from loans and borrowings by incurring new lia-bilities could have been observed.
Year
Issue
40
Pages
191-200
Physical description
Contributors
 • Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Prawa i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Borodo A., 2004, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • Korolewska M., Marchewka K., Bartkowiak K., 2011, Zadłużenie samorządów teryto-rialnych w Polsce, „Studia BAS” nr 4(28).
 • Owsiak S., 2013, Finanse publiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Parlińska A., 2012, Rola obligacji komunalnych w finansowaniu inwestycji samo-rządów terytorialnych w Polsce [w:] Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, red. R. Przygodzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ruśkowski E., Salachna J., 2007, Finanse lokalne po akcesji, Wolters Kluwer, War-szawa.
 • Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe – koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwa MUNICIPIUM, Warszawa.
 • Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów państwa – Informacja o Wykonaniu Budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego z lat 2005–2012.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.).
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
 • Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, 2010, GUS, War-szawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cce4616-cc0f-4f5d-b13b-a68fe330c795
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.