PL EN


2018 | 1/2018 (72), t.1 | 185-194
Article title

Danina publiczna zakat w krajach muzułmańskich jako przykład praktycznego problemu standaryzacji rachunkowości

Content
Title variants
EN
A Public Tribute Zakat in Muslim Countries as an Example of the Practical Problem of Accounting Standardization
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article concerns a type of obligatory tax (Zakat) that is the basis of the Islamic economy and the incompatibility of its charging and discharging with international accounting standards. The difficulties faced by Islamic accounting in adjusting it to the Western (conventional) accounting standards are one of the main reasons why the Islamic cultural and economic circle is rather inclined to create its own standards in this regard. The article discusses two key issues for understanding the source of the problem that Zakat poses – the need to adhere to the accounting principles (primarily the precautionary principle) and the valuation issues. They result in a lower (from the point of view of Muslim stakeholders) quality (in terms of usefulness) of financial statements prepared in accordance with international accounting standards.
PL
Tematem artykułu jest rodzaj obligatoryjnego podatku (zakat) stanowiącego podstawę gospodarki islamskiej oraz niekompatybilność jego naliczania i odprowadzania z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Trudności, jakich nastręcza zakat w ewentualnym dostosowaniu rachunkowości islamskiej do standardów rachunkowości zachodniej (konwencjonalnej), stanowią jedną z głównych przyczyn, dla których islamski krąg kulturowo-gospodarczy skłonny jest raczej tworzyć własne normy w tym zakresie. W artykule omówione zostały dwa zagadnienia kluczowe dla zrozumienia źródła problemów, jakie stwarza zakat – konieczność przestrzegania zasad rachunkowości (przede wszystkim zasady ostrożności) i kwestie związane z wyceną. Przekładają się one m.in. na obniżoną, z punktu widzenia muzułmańskich interesariuszy, jakość (w sensie użyteczności) sprawozdań finansowych sporządzanych według standardów międzynarodowych.
Year
Pages
185-194
Physical description
Dates
published
2018-01-03
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości
References
 • Adamek, J. (2012). Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej. Warszawa: CeDeWu.
 • Adnan, M.A. i Gaffikin, M. (1997). The Shariah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Referat wygłoszony na Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective International Conference, Sydney.
 • Aljedaibi, T. (2014). Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The Shariah Perspective and The Case of Saudi Banks. Niepublikowana praca doktorska, Royal Holloway University of London. Pozyskano z: https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/publications/fair-value-measurement-and-islamic-financial-institutionsthe-shariahperspective-and-the-case-of-saudi-banks(87b81f60-a634-49be-8a55-c91c0de31a7-a).html (25.06.2015).
 • Clarke, F., Craig, R. i Hamid, S. (1996). Physical Asset Valuation and Zakat: Insights and Implications. Advances in International Accounting, (9).
 • Czerny, M. (2015a). Wpływ zasad religijnych islamu na sprawozdania finansowe – zarys problemu. W: A. Kamela-Sowińska (red.), Teoria i historia rachunkowości. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Czerny, M. (2015b). Specyfika islamskiej sprawozdawczości finansowej. W: Z. Głodek i M. Trocka (red.), Wybrane problemy z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża.
 • Czerny, M. (2016a). Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 19(2), http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.2.08.
 • Czerny, M. (2016b). Wartość godziwa w rachunkowości islamu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (147).
 • Iqbal, Z. i Amerah, M. (1990). Public Finance in Islam. Lahore: Readers Publishers.
 • Jaworska, E. (2011). Specyfika rachunkowości islamskiej. Wybrane zagadnienia. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (32).
 • Majid, J. i Haliding, S. (2014). The Critical Aspect on Fair Value Accounting and Its Implication to Islamic FinancialInstitutions. Al-Iqtishad, VI(2), http://dx.doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1236.
 • Mirza, M. i Baydoun, N. (2000). Accounting Policy Choice in AlRiba-Free Environment Accounting. Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal, 4(1 & 2).
 • Sadr, M.B. (1994). Iqtisaduna (our economic). Teheran. Siddiqi, M.N. (1981). Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature. United Kingdom: The Islamic Foundation.
 • Rahman, S. (1997). Islamic Accounting Standards. Pozyskano z: http://www.ifew.com/insight/13036mon/accstds.htm(2014.12.04).
 • Rahman, A.R.A. (2007). Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Mainstream Islamic Financial System in Malaysia. Islamic Economic Studies, 14(1 & 2).
 • Taheri, M.R. (2011). The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards-Setting. Pozyskano z: http://www.docstoc.com/docs/166485067/Thebasic-principles-of-Islamic-economy-and-their-effects-on-accountingstandards-setting (2014.12.03).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cd67c5a-155e-49cd-994f-6432d2241a0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.