PL EN


2020 | 106(162) | 45-65
Article title

Użyteczność i korzyści ujawniania informacji niefinansowych – wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Usefulness and benefits of disclosing non-financial information –results of a survey conducted among companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poruszona problematyka ujawniania informacji niefinansowych dotyczy kwestii wskazanych w dyrekty-wie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii przed-stawicieli spółek notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie użyteczności informacji niefinansowych, wymaganych przez znowelizowaną ustawę o ra-chunkowości, a także motywów ujawniania tych informacji. Zastosowane metody badawcze obejmują studia literaturowe, analizę aktów prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród spółek publicznych. W badaniu wzięło udział 37 podmiotów, z czego 32 prawidłowo wypełniło kwestionariusz. Postawiono dwie hipotezy badawcze: 1. Ujawniane informacje niefinansowe są użyteczne dla przedsię-biorstwa w procesach decyzyjnych; 2. Mimo istnienia korzyści ujawniania informacji niefinansowych przedsiębiorstwa publikują je głównie ze względu na wymogi prawne. Respondenci w większości przy-padków nie wykorzystują informacji niefinansowych do oceny innych podmiotów. Ponadto nie uwzględ-niają ich w strategii, procesie decyzyjnym i zarządzaniu operacyjnym. Prawie 60% respondentów zgodzi-ło się ze stwierdzeniem, że ujawnianie informacji niefinansowych wpływa pozytywnie na budowanie reputacji, wartości rynkowej jednostki oraz relacji spółki z otoczeniem, natomiast 78% badanych, rapor-tujących spółek uważa, że wywiera skutki finansowe. Głównym motywem sporządzania raportów z informacjami niefinansowymi nie są jednak osiągane korzyści, ale wypełnienie obowiązków spra-wozdawczych nałożonych przez ustawodawcę. Badanie przeprowadzono po wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących sprawozdawczości niefinansowej, wśród podmiotów, które mogą z tego tytułu podlegać nowym obowiązkom sprawozdawczym – w tym zakresie artykuł uzupełnia istniejący doro-bek naukowy.
EN
The article concerns the problem of disclosure of non-financial information indicated in the Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council. The purpose of the study is to present the opinions of respondents from companies listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange regard-ing the usefulness of non-financial information required by the amended Accounting Act, as well as the reasons for disclosing such information. Research methods include a literature review, law analysis and a survey conducted among listed companies. 37 entities participated in the research, of which 32 correctly completed the questionnaire. Two hypotheses have been made: 1. Disclosed non-financial information is useful for the company in decision-making processes; 2. Despite the fact that there are benefits of disclosure of non-financial information, companies publish it mainly because of legal requirements. The respondents stated that they generally do not use non-financial information to assess other companies. Neither do they use it in strategy, decision-making or operational management. Almost 60% of the respondents agreed that disclosure of non-financial information has a positive effect on building the entity’s reputation, market value and relationships with stakeholders, while 78% of companies which publish non-financial infor-mation believe that it affects financial performance. However, main motivation to prepare reports contain-ing non-financial information is to comply with reporting obligations imposed by the legislator. The study was conducted after the introduction of new regulations regarding non-financial reporting, among entities that may be subject to new reporting obligations – in this respect, the article complements the existing literature.
Contributors
author
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicz-nych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Finansowej
  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA,
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cd7df0f-4112-4af2-83ce-d3ae7ee32dc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.