Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 2 | 177-191

Article title

CSR – normy etyczne versus normy prawne

Content

Title variants

EN
CSR – ethical standards versus legal regulations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przeanalizowano wagę norm etycznych w realizacji idei CSR przez przedsiębiorstwa. Odnosząc się do tego, podkreślono pierwotność w obowiązywaniu tych norm. Wskazywano jednocześnie na konieczność budowania uregulowań prawnych jako ram ułatwiających realizację zadań społecznie odpowiedzialnych.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

177-191

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
 • Prof. dr hab., Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
author
 • Dr, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,

References

 • 281 miliardów złotych strat przez brak zaufania, http://www.rzetelnafir-
 • ma.pl/aktualnosci-lista/281-miliardow-zlotych-strat-przez-brak-zau-
 • fania, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Chouinard Y. (2011), Dajcie im popływać, Mayflay, Warszawa.
 • Corruption by Country/Territory, https://www.transparency.org/country, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Europejski sondaż społeczny, http://www.ifispan.waw.pl/pliki/ess_tabe le_dla_sta__ych_modu__w_rundy_1_-_6.pdf, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Handy H. (1998), Niewyobrażalna przyszłość, w: Organizacja przyszłości, Hesselbein F. (red.), Businessman, Warszawa.
 • Hope E. (1998), Etyka zawodowa – czy kodeksy etyczne są koniecznością?, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 562, „Filozofia” nr 4.
 • Hope E. (2001), Ogólna charakterystyka kodeksów etycznych, w: Etyczne podstawy kultury biznesu, Kubka J. (red.),Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Kierunki emigracji zarobkowej, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php /wpis.766, dostęp dnia 10.04.2015.
 • Kubka J. (red.) (2001), Etyczne podstawy kultury biznesu, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Emigracyjny efekt domina, czyli dlaczego wciąż wolimy żyć za granicą?, http://polska.newsweek.pl/liczba-polakow-na-emigracji-powody-emi gracji-polakow-emigracja-zarobkowa-polacy-za-granica-newsweek-pl,artykuly,282588,1.html, dostęp z dnia 10.04.2015.
 • Laszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A., (2012), Whistleblowing w Polsce. Działanie w dobrej wierze czy donosicielstwo, w: Mapa korupcji. Stan przestępczości korupcyjnejwPolscew2011 r., Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.
 • Ocena stanu wdrażania standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, projekt realizowany przez PARP, SMG/KRC, PwC, https://www.parp. gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Ochrona sygnalistów w kontekście rekomendacji Rady Europy, http://foren sicblog.deloitte.pl/category/whistleblowing-pl, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, (2011), KOM(2011) 681, Bruksela, http://www.kigeit.org.pl/FTP/bu/Strategia_KE_dot_CSR_2011_2014.pdf, dostęp dnia 19.04.2015.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, COM(2011) 681 wersja ostateczna, 2012/C 229/15, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri =CELEX:52012AE1301, dostęp dnia 19.04.2015. Rada Europy wezwie do lepszej ochrony „sygnalistów”?, http://www.lex. pl/czytaj/-/artykul/rada-europy-wezwie-do-lepszej-ochrony-sygnalis tow, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133.
 • Rudnicka A. (2012), CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), http://www.mg.gov. pl/node/10892, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu, fakty i opinie, http://www.kpmg. com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/ Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialnosc-biznesu-fakty-a-opinieKPMG-FOB-2014.pdf, dostęp dnia 15.04.2014.
 • Sternberg E. (1998), Czysty biznes, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sznajder M. (2013), Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy, „Ekonomia i Zarządzanie”, Vol. 5, No. 2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Szomburg J. (2014), Energia Pomorzan – skąd ją czerpać…, Wolność i Solidarność, Gdańsk.
 • Sztompke P. (2007), Zaufanie, Znak, Kraków.
 • Święchowicz M., Emigracyjny efekt domina, http://polska.newsweek.pl /liczba-polakow-na-emigracji-powody-emigracji-polakow-emigracjazarobkowa-polacy-za-granica-newsweek-pl,artykuly,282588,1.html, dostęp dnia 15.04.2015.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
 • Wojciechowska-Nowak A. (2012), Ochrona sygnalistów w Polsce. Stan obecny i rekomendacje zmian, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć, http://www.blog.ey.pl/audytsledczy/ wp-ontent/uploads/2012/06/EY-EUROPEJSKIE-BADANIE-NADUZY C-GOSPODARCZYCH-2007.pdf, dostęp dnia 02.04.2015.
 • Ziętara P. (2007), Czy rzeczywiście potrzebujemy CSR?, w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na Zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cd81b29-0a8b-4511-a923-2e470a74bd3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.