PL EN


2013 | 3(29) |
Article title

Directions of development of small and medium enterprises in Poland

Content
Title variants
PL
Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Languages of publication
Abstracts
EN
The private sector, dominated by small and medium enterprises (SME), has been rapidly developing in Poland. Small and medium enterprises are defined as economic entities hiring not more than 250 employees and have turnovers lower than 50 million euros per year. The functioning of small and medium enterprises supports a decrease in unemployment, contributes to introduction of innovative operations and products as well as significantly influences GDP generation. The SME sector faces many barriers limiting their development. They include mainly social, financial and law barriers. Operations of the Polish Agency for Enterprise Development, Academic Business Incubators and other entities support small entrepreneurship. Recently, marketing in small and medium enterprises has particularly influenced their survival. A marketing programme consists of four elements a product, price, distribution, and promotion and is described as the marketing mix. In the paper, results of research in randomly selected enterprises of the SME sector are presented. The aim of the research was to diagnose a range of marketing operations’ use in these companies. The conducted research displays that marketing activity is used mainly for promotion in the investigated enterprises and to a small extent for managing a product’s portfolio in a firm. 
PL
Sektor prywatny, zdominowany w Polsce przez małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwija się dynamicznie. Małe i średnia przedsiębiorstwa są definiowane jako jednostki ekonomiczne, zatrudniające do 250 pracowników, o obrotach rocznych nie przekraczających 50 mln euro. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw niweluje bezrobocie, sprzyja prowadzeniu polityki proinnowacyjnej, a tym samym ma istotny wpływ na generowanie PKB. Należy jednocześnie podkreślić, że sektor MŚP napotyka na wiele barier ograniczających ich rozwój. Obejmują one przede wszystkim bariery społeczne, finansowe i prawne. Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych instytucji, stanowią wsparcie dla małej przedsiębiorczości. W ostatnich czasach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu marketingu w kreowaniu rozwoju MŚP. Program marketingowy obejmuje cztery elementy, tj.: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. W artykule przedstawiono główne wyniki badań przeprowadzonych na próbie MŚP. Celem badań było określenie zakresu stosowania marketingu w badanych przedsiębiorstwach. Badania wykazały, że MŚP wykorzystują głównie działania promocyjne oraz w małym zakresie działania związane z zarządzaniem portfelem produktowym.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Andruszkiewicz K., 2011. Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Czubała A., 2001. Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S., 2002. Kształtowanie cen oraz polityka dystrybucji. In: Zarządzanie marketin-gowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Raport z badania. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 88.
 • Kasperska-MorońD., 2010. Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw. Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Kotler Ph., 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kurzawska J., Lisiewicz I., 2003. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – rola i uwarunkowania działania. In: Przedsiębiorczośćkluczem do sukcesu młodych. Ed. T. Bernat. Wyd.: Instytut Wiedzy, Szczecin – Warszawa, 80.
 • Paradowska A., 2012. Marketing mix w małych i średnich przedsiębiorstwach gminy Nowy Duninów. Master thesis. SGGW, Warszawa.
 • Przedworska K., 2008. Praktyczny marketing w małej firmie. Wyd. Złote Myśli, Gliwice.
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej2003/361/WE o definicji mikro, małych i średnich przedsię-biorstw. 2003. Dz.U. WE 124/2003.
 • Rocznik Statystyczny.2012. GUS, Warszawa.
 • Szromnik A., 2004. Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów. In: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Eu-ropejskie. Ed. J. Mazurek-Łopacińska. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 120-121.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2011 a. A study on food brand. University of LifeSciences Press, War-saw.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2011 b. Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy. Studia Ekono-miczne i Regionalne. T 5/1. Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2012. Marketing – mechanizmy gry rynkowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cddc62f-9cd0-421d-bd56-020e6e5e8655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.