Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 85-96

Article title

W sprawie zasad przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody na mieniu w oparciu o art. 4421 § 1 k.c.

Selected contents from this journal

Title variants

FR
On rules for statute of limitation for claims related to repair of a property loss pursuant to Article 4421 § 1 of the Civil Code
EN
On rules for statute of limitation for claims related to repair of a property loss pursuant to Article 4421 § 1 of the Civil Code

Languages of publication

Abstracts

PL
Ustawą z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny wprowadzono nowe zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza unormowania z art. 4421 § 1 k.c., określającego zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody deliktowej na mieniu, pod kątem ustalenia, czy wskazana regulacja zapewnia należytą ochronę osób poszkodowanych na skutek tego rodzaju szkód.
EN
The Act of 16 February 2007 on amendment of the Civil Code introduced new rules for statute of limitation for claims related to repair of a loss caused by tort. The article is devoted to analysis of Article 4421 § 1 of the Civil Code, which lays down the rules for statute of limitation for claims related to repair of a tort property loss regarding as to whether the above-mentioned regulation ensures sufficient protection of injured parties in the case of such losses.

Year

Issue

3

Pages

85-96

Physical description

Contributors

 • adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.

References

 • Balwicka-Szczyrba M., Glosa do wyroku SN z dnia 21 maja 2003 r. (IV CKN 378/01), Rej. 2005 r., nr 5.
 • Balwicka-Szczyrba M., Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na osobie, Poznań 2008.
 • Chmielewska M. K., Przedawnienie roszczeń deliktowych o naprawienie tzw. szkody przyszłej, Rej. 2006 r., nr 3.
 • Dalka S., Skutki prawne przedawnienia zobowiązań, Warszawa 1972.
 • Garlicki S., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 12 lutego 1969 r. (III PZP 43/68), PiP 1970 r., nr 5.
 • Jodkowski J., Powstanie szkody a moment rozpoczęcia biegu przedawnienia deliktowych roszczeń odszkodowawczych, [w:] Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, (red.) M. Warciński, K. Zaradkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Józefiak A., Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w świetle Konstytucji, KPP 2006 r., nr 3.
 • Klimek R., Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń, KPP 2006, nr 3.
 • Koch A., Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, A. Koch (red.), C.H. Beck, Warszawa 2008,
 • Kodeks Cywilny. Komentarz, J. Ciszewski (red.), Warszawa 2013.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, A. Kidyba (red.), Warszawa 2010.
 • Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–449(10), K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2013.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, III, cz. 1, J. Gudowski (red.), Warszawa 2013.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Zobowiązania (art. 353–921(16) k.c., K. Osajda (red.), Warszawa 2012
 • Lisiewski M., Glosa do orzeczenia SN z dnia 11 sierpnia 1959 r, OSPiKA 1960 r., poz. 263.
 • Nesterowicz M., Glosa do wyroku SN z dnia 21 maja 2003 r. (IV CKN 378/01, OSP 2004 r., nr 4).
 • Niedośpiał M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r. (I ACa 208/00), Pal. 2001 r., nr 1–2.
 • Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012.
 • Policzkiewicz-Zawadzka Z., Powstanie szkody a bieg 10-letniego terminu przedawnienia z art. 442 k.c., NP 1966 r., nr 7–8.
 • Radwański Z., Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych w świetle znowelizowanego art. 442 k.c., MoP 2007.
 • Stawicka E., Czy można dochodzić naprawienia wyrządzonej czynem niedozwolonym szkody, która ujawni się lub powstanie po upływie dziesięciu lat od zdarzenia będącego jej przyczyną?, Pal. 2006 r., nr 7–8.
 • Stępień-Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009.
 • Sobolewski P., Warciński M., Przedawnienie roszczeń deliktowych, Warszawa 2007.
 • System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2009
 • Szpunar A., Przedawnienie roszczenia o rentę odszkodowawczą, Pal. 1972, nr 6.
 • Tofel M., Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2005 r. (II CK 538/04), PiP 2006 r., nr 3.
 • Warciński M., Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2005 r. (II CK 538/04), Pal. 2006 r., nr 1–2

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cde6b10-5310-4937-9292-1c4ff23fdc60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.