PL EN


2020 | 34 | 103-118
Article title

Szanse i zagrożenia dla pozycji Unii Europejskiej jako gracza na arenie międzynarodowej w perspektywie krótkookresowej

Content
Title variants
EN
Opportunities and threats for the position of the European Union as a player on the international stage in short-term perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie kierunków przemian Unii Europejskiej w najbliższym czasie w kontekście roli UE jako gracza na arenie światowej, wskazanie szans i zagrożeń dla pozycji UE, a także określenie głównych konkurentów w skali globalnej. W artykule dokonano analizy programu prezydencji niemieckiej w Radzie UE, przypadającej na II półrocze 2020 r., pod kątem jej potencjalnego wpływu na kształt i rolę UE jako globalnego gracza. Celowi wzmocnienia Europy, wyznaczonemu przez Niemcy podczas ich przewodniczenia w Radzie UE, będą towarzyszyć nierozwiązane dotąd problemy. Najistotniejsze z nich to kwestie związane z granicami niezależności i suwerenności państw członkowskich, zakresem kształtowania przez nie polityki zagranicznej, w tym polityki gospodarczej oraz problemy dotykające w sposób niesymetryczny poszczególne państwa w związku z globalnymi kryzysami. Czas prezydencji Niemiec w Radzie UE może zatem stanowić decydujący okres zarówno dla tempa i zakresu wewnętrznej integracji UE, jak i dla wzmocnienia lub osłabienia jej pozycji na arenie międzynarodowej w dłuższej perspektywie.
EN
The purpose of the article is to determine the directions of changes in the European Union in the near future in the context of the role of the EU as a player on the world stage. The aim of the article is to indicate opportunities and threats to the position of the EU, as well as to determine the main competitors on a global scale. The article analyses of the program of German Presidency of the EU Council in the second half of 2020, in terms of its potential impact on the shape and the role of the EU as a global player. The goal of strengthening Europe set by Germany during its presidency of the EU Council will be accompanied by unsolved problems. The most important of these are issues related to the borders of the independence and sovereignty of Member States, the scope of their foreign policy shaping, including economic policy, and problems affecting individual countries in an asymmetrical manner in the context of global crises. German presidency of the EU Council may therefore be a decisive period for the pace and scope of internal EU integration, and for strengthening or weakening its position on the global stage in the long term.
Year
Volume
34
Pages
103-118
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Beckvard, H., Kaska, K., Minárik, T., 2019. Huawei, 5G and China as a Security Threat, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn.
 • Bobkowski, K., 2013. Chiny w grze o dominację nad Eurazją, Przegląd Geopolityczny, 6, s. 47-60.
 • Bodomo, A., 2019. Africa-China-Europe relations: Conditions and conditionalities, Journal of International Studies, nr 12(4), s. 115-129, https://www.jois.eu/files/8_750_Bodomo.pdf, (dostęp: 02.09.2020).
 • Brake, D., 2018. Economic Competitiveness and National Security Dynamics in the Race for 5G between the United States and China, TPRC 46: The 46th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3142229, (dostęp: 02.09.2020).
 • Brunsden, J., Peel, M., 2020. Covid-19 exposes EU’s reliance on drug imports, Financial Times, 20.04.2020, https://www.ft.com/content/c30eb13a-f49e-4d42- b2a8-1c6f70bb4d55 (dostęp: 02.09.2020).
 • Brzezińska, M. M., 2019. Zwykły gracz, czy ukryty hegemon? Przywództwo międzynarodowe i potęga RFN w Unii Europejskiej, Społeczeństwo i Polityka, nr 3 (60), s. 145-162.
 • Czyż, A., 2017. Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 18, s. 143-161.
 • Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację, 2020. Komunikat Komisji COM, 456 final, Bruksela 27.05.2020 r.
 • Dependency of the EU pharmaceutical industry on active pharmaceutical ingredients and chemical raw materials imported from third countries, Pharmaceutical Committee, 12.03.2020, European Commission Health and Food Safety Directorate-General, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/committee/ev_202 00312_795_en.pdf, (dostęp: 02.09.2020).
 • Domagała, M., 2011. Geopolityczny wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Inwazja unijnego świata na peryferie i inne systemy-światy, Przegląd Geopolityczny, 3, s. 77-98.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010. Komunikat Komisji COM, wersja ostateczna, Bruksela, 03.03.2010.
 • Fogaš, A., Verba, V., 2016. Ongoing conflicts in the Middle East and their impact on Europe, European Journal of Geopolitics, 4, pp. 51-67.
 • Karwińska, M., 2016. Zarządzanie bezpieczeństwem europejskim, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 63-84.
 • Łakomy, M., 2017. Bezpieczeństwo demograficzne Europy w XXI wieku, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 31-47.
 • Mion, G., Ponattu, D., 2019. Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions. Policy Paper, Bertelsmann Stiftung, https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ _Study_SingleMarket.pdf, (dostęp: 02.09.2020)
 • Nietsche, C., Rasser, M, 2020. Washington’s Anti-Huawei Tactics Need a Reboot In Europe, Foreign Policy, 30.04.2020, https://foreignpolicy.com/2020/04/30/huawei-5g-europe-unitedstates-china/ (dostęp: 01.09.2020)
 • Nikolova, A., 2020. Russian COVID-19 aid to Italy: PR stunt or covert operation?,
 • Euractiv, 07.05.2020, https://www.euractiv.com/section/defence-andsecurity/news/russian-covid-19-aid-to-italy-pr-stunt-or-covertoperation/, (dostęp: 10.07.2020).
 • Oleksiewicz, I., 2020. Kryzys kulturowy Unii Europejskiej czy wzrost bezpieczeństwa tożsamości kulturowej Europejczyków?, Przegląd Geopolityczny, 33, s. 155- 172.
 • Oświadczenie UE–Turcja z 18 marca 2016, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ (dostęp: 01.09.2020)
 • Patalakh, A., 2020. Italy as the Kremlin’s ‘Trojan Horse’ in Europe: Some Overlooked Factors, E-International Relations, 11.04.2020, https://www.eir.info/2020/04/11/italy-as-the-kremlins-trojan-horse-in-europe-someoverlooked-factors/, (dostęp: 02.09.2020)
 • Razem wzmocnijmy Europę. Program prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej, https://www.eu2020.de/blob/2363548/a70fe31786bb2506b3a51d9b2e 26c76f/pdf-programm-pl-data.pdf, (dostęp: 10.07.2020)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa), Dz. Urz. UE L 99, 31.03.2020, s. 5-8.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. mieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19, Dz. Urz. UE L 130, 24.04.2020, s. 1-6.
 • Sanderson, R., Oliver, C., 2014. Italy accused of blocking tougher sanctions on Russia, Financial Times, 13.07.2014, https://www.ft.com/content/ad743cae0a8a-11e4-be06-00144feabdc0, (dostęp: 02.09.2020).
 • Szul, R., 2016. Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XXI wieku. Zarys problematyki, Przegląd Geopolityczny, 15, s. 7- 22.
 • Thanking big brother. China’s post-covid propaganda push, 2020. The Economist, 16.04.2020, https://www.economist.com/china/2020/04/16/chinaspost-covid-propaganda-push (dostęp: 10.07.2020).
 • Wilczyński, P. L., 2017. Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie, Przegląd Geopolityczny, 20, s. 28-52.
 • Wilczyński, P. L., Adamczyk, N., 2018. Siły zbrojne Unii Europejskiej, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 100-122.
 • World Economic Outlook Update, 2020. A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, MFW, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WE OUpdateJune2020 (dostęp: 02.09.2020).
 • World Investment Report 2020. International production beyond the pandemic, United Nations Conference on Trade and Development, Genewa 2020, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf (dostęp: 02.09.2020).
 • Zsiros, S., 2020. Analysis: New EU tools to prevent backsliding on the rule of law within the bloc, Euronews, 23.06.2020, https://www.euronews.com/2020/06/23/analysis-new-eu-tools-toprevent-backsliding-on-the-rule-of-law-within-the-bloc (dostęp: 02.09.2020).
 • Zupančič, J., Wilczyński, P. L., 2017. Fala imigracji do Europy z perspektywy krajów tranzytowych, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 70-83.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cdec10d-0e2f-4f1c-af4c-853e22d05743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.