Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 (37) | 141-151

Article title

Analiza austriackich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta

Content

Title variants

EN
Analysis of the Austrian regulations on constitutional responsibility of the president

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tekst jest analizą austriackich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności konstytu-cyjnej prezydenta. Prezydent Federalny za popełnienie deliktu konstytucyjnego odpowiada przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa parlamen-tarzystów, a w stan oskarżenia stawia parlament. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna zasad-ność zarzutów przedstawionych w akcie oskarżenia, to prezydent zostaje złożony z urzędu.
EN
The text is an analysis of the Austrian legal regulations concerning the constitution-al responsibility of the President. Federal President for committing a constitutional de-lict is responsible before the Constitutional Court. The proposal in this regard may sub-mit a group of parliamentarians and parliament puts indictment. If the Constitutional Court decides the merits of allegations made in the indictment, the president shall be deposited with the office.

Year

Issue

Pages

141-151

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Atzwanger K., Zgromadzenie Federalne, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, tłum. B. Banaszak, Warszawa 1997.
 • Czarny P., Bundesrat, między niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Warszawa 2000.
 • Czeszejko – Sochacki Z., Sąd Konstytucyjny w systemie ustrojowym Austrii, [w:] Sądownictwo konstytucyjne w europie, T. 1, Austria, Francja, Niemcy, Włochy, red. J. Trzciński, Warszawa 1996.
 • Grundgesetz. Kommentar, red. H. v. Mangoldt, F. Stein, Ch. Starck, t. II, Muenchen 2001.
 • Jabłoński M., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Austrii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010
 • Kathrein I., Rada Federalna, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, tłum. B. Banaszak, Warszawa 1997.
 • Krehl C., Anklageerhebung, [w:] Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch. Heidelberger Kommentar, red. D.C. Umbach, T. Clemens, F. - W. Dollinger, Hüthig Jehle Rehm, 2005.
 • Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo – Wschodniej, Lublin 2002.
 • Mirska A., Prezydent Federalny Republiki Austrii, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, red. J. Osiński, Warszawa 2009.
 • Naleziński B., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Austrii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
 • Sarnecki P., Parlament Federalny Republiki Austrii, Warszawa 1996.
 • Sarnecki P., Rada Federalna Republiki Austrii, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Sarnecki P., System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999.
 • Szmyt A., Stanowienie ustaw w RFN, Gdańsk 1993.
 • Widder H., Rada Narodowa, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, tłum. B. Banaszak, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cdf8899-8c02-499c-a14f-f36500682629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.