Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

OCENA SYSTEMÓW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH SPS I SAPS W ŚWIETLE DYSKUSJI NAD KSZTAŁTEM WPR PO 2013 ROKU

Content

Title variants

EN
ASSESSMENT OF THE DIRECT PAYMENT SCHEMES: SAPS AND SPS IN THE CONTEXT OF THE DISCUSSION ON THE CAP AFTER 2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy zasadniczych elementów projektowanego systemu płatności bezpośrednich, który ma zostać wdrożony po 2013 roku, przez pryzmat obecnie stosowanych w Unii Europejskiej systemów wsparcia bezpośredniego. Rozpatrzono podstawowe komponenty poszczególnych systemów, tj. płatność jednolitą w SPS, jednolitą płatność obszarową w SAPS oraz płatność podstawową w nowym systemie. Wskazano na ważniejsze cechy wspólne i różnice pomiędzy systemami. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła na identyfikację skutków stosowania różnych systemów płatności (w szczególności w zakresie dostępu do pomocy, administrowania systemem i wykorzystania pułapu krajowego), co było zasadniczym celem pracy.
EN
This article analyses the main elements of the proposed system of direct payments to be implemented after 2013, in comparison to current support schemes in the European Union. The analysis covers basic components of each system i.e. the single payment in�SPS, the single area payment in�SAPS�and the basic payment in the new system. More important common features and differences between the systems were also indicated. The comparative analysis carried out in this work allowed for identification of the effects of different payment schemes (especially in terms of access to support, administration system and use of the national ceiling), which was the main goal of this article.

Contributors

 • Warsaw University of Life Sciences- SGGW
 • Warsaw School of Economics

References

 • Bajek P., Chmielewska-Gill W., Grejbowicz E., Jaworska A., Poślednik A., Wołek T., 2007. WPR –nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. FAPA – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2011. Polityka rolna w warunkach globalizacji – doświadczenia GATT/WTO. PWE, Warszawa.
 • Dzierżawa gruntów rolnych. 2011. W: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe. Red. A. Sikorska. IERiGŻ BIP, Warszawa.
 • Mickiewicz B., Mickiewicz A., 2011. Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agribus. Rural Dev. 2 (20), 89-101.
 • Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. 2011. KOM(2011) 625 [wersja ostateczna z 12.10.2011].
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE)nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009. Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, 16-99, ze zm.
 • Sadłowski A., 2012. Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim. Wieś i Roln. 2 (155), 82-96.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana. 2010. Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, 47-199.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2012. Dz. U., poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r., poz. 311.
 • Wieliczko B., 2012. Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev. 3 (25), 291-298.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ce1beb7-7de4-463e-9bdf-c0c3895213ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.