Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1/2012 (35) t.1 | 67-84

Article title

Poziom etyki handlowców w kontekście ich postrzegania przez nabywców finalnych

Content

Title variants

EN
The level of retailers' ethics in the context of customers' perception

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące nieetycznych działań stosowanych w Polsce przez detalistów oferujących produkty spożywcze. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych omówiono nieetyczne praktyki handlowców, z którymi stykali się respondenci, dokonując ich podziału na cztery podstawowe grupy. W dalszej części artykułu zostały szczegółowo zaprezentowane i przeanalizowane wyniki badań dotyczące trzech nieetycznych działań tworzących grupę najbardziej zauważalnych przez ankietowanych praktyk handlowych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ tych działań na postrzeganie danej placówki handlowej oraz zachowania respondentów podczas dokonywania zakupów oraz po ich zakończeniu w sytuacji zetknięcia się z którymś z trzech analizowanych nieuczciwych działań handlowców. Okazało się, że uwzględniając wszystkie opinie i oceny respondentów, najsilniej wpływającym na nich działaniem było oferowanie przeterminowanych produktów, chociaż poziom aktywności badanych nawet w przypadku tego działania był niezadowalający. Dlatego dokonano próby segmentacji ankietowanych ze względu na poziom ich aktywności krótkookresowej oraz długookresowej w przypadku doświadczenia nieuczciwego postępowania sprzedawcy. Na zakończenie zwrócono uwagę na konieczność zmiany mentalności zarówno nabywców, jak i handlowców, co jest warunkiem koniecznym nawiązania między nimi wzajemnie korzystnych relacji długookresowych.
EN
The article presented the problem of dishonest activities of retailers selling food products in Poland. On the basis of the results of the field empirical research, practices of this type were described. The respondents' opinions about frequency of dishonest activities allowed to divide all of them into four groups. In the further part of the article the results of the research within three unethical activities, joined into a group of the most noticeable practices, were presented and analyzed in detail. Particular attention was paid to the impact on the perception of the retailer and to respondents' behaviour at the time of purchase and after the completion in the event of contact with one of the three analyzed fraudulent sales activities. It turned out that taking into account all views and assessment of the respondents, the most influencing action was offering overdue products, although the level of activity even then was disappointing. Therefore, an attempt was made to divide the respondents according to the level of their activity in short-term and long-term experience of seller's dishonest conduct. In conclusion, the need to change the mentality of both buyers and traders was highlighted. It is a necessary condition to establish a long-term mutually beneficial relationship between them.

Keywords

Year

Pages

67-84

Physical description

Dates

published
2012-02-15

Contributors

References

 • Arbuthnot, J.J. 1997. Identifying Ethical Problems Confronting Small Retail Buyers During the Merchandise Buying Process. Journal of Business Ethics, nr 7 (16).
 • Arnold, Ch. 2010. Ethical Marketing & The New Customer, London: John Wiley & Son.
 • Baruk, A. 2006. Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców?, Toruń: Dom Organizatora.
 • Baruk, A. 2010a. Etyka producentów żywności a ich postrzeganie przez nabywców finalnych. Marketing i Rynek, nr 12, s. 27–33.
 • Baruk, A. 2010b. Nieetyczne działania producentów i handlowców (w opinii polskich nabywców finalnych), w: Sz. Figiel (red.) Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, s. 489–501. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Baruk, A. 2011a. Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych, Toruń: Dom Organizatora.
 • Baruk, A. 2011b. Etyka producentów żywności a postrzeganie artykułów spożywczych na rynku. Handel Wewnętrzny, nr 1, s. 25–31.
 • Cheverton, P. 2001. Zarządzanie kluczowymi klientami, Kraków: Dom Wydawniczy ABC. Oficyna Ekonomiczna.
 • Dubinsky, A.J., Nataraajan, R. i Wen-Yeh Huang 2004. The Influence of Moral Philosophy on Retail Salespeople’s Ethical Perceptions. Journal of Consumer Affairs, nr 38, s. 297–319.
 • Lau Teck-Chai 2011. Ethical Beliefs amongst Malaysian Consumers: A Look at Demographic Indicators. International Journal of Academic Research, nr 1 (3), s. 843–847.
 • Loe, T.W., Ferrell, L. i P. Mansfield 2000. A Review of Empirical Studies Assessing Ethical Decision Making in Business. Journal of Business Ethics, nr 3 (25).
 • Małek, A. 2010. Rola Internetu w zakupach produktów spożywczych, http://www.internetstandard.pl/news/361940/Rola.internetu.w.zakupach.artykulow.spozywczych.html.
 • Roman, S. i P.J. Cuestas 2008. The Perceptions of Consumers Regarding Online Retailers’ Ethics and Their Relationship with Consumers’ General Internet Expertise and Word of Mouth: A Preliminary Analysis. Journal of Business Ethics, nr 4 (83).
 • Staszczak, D.E. 2011. Theoretical Interpretations of the European Union Enlargement: Perspectives from a New Global Paradigm. Journal of Knowledge Globalization. nr 1 (4), s. 71–92.
 • Stępniak, Ł. 2010. We włoskim stylu. Rynek Spożywczy, http://www.bankier.pl/wiadomosc/We-wloskim-stylu-2100130.html.
 • Tsalikis, J. i D.J. Fritzsche 1989. Business Ethics: A Literature Review with a Focus on Marketing Ethics. Journal of Business Ethics, nr 9 (8).
 • Vitell, S.J. 2003. Consumer Ethics Research: Review, Synthesis and Suggestions for the Future. Journal of Business Ethics, nr 3 (43), s. 33–47.
 • Vitell, S.J. i J.A. Muncy 2005. The Muncy-Vitell Consumer Ethics Scale: A Modification and Application. Journal of Business Ethics, nr 62, s. 267–275.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ce4ea74-79d9-4860-bc66-ce9eec68a37d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.