Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 65 | 10: Nauki o rodzinie | 121-135

Article title

Rodzinne uwarunkowania postaw młodzieży wobec pornografii − komunikat z badań

Title variants

EN
Family Determinants of Youth's Attitudes Towards Pornography − Research Report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pornografia należy do zjawisk, które w literaturze przedmiotu nie zostały do tej pory jednoznacznie zdefiniowane. Lansowana we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej wieloznaczność zjawiska oraz jego normalizacja powoduje, iż można je interpretować i wartościować na wiele różnych sposobów. W dostępnych badaniach i analizach brakuje ujęcia, które pokazywałoby jak pornografia oddziałuje na rozwój i funkcjonowanie młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych. Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań własnych, dotyczących rodzinnych uwarunkowań postaw młodzieży wobec pornografii. W zamyśle autorskim ma stanowić wstęp do dyskusji i pogłębionych badań w tym obszarze. Badania dotyczą grupy 137 uczniów, w celu zebrania danych empirycznych posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Na drodze analiz podjęto próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie czy wybrane zmienne środowiska rodzinnego (typ związku rodziców, styl kierowania wychowawczego w rodzinie, poczucie wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców, uznawane przez rodziców wartości) różnicują postawy młodzieży wobec pornografii, w aspekcie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.
EN
Pornography is among these phenomena which have not been clearly defined in the subject literature yet. Ambiguity of the phenomenon promoted in contemporary socio-cultural realityand its normalizationcause that it can be interpreted and evaluated in many different ways. Available research and analyses lack anyapproach that would describe how pornography affects development and behaviour of youth in different care and upbringing environment. This article aims to discuss results of the author'sstudyrelated to family determinants of youth's attitudes towards pornography. Author's intention is to initiate discussion and further study into this topic. Study was based on a sample of 127 student. To obtain empirical data, survey questionnaire of the present author was used. Through analysis, an attempt was made to find answers to question if selected variables of family environment (type of parents' relationship, type of parenting style in a family, a sense of emotional support from parents, values adopted by parents) differentiate youth's attitudes towards pornographyin cognitive, emotional and behavioural aspects.

Keywords

Contributors

 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Bryant J., Brown D., Uses of Pornography, w: Pornography: Research Advances and Policy Considsiderations, red. D. Zillmann, J. Bryant, Hove−London−New Jersey 1989, s. 25-55.
 • Fagan P., Wpływ pornografii na jednostkę, małżeństwo, rodzinę i społeczeństwo, Wydawnictwo Fundacja „Głos dla Życia”, Poznań 2010.
 • Jakubowski T., Zagrożenia w dziedzinie płciowości − pornografia, „Katecheta” 1999, nr 7-8, s. 37-43.
 • Kornas-Biela D., Wpływ pornografii na rozwój osobowości człowieka, w: Dział Ekspertyz Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu, Pornografia − zagrożenia dla rodziny i społeczeństwa, Wydawnictwo Kancelaria Senatu Biuro IiDS, Warszawa 1999, s. 12-30.
 • Lew-Starowicz Z., Encyklopedia erotyki, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.
 • Lew-Starowicz Z., Seks w sieci i nie tylko…, Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2002.
 • Łaciak B., Świat społeczny dziecka, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998.
 • Łukaszek M., Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.
 • McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.
 • Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 • Nowak S., Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.
 • Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2002.
 • Rodan A., Historia erotyki, t. 1. Pornografia, Wydawnictwo Garmond A.G., Łódź 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ce60809-9ce9-4a4a-879d-924daa9e2305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.