PL EN


2017 | 2/2017 | 151-161
Article title

Marcin Czechowski, Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych – recenzja i polemika

Authors
Content
Title variants
EN
The legal character of the professional soldiers’ employment by Marcin Czechowski – review and polemics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marcin Czechowski w książce „Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych” opowiada się za utrzymaniem odrębnego pod względem warunków zatrudnienia i systemu zabezpieczenia społecznego statusu prawnego żołnierzy zawodowych. Autor recenzji podejmuje polemikę z tym poglądem, sugerując, że istnieją zawody w Polsce, których wykonywanie w podobnym stopniu naraża na utratę życia lub zdrowia, a nie dotyczą ich przywileje emerytalne. Równie ważnymi powodami zmian w przywilejach są kwestie ekonomiczne oraz społeczne. Ponadto zagadnienie przywilejów należy analizować interdyscyplinarnie. Alternatywą dla utrzymania odrębnego systemu zaopatrzeniowego mógłby być wyraźny wzrost uposażenia żołnierza lub wyodrębnienie i włączenie do powszechnego systemu pracowniczego tych grup żołnierzy, których praca nie wiąże się z tak wysokim ryzykiem.
EN
Marcin Czechowski, in the book entitled: “The legal nature of professional soldiers’ employment,” is in favor of maintaining a separate status in terms of the employment conditions and social security system for professional soldiers. The author of the review challenges this view suggesting that there are professions in Poland which to a similar degree, endanger workers’ life or health and that these are not covered by special pension privileges. Economic and social issues are equally important reasons for changes in these privileges. In addition, the issue of privileges should be analyzed in an interdisciplinary way. An alternative to maintaining a separate system would be a significant increase in the salary of a soldier or the separation and inclusion of groups of soldiers whose work does not entail such high risk.
Year
Issue
Pages
151-161
Physical description
Dates
published
2017-10-23
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Biała księga. Przegląd emerytalny 2016. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności, Warszawa 2016.
 • Bielawska K., Pieńkowska-Kamieniecka S., Aktualna sytuacja na rynku pracy wśród osób starszych a wiek emerytalny w Unii Europejskiej [w:] Współczesne problemy systemów emerytalnych: wybrane zagadnienia, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź 2015, s. 92.
 • Bielawska K., Kierunki reform społecznych systemów emerytalnych na świecie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2004, nr 3, s. 87–96.
 • Jaime-Castillo A.M., Public opinion and the reform of the pension systems in Europe: the influence of solidarity principles, „Journal of European Social Policy” 2013, Vol. 23, Issue 4, s. 390–405.
 • Jedynak P., Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 1, s. 31–44.
 • Jedynak T., Przesłanki kształtowania wysokości minimalnego wieku emerytalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 10(958), s. 33.
 • Kilanowski M., Ku wolności jako odpowiedzialności, Toruń 2013, s. 81–196.
 • Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w 2015 r., Warszawa 2016.
 • Ratajczak-Tuchołka J., Solidarność w kontekście zmian bazowego systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999–2011, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, zeszyt 3, s. 220, 234.
 • Rorty R., Solidarity or objectivity? [w:] Post-Analytic Philosophy, ed. J. Rajchman, C. West, New York 1985, s. 3–19.
 • Sanetra W., Prawo pracy: zarys wykładu. Tom I, Białystok 1994.
 • Schokkaert E., Van Parijs P., Debate on social justice and pension reform: social justice and the reform of Europe’s pension systems, „Journal of European Social Policy” 2003, Vol. 13, Issue 3, s. 245–263.
 • Sowada Ch., Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Warszawa 2013.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenia w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Warszawa 2015.
 • Walczak D., Solidaryzm społeczny a uprawnienia emerytalne grup uprzywilejowanych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 330, s. 471.
 • Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa: studium prawnofinansowe, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ceb2b96-2880-4b15-a404-b9b78e9f8061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.