Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 211-225

Article title

Wizerunek świni w języku polskim i rosyjskim (na podstawie materiału leksykograficznego)

Authors

Content

Title variants

EN
The image of swine in Polish and Russian languages (on the basis of lexicographical material)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie potencjału semantyczno-pragmatycznego leksemu świnia w języku polskim i rosyjskim. Zebrany materiał pochodzi ze słowników objaśniających, żargonowych oraz gwarowych, stanowi zatem zbiór odzwierciedlający zarówno polszczyznę i ruszczyznę literacką, jak i odmiany użytkowe obydwu języków. Artykuł zawiera charakterystykę obrazu świni w kulturze oraz ukazuje fragment językowego obrazu zwierzęcia nawiązujący do jego upodobań kulinarnych.
EN
The aim of article is to show the semantic and pragmatic potential of the word swine in Polish and Russian languages. Collected material comes from description, jargon and dialect dictionaries. Above material reflects both Polish an Russian literary languages as variations in both languages. The article presents the image of a swine in culture and shows the linguistic depiction of the animal referring to its culinary likings.

Year

Volume

LIX

Pages

211-225

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa

References

 • Bańko Mirosław, Słownik porównań, Warszawa 2004
 • Bartmiński Jerzy, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, Wrocław 1985
 • Bartmiński Jerzy, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007
 • Bartmiński Jerzy, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009
 • Dźwigoł Renata, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków 2004
 • Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990
 • Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988
 • Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003
 • Ludwikowski Wiktor, Walczak Henryk, Żargon mowy przestępców. Blatna muzyka, Warszawa 1922
 • Peisert Maria, Sus domesticus – zwierzę, którego nazwy używać nie wypada, [w:] Język a kultura, t. 15, Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2003, s. 149–155
 • Rak Maciej, Językowo-kulturowy obraz człowieka na podstawie animalistycznej frazeologii gwar Orawy, Podhala i Spisza, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 111–117
 • Rak Maciej, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Swiętokrzyskich i Podtatrza, Karków 2007
 • Rodziewicz Barbara, Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, Szczecin 2007
 • Skorupka Stanisław, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 1987
 • Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań 1997
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900–1927
 • Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich, red. S. Warchoł, Lublin 1996
 • Tokarski Ryszard, Konotacja jako składnik treści słowa, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988, s. 35–54
 • Большой словрь современного русского языка, т. 1–17, Mосква 1950–1965
 • Веденина Людмила, Мир фауны в языковых картинах мира, [w:] Лингвострановедение: методы анализа, техника обучения, ч. 2, Mосква 2008, s. 139–181
 • Гура Aлександр, Cимволика животных в славянской народной традиции, Mосква 1997
 • Гурбиш Eжи, Сопоставительный анализ анималистической паремиологии русского и польского языков, Диссертация кандидата филологических наук, Mосква 1982
 • Даль Владимир, Tолковый словарь живого великорусского языка, т. 1–4, Mосква 1955
 • Денги Aнита, Фразеологизмы с анималистическим компонентом в русском языке: С позиции носителя венгерского языка, Диссертация кандидата филологических наук, Mосква 2002
 • Kозлова Tатьяна, Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями животных, Mосква 2001
 • Кокова Эмма, Сопоставительный анализ фразеологических единиц русского и английского языков в функционально-параметрическом отображении: На материале анималистической фразеологии, Диссертация кандидата филологических наук, Mосква 2005
 • Moкиенко Валерий, Языковая картина мира в зеркале фразеологии, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 49–66
 • Tолковый словарь русского языка, ред. Д. Ушаков, Mосква 1935–1940

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cf82929-0452-4680-ad13-37a71c906535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.