PL EN


2019 | 29 | 115-132
Article title

Przegląd działań wybranych, sieciowych produktów turystycznych subregionu siedleckiego

Authors
Content
Title variants
EN
An overview of the activities concerning selected network tourism products of the Siedlce subregion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 2011–2013 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) wraz z interesariuszami rynku turystycznego, realizując projekt Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych, opracowała i skomercjalizowała 16 takich ofert turystycznych. Zaproponowane sieciowe produkty turystycznych są próbą przezwyciężenia problemu, jakim jest brak integracji pomiędzy ofertą turystyczną Warszawy a walorami dotychczas niewykorzystanymi w subregionach: siedleckim, radomskim, płockim, ciechanowskim i ostrołęckim. Rozwój turystyki poprzez komercjalizację tych usług jest jedną z możliwości ożywienia społeczno-gospodarczego ww. subregionów. Funkcjonowanie produktów turystycznych wymaga ciągłego zaangażowanie liderów i partnerów oraz wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony administracji samorządowej województwa i organizacji turystycznych, w tym Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem artykułu jest charakterystyka trzech, spośród ww. 16, sieciowych ofert turystycznych: Wielki Gościniec Litewski, Mazowiecka Micha Szlachecka i Kraina Mistrza Twardowskiego funkcjonujących w subregionie siedleckim. W artykule przedstawiono działania promocyjne i organizacyjne podejmowane na rzecz rozwoju takich usług sieciowych i ich umocnienia na rynku turystycznym, na przestrzeni ostatnich 5 lat. Intensywność działań osób zaangażowanych w tworzenie ww. ofert stanowiła podstawę do zakwalifikowania ich przez MROT do grupy produktów najbardziej zaawansowanych w komercjalizacji.
In 2011-2013, the Mazovian Regional Tourist Organization (MROT), along with tourist market stakeholders, implemented a project called “Raising Mazovia’s tourism competitiveness by implementing network tourism products”. In effect, MROT developed and commercialized 16 network tourism products. The proposed network tourism products are an attempt at overcoming the lack of integration between the tourist offer of Warsaw and the unexploited elements of Mazovia’s subregions: siedlecki, radomski, płocki, ciechanowski and ostrołęcki. The development of tourism through the commercialization of network tourism products is one of the possible ways of reviving these subregions in social and economic terms. The functioning of tourist products requires the constant involvement of product leaders and partners as well as advice, instructions and financial support from the regional government and tourist organizations, including the Mazovian Regional Tourist Organization. The purpose of this article is to characterize three of the 16 network tourism products developed by MROT in the Siedlce subregion: Wielki Gościniec Litewski (The Great Lithuanian Trade Route), Mazowiecka Micha Szlachecka (The Mazovian Nobleman’s Dish) and Kraina Mistrza Twardowskiego (The Land of Mage Twardowski). The article presents the promotional and organizational activities undertaken over the last 5 years in order to develop network products and strengthen their position on the tourist market. The three Siedlce subregion products were classified by MROT among the most advanced in terms of commercialization thanks to the intense activity of the people involved in their creation.
Year
Issue
29
Pages
115-132
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu
References
 • Czarniecka-Skubina E., 2009, Szlaki Kulinarne. Turystyka kulinarna w Polsce, Przegląd Gastronomiczny, 2, s. 11.
 • Dominik P. (red.), Zadrożna D., 2014, Szlak kulinarny jako produkt turystyczny [w:] P. Dominik (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Dymna B., 2018, Kreowanie sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim, MAZOWSZE Studia Regionalne, 24, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Gadomska U. (red.), Dymna B., Gurbała M. i in., 2015, Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego, MAZOWSZE Analizy i Studia, 7, 48, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Gębica P., Krupa J.(red.), Niemiec W., Szpara K., Superson S., 2014, Szlaki kulinarne jako produkt turystyczny – metody promocji [w:] Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 74-75.
 • Kachniewska M., 2015, Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Majewska I., Telniuk T., Broma i in., 2008, Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w województwie mazowieckim, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa.
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015, Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 163, Warszawa.
 • Program rozwoju sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego, 2011, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Wilczyński B., 2018, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – mocny start i co dalej? – głos w dyskusji na temat dalszego rozwoju sieciowego produktu turystycznego, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 269, Warszawa.
 • Wilk-Grzywna M., 2015, Skuteczna komunikacja marketingowa produktu turystycznego w aspekcie rozwoju regionalnego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 166, Warszawa.
 • www.edenpolska.pl
 • www.krainatwardowskiego.pl
 • www.liw-zamek.pl
 • www.mazowsze.travel
 • www.modanamazowsze.pl
 • www.mrot.pl
 • www.mttargi.pl
 • www.wielkigoscinieclitewski.pl
 • www.mazowszeravel.pl
 • Informacje uzyskane od liderów produktów turystycznych oraz z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d05dccc-c7b7-4d59-b91e-f2781dc04547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.