PL EN


Journal
2018 | 25 | 95-109
Article title

Demokracja bezpośrednia w Słowenii

Content
Title variants
EN
Direct democracy in Slovenia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Słowenia zaliczana jest do tych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których często przeprowadzane są referenda na szczeblu krajowym. W latach 1996–2016 przeprowadzono 16 referendów ustawodawczych, a pod głosowanie poddano 22 sprawy do rozstrzygnięcia. Była to na tyle znacząca liczba głosowań, że zarówno rząd, jak i Zgromadzenie Państwowe podjęły próbę ograniczenia liczby referendum z obawy o możliwość paraliżu procesu ustawodawczego. Celem artykułu jest analiza prawna instytucji demokracji bezpośredniej w systemie prawnym Słowenii, omówienie roli, jaką pełni referendum w procesie politycznym Słowenii oraz ukazanie następstw nowelizacji konstytucji w 2013 roku odnoszącej się bezpośrednio do ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do zainicjowania referendum.
EN
Slovenia is one of those countries in Central and Eastern Europe, where referenda are often conducted at national level. Between 1996–2016 16 legislative referenda were held, and 22 subjects of the vote were decided by people in referenda. This was a significant number of referenda that both the Government and the State Assembly tried to limit the number of referendums due to concerns about the possibility of paralyzing the legislative process. The article is a legal analysis of direct democracy institutions in Slovenian legal system. The paper discusses the role of the referendum in the political system of Slovenia and explores the consequences of the constitutional amendment in 2013, which directly relates to limiting the range of entities authorized to initiate a referendum.
Journal
Year
Volume
25
Pages
95-109
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Centre for Direct Democracy Studies, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • Albi Anneli. 2007. „Selected EU Judgments by CEE Constitutional Courts: Lessons on How (Not) to Amend Constitutions”. Croatian Yearbook of European Law and Policy 3: 39–58.
 • Ayoub Phillip M. 2016. When States Come Out. Europe’s Sexual Minorities and the Politics of Visibility. New York: Cambridge University Press.
 • Bardutzky Samo. 2016. „Constitutional Transformations ant the Edge of a Bail-Out: The Impact of the Economic Crisis on the Legal and Institutional Structures in Slovenia”. SOAS Law Working Papers 4: 1–37, http://eprints.soas.ac.uk/23122/.
 • Bender Kristof, Gerald Knaus. 2010. High noon in Slovenia – a referendum and the future of Balkan enlargement. http://www.esiweb.org/enlargement/wp-content/uploads/2010/02/ESI_-_High_noon_in_Slovenia_-_3_June_2010.pdf.
 • Haček Miro. 2015. Slovenia. Nations in Transit, https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/slovenia
 • Krašovec Alenka. 2015. „The 2014 Referendum in Slovenia”. East European Quarterly 43 (2–3): 225-233.
 • Kużelewska Elżbieta. 2006. Referendum w procesie integracji europejskiej. Warszawa: Aspra-JR.
 • Mikuli Piotr. 2004. System konstytucyjny Słowenii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Nežmah Bernard. 2011. Direct democracy in Slovenia – poor practice at the local level. W Theo Schiller (ed.), Local Direct Democracy in Europe. Heidelberg: Springer.
 • Novak Marja. 2017. Slovenians vote to back government railway project in referendum. https://www.reuters.com/article/us-slovenia-referendum/slovenians-vote-to-back-government-railway-project-in-referendum-idUSKCN1BZ0WL.
 • Patyra Sławomir. 2002. Republika Słowenii. W Ustroje państw współczesnych 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Patyra Sławomir. 2016. Zasady podziału władzy w Słowenii. W Sabina Grabowska, Radosław Grabowski (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Podolnjak Robert. 2015. „Constitutional Reforms of Citizen-Initiated Referendum. Causes of Different Outcomes in Slovenia and Croatia”. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 26: 129–149.
 • Research Centre on Direct Democracy, http:// c2d.unige.ch (20.11.2017).
 • Ribičič Ciril, Igor Kaučič. 2014. „Constitutional Limits of Legislative Referendum: The Case of Slovenia”. Journal of Local Self-Government 12 (4): 899–928.
 • Rytel-Warzocha Anna. 2011. Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sadurski Wojciech. 2004. „Minority Protection in Central Europe and the Enlargement of the EU”. Yearbook of Polish European Studies 8: 39–61.
 • Sancin Vasilka. 2011. Innovative Arbitration Agreements to Resolve Border Disputes and the Role of Regional International Organizations. Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs 29: 156–168.
 • Sokala Andrzej, Bartłomiej Michalak, Piotr Uziębło. 2013. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sokół Wojciech. 2012. System polityczny Słowenii. W Tomasz Bichta, Małgorzata Podolak (red.), Systemy polityczne państw bałkańskich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Uziębło Piotr. 2009. Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie. Gdańsk: Centrum Badań Społecznych.
 • Uziębło Piotr. 2008. Zasady zmiany konstytucji Słowenii. W Radosław Grabowski, Sabina Grabowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ziemele Ineta. 2001. „Is the Distinction between State Continuity and State Succession Reality or Fiction? The Russian Federation, the Federal Republic of Yugoslavia and Germany”. Baltic Yearbook of International Law 1: 191–222.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Republiki Słowenii. 2009. Tłumaczenie i wstęp Piotr Winczorek. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Ustawa o samorządzie lokalnym z 1994 r. [Zakon o lokalni samouspravi št. 94/2007].
 • Ustawa o referendum i inicjatywie ludowej [Zakon, 1994 Zakon o referendum in ljudski iniciativi ZRLI; Referendum and Popular Initiative Act].
 • Orzeczenie TK 2005 [Constitutional Court of Slovenia, Decision U-I-217/02, UL 24/2005].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d10794c-85e9-4dbd-acef-ae801dc56248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.