PL EN


2019 | 1 | 29-41
Article title

Odbiór fotografi i prasowej w kontekście teorii wizualnego alfabetyzmu (visual literacy)

Content
Title variants
EN
Reception of Press Photography in the Context of the Theory of Visual Literacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badania opartych na teorii visual literacy, w ramach których respondentom przedstawiono dwie fotografie dziennikarskie. Cel: Zbadanie możliwości odbioru przekazu dziennikarskiego zawartego na zdjęciu prasowym, umiejętności odczytania treści fotografii, wpływu obrazu na emocje odbiorcy oraz konieczności użycia słowa dla zrozumienia przekazu fotograficznego. Metody badań: Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, badania ilościowe metodą ankietową za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób, reprezentatywnej dla Polaków w wieku 18 lat i więcej ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wyniki i wnioski: Udowodniono trudności odbiorców w odczytywaniu treści przekazu fotograficznego oraz niską wartość impresywną obrazu. Wartość poznawcza: uzyskane wyniki potwierdzają konieczność użycia słowa w przekazie wizualnym.
EN
The article presents the results of a study based on the theory of visual literacy, in which respondents were presented with two journalistic photographs. Scientific objective: Investigation the possibility of receiving the journalistic content contained in the press photo, the ability to read the message of the photograph, the impact of the image on the emotions of the recipient and the need to use the word to understand the photographic message. Research methods: Critical methodology of research on visuality, quantitative research using the CAWI technique (Computer Assisted Web Interviews) on a nationwide sample of N = 2121 people, representative of Poles aged 18 and more due to gender, age and size of the place of residence. Results and conclusion: The recipients' difficulties in reading the content of the photographic message and the low impressionistic value of the image have been proved. Cognitive value: The results obtained confirm the need to use the word in the visual message.
Year
Issue
1
Pages
29-41
Physical description
Dates
published
2019-03-13
References
 • Barrett, T. (2014). Krytyka fotografi i. Jak rozumieć obrazy. Kraków: Universitas.
 • Barthes, R. (1977). Image Music Text. London: Fontana Press.
 • Barthes, R. (1985). Retoryka obrazu. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, 76/3, 293–295. Pobrane z http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302/
 • Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302.pdf
 • Chauvin, B. A. (2003). Visual or Media Literacy? Journal of Visual Literacy, 23, 119–128. doi: 10.1080/23796529.2003.11674596
 • Dylak S. (2012), Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka. W S. Dylak,
 • M. Skrzydlewski (Red.) Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej (s. 119–132). Poznań–Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.
 • Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (1999). Instructional Media and Technologies for Learning. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kampka, A. (2014). Retoryka wizualna a świat społeczny. W A. Kampka (Red.), Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (s. 5–15). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kawka, M. (2016). Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza. Zeszyty Prasoznawcze, 2 (226), 294–303.
 • Kress, G., & van Leeuwen, T. (1998). Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout. In A. Bell & P. Garett (Eds.). Approaches to Media Discourse (pp. 186–219). Oxford: Blackwell.
 • Kress, G., & van Leeuwen, T. (2008). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
 • Kress, G., & Ogborn, J. (1998). Modes of Representation and Local Epistemologies: The Presentation of Science in Education, Subjectivity in School Curriculum. London: University of London.
 • Maćkiewicz, J. (2017). Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów. Studia Medioznawcze, 2 (68), 33–42.
 • Mitchell, W. J. T. (2013). Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Pater-Ejgierd, N. (2013). Współczesne formy alfabetyzmu i ich społeczne reperkusje. Zeszyty Artystyczne, 24, 7–14.
 • Piekot, T. (2006). Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków: Universitas.
 • Pisarek, W. (2008). Podstawy retoryki dziennikarskiej. W Z. Bauer, & E. Chudziński (Red.), Dziennikarstwo i świat mediów (s. 361–378). Kraków: Universitas.
 • Potocka, M. A. (2010). Fotografi a, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Rose, G. (2015). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa: PWN.
 • Starakiewicz, M. (2017). Obraz jako argument w humanistyce. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 3, 67–81. doi: 10.26485/ZRL/2017/60.3/5
 • Szylko-Kwas, J. (2017). Fotografi a prasowa a podpis – ujęcie typologiczne. Studia Medioznawcze, 4 (71), 137–150.
 • Wieczorek-Tomaszewska, M. (2014). Kompetencje wizualne w praktyce edukacyjnej. Biblioteka i Edukacja, 5. Pobrane z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b17d6af4-c498-4eb2-b64c-26f0a5684d08?printView=true
 • Wileman, R. E. (1993). Visual Communicating. New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Wolny-Zmorzyński, K. (2007). Fotografi czne gatunki dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Wolny-Zmorzyński, K. (2010). Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografi i dziennikarskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wolny-Zmorzyński, K. (2015). Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d1cfaeb-5825-42c5-bc5b-9aa5fba6b52c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.