PL EN


2014 | 3(36) | 57-77
Article title

Dylematy polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Title variants
EN
Dilemmas of managing policy of the commune’s housing resources
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper there are presented problems of a widely understood managing policy of a commune’s housing resource particularly taking into consideration a matter of creating and realisation of many years’ housing programmes, principles of leasing premises from a commune’s housing resource and contracts of tenancy of communal premises. Doubts arise on the background of a complex character of resolutions in the matter of a housing programme and resolutions in the matter of leasing premises. In practice the content of both resolutions is also con-troversial, in particular in a part where the resolutions contain addi-tional elements, which are not indicated directly in the act. Moreover many problems are caused by realisation of tenancy contracts of prem-ises from a commune’s housing resource. They are connected among others with a requirement of concluding contracts for indefinite time and lack of adequate regulations concerning a verification possibility of a material situation of tenants of communal premises.
PL
W artykule przedstawione zostały problemy szeroko rozumianej polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania i realizacji wieloletnich programów mieszkaniowych, zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz umów najmu lokali komunalnych. Wątpliwości powstają na tle złożonego charakteru uchwał w sprawie programu mieszkaniowego oraz uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali. W praktyce kontrowersyjna jest również treść obu uchwał, szczególnie zaś w części, w jakiej uchwały te zawierają dodatkowe elementy, nie wskazane wprost w ustawie. Wiele problemów rodzi ponadto realizacja umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, wiążą się one m.in. z wymogiem zawierania umów na czas nieokreślony oraz brakiem odpowiednich uregulowań dotyczących możliwości weryfikacji sytuacji materialnej najemców lokali komunalnych
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d1ea862-d039-4052-b638-55693ba03f1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.