PL EN


2014 | 3(36) | 57-77
Article title

Dylematy polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Title variants
EN
Dilemmas of managing policy of the commune’s housing resources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały problemy szeroko rozumianej polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania i realizacji wieloletnich programów mieszkaniowych, zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz umów najmu lokali komunalnych. Wątpliwości powstają na tle złożonego charakteru uchwał w sprawie programu mieszkaniowego oraz uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali. W praktyce kontrowersyjna jest również treść obu uchwał, szczególnie zaś w części, w jakiej uchwały te zawierają dodatkowe elementy, nie wskazane wprost w ustawie. Wiele problemów rodzi ponadto realizacja umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, wiążą się one m.in. z wymogiem zawierania umów na czas nieokreślony oraz brakiem odpowiednich uregulowań dotyczących możliwości weryfikacji sytuacji materialnej najemców lokali komunalnych
EN
In the paper there are presented problems of a widely understood managing policy of a commune’s housing resource particularly taking into consideration a matter of creating and realisation of many years’ housing programmes, principles of leasing premises from a commune’s housing resource and contracts of tenancy of communal premises. Doubts arise on the background of a complex character of resolutions in the matter of a housing programme and resolutions in the matter of leasing premises. In practice the content of both resolutions is also con-troversial, in particular in a part where the resolutions contain addi-tional elements, which are not indicated directly in the act. Moreover many problems are caused by realisation of tenancy contracts of prem-ises from a commune’s housing resource. They are connected among others with a requirement of concluding contracts for indefinite time and lack of adequate regulations concerning a verification possibility of a material situation of tenants of communal premises.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d1ea862-d039-4052-b638-55693ba03f1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.