Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(40) | 22-35

Article title

Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce

Content

Title variants

EN
Statistical analysis of the educational activityof adults in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The objective of this paper is to assess the participation of adults in Poland in lifelong learning. The participation in education of Poles aged 25-64 was analyzed at three levels: national, regional and individual. The data at the national level were confronted with the situation in Europe and the data at the voivodeships level were considered in the context of regional competitiveness. The main factors influencing the educational involvement at the individual level were detected by the application of classification trees. The results of the analysis indicate that lifelong learning in Poland is not sufficiently developed and some regional differences occur in this field. The educational attainment was found as the most important determinant of the participation in continuous learning.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Budzyńska M., Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004, http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/iped/materialy_dydaktyczne/Modele_pracy_edukacyjnej/Lifelong_learning_artykul.pdf, dostęp 2.04.2013.
 • Delors J. i in., Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Highlights. UNESCO Publishing, Paryż 1996, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590Eo.pdf, dostęp 16.02.2013.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Social diagnosis 2011.Objective and subjective quality of life in Poland. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków, „Contemporary Economics” 2011, vol. 5., Issue 3, s. 1-461.
 • Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings, Working Papers 2, Directorate-General for Regional Policy, European Union, 2011.
 • Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Komisja Europejska, wyd. polskie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128PL.pdf, dostęp 2.02.2013.
 • Europejski Sondaż Społeczny. Edycja 5, 2010, Warszawa 2010, http://ess.nsd.uib.no/streamer/?module=main&year=2011&country=PL&download=\Fieldwork documents\PL\2011\01#ESS5 -Questionnaires\Languages\Polish\ESS5QuestionnairesPL.pdf, dostęp 2.04.2013.
 • ELLI Index Europe 2010 – Indicators in Depth, Bertelsmann Stiftung 2010, http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_33291_33292_2.pdf, dostęp 30.03.2013.
 • Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) 2009/C 119/02, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:PL:PDF,dostęp 30.03.2013.
 • Łapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Rada Monitoringu Społecznego (2011), Diagnoza społeczna, kwestionariusze 2011, www.diagnoza.com, dostęp 2.04.2013
 • Wilkinson L., Friendly M., The history of the cluster heat map, “The American Statistician” 2009, no 63(2), s. 179-184.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d1f94d4-22cd-4067-9918-6c7dea30cb5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.