PL EN


2008 | 08 | 5-29
Article title

Jakub z Szadka – ksiądz, dyplomata i prawnik (ur. około 1412 r. w Szadku – zm. 28 października 1487 r. w Krakowie)

Content
Title variants
EN
Jakub of Szadek – priest, diplomat and lawyer (born ca 1412 in Szadek – died 29 October 1487 in Cracow)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Jakub of Szadek is one of the many people from this small town (now in Central Poland), who in XV century came to Cracow to study, and played a significant role in the life of both the Jagiellonian University and the country. He is chiefly known for his diplomatic activity – being an eminent lawyer, he took part in many diplomatic missions during the 13-year war with the Teutonic Knights. He had a major part in the preparation of foundations for the signing of the peace treaty in Toruń in 1466. In the years 1474-1476 he performed the function of Rector of Cracow Academy, contributing greatly to the extension of Collegium Minor. In 1476 he was appointed to the high position of vicar general in Cracow diocese. Jakub of Szadek is the co-author of a new approach to the theory of the rights of nations, and human rights, with reference to natural rights, the Gospel and the teachings of Popes and oecumenical councils. He is also one of Polish creators of international law, whose intensive development falls in Poland on XV century. In addition, he deserves the credit for invoking the nationality principle in international negotiations (the principle acknowledging the fact that particular regions are inhabited by people of Polish origin and speaking Polish language, who gave Polish names to cities, mountains, rivers and settlements). At least two texts of his speeches has been preserved until today thanks to J. Długosz, who was his friend. Jakub of Szadek died in 1487.
Keywords
Year
Issue
08
Pages
5-29
Physical description
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Akten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. 5: 1458–1525, Leipzig 1886.
 • Barycz H., Alma Mater Jagellonica, Kraków 1958.
 • Barycz H., Rozwój i upadek Akademii Krakowskiej, Kraków 1932.
 • Barycz H., Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
 • Biskup M., Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967.
 • Biskup M., Górski K., Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987.
 • Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, Kraków 1883.
 • Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893.
 • Bullarium Poloniae, t. 7: 1464–1471, Romae–Lublin 2006 (druk 2007).
 • Caro J., Geschichte Polens, Bd. 5, Gotha 1886.
 • Długosz J., Historiae Polonicae, t. 1–5, Kraków 1873–1878 (Opera omnia, t. 10–14); nowe wyd. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), Warszawa 1964.
 • Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis (Ksi ga uposa e diecezji krakowskiej), t. 1–3, Kraków 1863–1864.
 • Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1977.
 • Fijałek J., Mistrz Jakub z Parady a i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego, t. 1–2, Kraków 1900.
 • Gennep A. van, Traité comparatif des nationalisés, t. 1: Les éléments exteriéurs de la nationalité, Paris 1922.
 • Hanserezesse, Abt. 2: 1431–1476, bearb. von G. von der Ropp, Leipzig 1888.
 • Historia nauki polskiej, t. 6, Wrocław 1974.
 • Hornowska M., Zdzitowiecka-Jasie ska H., Zbiory r kopi mienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947.
 • Jana Długosza kanonika krakowskiego „Dziejów polskich ksiąg dwanaście”, przekł. K. Miecherzy ski, t. 5, Kraków 1870.
 • Kamieniecki W., Ponad zgiełkiem walk narodowościowych. Idea Jagiellońska, Warszawa 1929.
 • Kiryk F., Nauk przemośnych perła, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1986.
 • Kirk F., Polski słownik biograficzny, t. 10, s. 367–368.
 • Lepszy K. (red.), Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, Kraków 1964.
 • Maleczyńska E., Książęce lenno mazowieckie 1351–1526, „Studia nad Historią Prawa Polskiego” 1929, t. 12, z. 2, s. 85–87.
 • Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397–1525, Kraków 1996.
 • Morawski K., Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie, t. 1–2, Kraków 1900.
 • Muczkowski J. (red.), Statua nec non liber promotionum Universitatis Studii Cracoviensis, Cracoviae 1849.
 • Pelc J., Ceny w Krakowie w latach 1369–1600, Lwów 1935.
 • Pieradzka K., Uniwersytet w służbie państwa i wobec soborów, [w:] Lepszy K. (red.), Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, Kraków 1964.
 • Polkowski J., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1864.
 • Rechowicz M., Po założeniu Wydziału Teologicznego w Krakowie (XV w.), [w:] Rechowicz M. (red.), Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1, Lublin 1974, s. 95–144.
 • Rola-Stężycki A. Z., Łęczeszyce wioska sławna, „Okolica” 2003, nr 6 (38).
 • Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 5, Leipzig 1874.
 • Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, Bd. 2, Marburg 1955.
 • Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI w., Wrocław 1966.
 • Ulanowski B. (red.), Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta, Kraków 1891.
 • Węcowski P., Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistula” 2004.
 • Wielgus S., Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska, Lublin 1992.
 • Wielgus S., Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995.
 • Wielgus S., Polska średniowieczna doktryna „ius gentium”, Lublin 1996.
 • Wiesiołowski J., Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV–XV wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
 • Wisłocki W., Katalog rękopisów B. Jag., cz. 1–2, Kraków 1877–1881.
 • Wisińska-Kluba M., Studenci z Sieradzkiego na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, [w:] Horbacz T. J., Kajzer L., Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, materiały z sesji naukowej w Kościerzynie k. Sieradza (4–6.12.1991), Sieradz 1993, s. 229–244.
 • Wisińska-Kluba M., Sławni ludzie regionu, „Na sieradzkich szlakach” 1995, nr 1–2 (37−38), s. 25–29.
 • Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928.
 • Wojtkowski A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami, Olsztyn 1968.
 • Zathey J., Biblioteka Jagiellońska w latach 1364–1492, [w:] Zathey J., Lewicka-Kamińska A., Hajdukiewicz L. (red.), Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1, cz. 1, Kraków 1966.
 • Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
 • Zwiercan M., Zainteresowania historyczne społeczno ci Uniwersytetu Krakowskiego w XV w., [w:] Michałowska T. (red.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, Warszawa 1993, s. 41–56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d20bb0b-747d-443e-8a7b-8ed307fdf584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.