PL EN


2018 | 19 | 255-270
Article title

Pełnienie roli męża/partnera życiowego przez mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności jako wyzwanie dla poradnictwa rodzinnego włączonego w proces resocjalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Fulfilling the role of a husband/life partner by men serving prison sentences as a challenge for family counselling in the resocialization process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W materiale zawarto wyniki projektów (2003 – N = 100 i 2013-2014 – N = 485) zrealizowanych w siedmiu męskich więzieniach podległych Okręgowemu Inspekto-ratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Stwierdzono następujące prawidłowości w relacjach więźniów z żonami/partnerkami: niski odsetek więźniów posiadających żony/partnerki (34-51%); wielokrotne próby stworzenia przez mężczyzn stałej relacji (84-93%), niską trwałość związków (do 3 lat), niedojrzałe motywy wchodzenia w związki – często przypadek, materialne lub emocjonalne korzyści. Badani unikają obowiązków rodzinnych, zmuszają kobiety do współudziału w przestępstwach, stosują wobec nich przemoc – również seksualną, lekceważą zdrowie seksualne kobiet, podejmują współżycie z innymi, w tym prostytutkami. Pomimo tak poważnych problemów w związku więźniowie bardzo dobrze oceniają swoje partnerki, są gotowi kontynuować związek, są przekonani o ich wierności, a także pozytywnie oceniają kontakty seksualne sprzed uwięzienia. Stwierdzono, że w procesie socjalizacji osadzonych wystąpiły czynniki, które mogą w sposób destrukcyjny oddziaływać na pomyślne wypełnianie przez nich roli męża/partnera: wychowywanie się bez jednego rodzica lub obojga rodziców (35%), restrykcyjny model wychowania seksualnego w rodzinie (42%), niekorzystne doświadczenia seksualne. Uwzględniając, że wielu mężczyzn nagannie realizuje rolę męża/partnera życiowego, a izolacja więzienna przyczynia się do rozluźnienia i zerwania więzi z żonami/partnerkami, postuluje się włączyć w proces resocjalizacji poradnictwo rodzinne.
EN
The material describes the results of research conducted in seven male correctional facilities of the Regional Prison Service Inspectorate in Rzeszów (in 2003 N = 100, in 2013-2014 N = 485). On the basis of the research results, the following conclusions on prisoners’ relations with their wives or life partners were drawn: the percentage of prisoners who have wives or life partners is very low (34-51%); prisoners strive for stable relationships but often fail (84-93%); prisoners’ relationships do not last long (up to 3 years); their motives for forming relationships are often immature and they result mainly from a coincidence, material or emotional profits. The interviewees avoid family obligations, force women to commit crimes, they are violent against their female partners (also in sexual contacts), neglect women’s sexual health, have sex with other women and prostitutes. Despite so serious problems in prisoners’ relationships, the respondents evaluate their female partners very well and they want to continue the relationships. Moreover, they are convinced about their partners’ faithfulness and loyalty and they are also very satisfied with their sexual contacts from the period preceding the imprisonment. It was stated that during the process of socialisation, the prisoners experienced some factors that could negatively influence the fulfilment of their role as a husband or life partner. The factors were the following: growing up in a single parent family or without parents (35%), a restrictive model of sex education within family (42%), bad sexual experience such as early sexual initiation age, numerous sex partners, sexual contacts with random and unknown partners, having sex under the influence of psychoactive drugs, using or offering sexual services with the use of sexual violence and avoiding contraception. The research also revealed that many men fulfil their role of a husband or life partner in the righteous way and that prison isolation contributes to loosening the bonds and ending the relationship with their wives and female life partners. Hence, it is recommended that one of resocialization process elements is family counselling.
Year
Volume
19
Pages
255-270
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej
References
 • Adamowska O., Kowalczyk M.H. (2014), Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych, „Przegląd Andragogiczny”, nr 21, s. 237-248. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.017 [24.01.2017].
 • Beisert M. (1991), Seks twojego dziecka, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań.
 • Bogunia L., Godyla R. (2001), Oczekiwania skazanych w zakresie pomocy od społeczeństwa, [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania, B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), COSSW, Warszawa-Poznań-Kalisz, s. 520-526.
 • Boruc D.M. (2015), Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych, „Impuls”, Kraków.
 • Braun-Gałkowska M. (1985), Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Cid J., Martí J. (2012), Turning points and returning points: Understanding the role of family ties in the process of desistance, „European Journal of Criminology”, nr 9 (6), s. 603-620.
 • Einhorn L., Williams T., Stanley S., Wunderlin N., Markman H.J., Eason J. (2008), PREP Inside and Out: Marriage education for inmates, „Family Proces”, nr 47, s. 341-356.
 • Faller K.C. (1990), Understanding child sexual maltreatment, CA: Sage, Newbury Park.
 • Fishman L.T. (1990), Women at the wall: A study of prisoners’ wives doing time on the outside, State University of New York Press, New York.
 • Foremniak I. (2004), Satysfakcja seksualna w małżeństwie. Rozważania teoretyczne, „Małżeństwo i Rodzina”, t. 3, nr 1, nr 2.
 • Gałkowska A. (1999), Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Hairston C.F. (2003), Prisoners and their families: Parenting issues during incarceration, [w:] Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities, J. Travis, M. Waul (red.), DC: Urban Institute, Washington, s. 42-54.
 • Hairston C.F., Oliver W. (2006), Safe return: Domestic violence and prisoner reentry: Experiences of Black women and men, Vera Institute of Justice, New York, Retrieved October 19, 2007 from http://www.vera.org/publications/publications_5.asp?publication_id=367 [18.09.2011].
 • Huebner B.M. (2007), Racial and ethnic differences in the likelihood of marriage: The effect of incarceration, „Justice Quarterly”, nr 24 (1), s. 156-183.
 • Imieliński K. (1986), Zarys seksuologii i seksiatrii, PZWL, Warszawa.
 • Incarceration and the Family: A Review of Research and Promising Approaches for Serving Fathers and Families (2008), report prepared for DHHS, ASPE, Prepared by Mindy Herman-Stahl, Ph.D., Marni L. Kan, Ph.D., Tasseli McKay, M.P.H. – RTI International 3040 Cornwallis Road Research Triangle Park, NC 27709, https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/pdf/75536/report.pdf [23.01.2017].
 • Iwański Z.S. (2003), Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • Izdebski Z. (2000), Wiedza, przekonania i HIV/AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne, PWN, Warszawa.
 • Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jankowiak B., Kaczmarek Ł. (2012), Jakość i trwałość współczesnych związków partnerskich. Propozycja skali, [w:] Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym, Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 323-342.
 • Jaworska A. (2009), Rola związków uczuciowych w resocjalizacji penitencjarnej, [w:] „Kocha się raz?”. Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych, W. Muszyński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 191-201.
 • Kargulowa A. (2007), O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, PWN, Warszawa.
 • Kasprowicz A., Giernacka K. (2010), Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności, [w:] Problemy współczesnej resocjalizacji, L. Pytka, B. Nowak (red.), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 202-210.
 • Krahé B., Tomaszewska-Jedrysiak P. (2011), Sexual scripts and the acceptance of sexual aggression in Polish adolescents, „European Journal of Developmental Psychology”, nr 8(6), s. 697-712.
 • Lew-Starowicz Z. (2004), Encyklopedia erotyki, MUZA SA, Warszawa.
 • Linowski K. (2010), Wsparcie społeczne a warunkowe przedterminowe zwolnienie, [w:] Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, S. Bębas (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom, s. 135-145.
 • Łukaszek M. (2004), Postawy skazanych mężczyzn wobec żon i partnerek życiowych, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, F. Kozaczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 385-400.
 • Machel H. (2014), Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej, „Resocjalizacja Polska”, nr 7, s. 45-57.
 • Malewska H. (1967), Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego, PWN, Warszawa.
 • Mandal E. (2008), Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, PWN, Warszawa.
 • Markman H. (2008), PREP Inside and Out: Marriage Education for Inmates, „Family Process”, nr 3, s. 341-356.
 • Markman H., Eason J.A., Grant R. (2005), Doing time: PREP inside and out, Paper presented at the Smart Marriages Conference.
 • McGloin J.M., Sullivan Ch., Piquero A., Blokland A., Nieuwbeerta P. (2011), Mar-riage and offending specialization: Expanding the impact of turning points and the process of desistance, „European Journal of Criminology”, nr 8 (5), s. 361-376.
 • Meloy R.J. (2002), The „polymorphously perverse” psychopath: Understanding a strong empirical relationship, „Bulletin of the Menninger Clinic”, nr 66 (3), s. 273-289.
 • Metts S., Spitzberg B.H. (1996), Sexual communication in interpersonal contexts: A script based approach, [w:] Communication, B.R. Burleson, A.W. Kunkel (red.), Sage Thousand Oaks, CA, nr 19, s. 49-91.
 • Mills A., Codd H. (2008), Prisoners’ families and offender management: Mobilizing social capital, „Probation Journal”, nr 55 (1), s. 9-24.
 • Miłkowska G., Sobański S. (2017), Sieć, czyli kompleksowe instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 18, s. 131-144.
 • Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Nowak B.M. (2012), Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
 • Oklahoma Marriage Initiative (OMI), Marriage and Relationship Skills Education as a Way to Prepare Prisoners for Reintegration, ASPE Reserach Brief, Office of The Assistant Secretary for Planning and Evaluation JANUARY 2009, https://aspe.hhs.gov/report/oklahoma-marriage-initiative-omi-marriage-and-relationship-skills-education-way-prepare-prisoners-reintegration [23.01.2017].
 • Pastwa-Wojciechowska B. (2013), Psychopaci. Sprawcy przestępstw seksualnych, Harmonia Universalis, Gdańsk.
 • Pełka-Sługocka M.D. (1979), Wpływ kary pozbawienia wolności na małżeństwa skazanych kobiet, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Prawa Sądowego”, nr 12, s. 161-177.
 • Pindel E. (2011), Podtrzymywanie więzi rodzinnych w warunkach izolacji, „Probacja”, nr 1, s. 92-104.
 • Plopa M. (2006), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, „Impuls”, Kraków.
 • Plopa M. (2011), Psychologia rodziny. Teoria i badania, „Impuls”, Kraków.
 • Ryś M. (1999), Psychologia małżeństwa w zarysie, CMPP MEN, Warszawa.
 • Rzepliński A. (1981), Rodziny więźniów długoterminowych, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 • Sakowicz T. (2009), Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób pozbawionych wolności w polskich zakładach karnych, „Impuls”, Kraków.
 • Sakowicz T. (2013), Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium socjopedagogiczne, „Impuls”, Kraków.
 • Stańdo-Kawecka B. (2000), Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze, Kraków.
 • Sujak E. (1988), Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 • Szczepanik R. (2015), Partnerki życiowe recydywistów i ich rola w powstrzymywaniu aktywności przestępczej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, nr 26, s. 35-57.
 • Trawińska M. (1977), Bariery małżeńskiego sukcesu, KIW, Warszawa.
 • Western B. (2004), Incarceration, marriage, and family life, Princeton University Department of Sociology, Princeton, NJ.
 • Wojciszke B. (2004), Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie, GWP, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d21ab4d-1ec3-4008-8b92-b8be69ec8703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.