PL EN


2012 | 30 | 175-186
Article title

Jan Paweł II – Pontifex Maximus dialogu międzyreligijnego

Content
Title variants
EN
John Paul II – Pontifex Maximus of interreligious dialogue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dialog jest pojęciem, które po Soborze Watykańskim II wyznaczyło kierunki poszukiwań teologicznych i duszpasterskich. Pontyfikat Jana Pawła II był z całą pewnością czasem, w którym szeroko pojęty dialog stał się codziennym wymiarem eklezjalnej aktywności. Użyta w tytule niniejszego artykułu nazwa Pontifex Maximus, (Najwyższy Budowniczy mostów) wskazuje na najwyższą godność Biskupa Rzymu w wymiarze kapłańskim, ale też na jego zdeterminowanie w dialogu międzyludzkim, rozumianym jako dialog ekumeniczny, międzyreligijny i kulturowy. Papież Jan Paweł II był więc kontynuatorem soborowego dynamizmu, dając jednocześnie pogłębione podstawy dialogu oraz dyskredytując wszystkie jego wypaczenia. Wskazywał właściwe formy dialogu i wyznaczał zadania poszczególnym członkom wspólnoty Kościoła. Wobec przedstawicieli innych religii wysuwał propozycje płaszczyzn spotkania i je inicjował. Świadczą o tym chociażby najbardziej spektakularne wydarzenia, jak wizyta w rzymskiej synagodze czy Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu.
EN
Dialogue is the conception which determined the ways of theological and priestly searching made after the Vatican Council II. The pontificate of John Paul II was the time in which the dialogue happened to be the daily measurement of the ecclesiological activity. The name Pontifex Maximus (The Most Important Bridge Builder), that was used in the title of that article, shows the greatest dignity of the Bishop of Rome in the priestly measurement. Hence John Paul II is the continuator of the Council’s dynamism simultaneously giving the dialogue’s bases and discrediting all its distortions. He showed the correct dialogue forms and pointed jobs to the particular members of the Church’s communion. He gave the propositions of meeting and initiated them, to representatives of other religions. The most spectacular events that show it are: the visit to the synagogue of Rome or The World’s Prayer for peace in Assisi.
Year
Issue
30
Pages
175-186
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Benedykt XVI, Asyż ma sprzyjać dialogowi. Przemówienie na Audiencji Generalnej 26.10.2011, http://info.wiara.pl/doc/994206.Papiez-Asyz-ma-sprzyjac-dialogowi (odczyt z dn. 20 marca 2012).
 • Camps A., Chrześcijanie a muzułmanie – nowe szanse na lepsze stosunki?, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1992, nr 4, s. 117–124.
 • Degrijse O., Od „Ad gentes” przez „Evangelii nuntiandi” do „Redemptoris missio”. Czy inna definicja misji?, w: Nowa Ewangelizacja, red. L. Balter, Poznań 1993, s. 108–132.
 • Dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan poświęcony zagadnieniom dialogu i misji. Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii. 10.06.1984, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1984, nr 7, s. 1.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Rzym 1988.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa”, Rzym 1995.
 • Jan Paweł II, Asyż – wspólne świadectwo Bożej tajemnicy, która jest jedynym źródłem pokoju. 25.01.1987. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1987, nr 1, s. 15.
 • Jan Paweł II, Dialog. 5.02.1986. Madras. Spotkanie z przedstawicielami religii niechrześcijańskich, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1986, nr 2, s. 8–9.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Rzym 1979.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Rzym 1990.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Vita cosecrata”, Rzym 1996.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Tertio Millennio Adveniente”, Rzym 1994.
 • Jan Paweł II, List do Biskupów Azji z okazji piątego Zebrania Plenarnego Federacji Konferencji ich Episkopatów. 23.06.1990, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1990, nr 7–8, s. 14–15.
 • Jan Paweł II, Odnalezione braterstwo. 13.04.1986. Przemówienie w rzymskiej Synagodze Większej, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1986, nr 4, s. 25–26.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży muzułmańskiej, Casablanca, 19 sierpnia 1985, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 439–449.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli innych religii i kultur, Delhi, 2 lutego 1986, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 451.
 • Jan Paweł II, Przemówienie na zakończenie Światowego Dnia Modlitwy o Pokój. Asyż. 27 października 1986, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 406–413.
 • Jan Paweł II, Słowo i miłość dla owocnego dialogu. 27.04.1979. Do Sekretariatu do Spraw Niechrześcijan, w: Nauczanie Papieskie, II,1 1979 (styczeń–czerwiec), red. F. Kniotek, Poznań 1990, s. 423–425.
 • Jan Paweł II, Wiara chrześcijańska a religie niechrześcijańskie. 5.06.1985. Audiencja Generalna, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1985, nr 6–7, s. 9.
 • Jan Paweł II, Wszystko jest możliwe, otrzymaliście bowiem Ducha Świętego. 14.08.1985. Jaunde. Przemówienie pożegnalne, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 1985, nr 9, s. 16.
 • Nagy S., Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. J. Groblicki. E. Florkowski, Poznań 1967, s. 328.
 • Papieska Rada do spraw Dialogu Międzyreligijnego, Kongregacja do spraw Ewangelizacji Narodów, Dialog i przepowiadanie, Rzym 1991.
 • Paweł VI, Konstytucja „Regimini Ecclesiae Universae”, „Acta Apostolicae Sedis” 1967, nr 36, s. 885–928.
 • Rusecki M., Chrześcijaństwo a religie pozachrześcijańskie, w: Być chrześcijaninem dziś.
 • Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 623–632.
 • Sakowicz E., Dialog chrześcijaństwa z religiami Afryki, w: Kultury i religie Afryki a ewangelizacja, red. H. Zimoń, Lublin 1995, s. 245–246.
 • Sakowicz E., Znak Asyżu, „Nasz Dziennik” z dn. 27 października 2011, s. 2.
 • Sherwin B. L., Kasimow H., Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, Kraków 2001.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. J. Groblicki, E. Florkowski, Poznań 1967, s. 334–338.
 • Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. J. Groblicki, E. Florkowski, Poznań 1967, s. 436–474.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór
 • Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. J. Groblicki, E. Florkowski, Poznań 1967, s. 87–170.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. J. Groblicki, E. Florkowski, Poznań 1967, s. 519–620.
 • Teologia fundamentalna, t. 2, red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, Kraków 1998.
 • Turowicz T., Żydzi w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 1990, nr 2, s. 203–221.
 • Urban J., Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.
 • Willebrands J, Rzędzioch W., Bukowski K., Asyż. Spotkanie religii świata, Kalwaria Zebrzydowska 1990.
 • Zago M., Dialog międzyreligijny, w: Kościół Misyjny. Podstawowe studium misjologii, red. S. Karotempler, Warszawa 1997, s. 115–124.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d21b4b3-6d8e-4e53-88e4-d71153662aca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.