PL EN


2015 | 2(40) | 29-42
Article title

The Concept of Clustering and Benefits of Functioning as Part of a Cluster

Title variants
PL
Koncepcja klasteryzacji i korzyści funkcjonowania jako część klastra
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The progress in the social and economic reality surrounding us regarding the identification of factors determining the competitiveness of enterprises has naturally led the discussion concerning new areas of economic practice. The concept of clustering and the development policy (both local and supra-local) based on clustering (cluster-based policy or cluster-oriented policy) have been gaining a wider and wider group of proponents. The first part of an article include the benefits of attending in cluster. In the next part we presented directions of support for clusters in Poland. Finally, in the last part of an article we showed the directions and assumptions of Polish cluster policy until 2020.
PL
Dokonujący się w otaczającej nas rzeczywistości społeczno-ekonomicznej postęp w podejściach do identyfikowania czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w sposób naturalny skierował dyskusję na jawiące się coraz silniej nowe obszary praktyki gospodarczej. Formułą, która zyskuje obecnie coraz szersze grono zwolenników jest koncepcja klastra i polityki rozwoju (tak w wymiarze lokalnym jak i ponadlokalnym) opartej o klastry (z ang. cluster-based policy lub cluster-oriented policy). W pierwszej części niniejszego artykułu zostały zaprezentowane korzyści z funkcjonowania w strukturze klastrowej, następnie wskazano na kierunki wsparcia polskich inicjatyw klastrowych, by w końcowej części artykułu opisać kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020.
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
author
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
References
 • Barnes, T.J. 1999. “Industrial Geography, Institutional Economics and Innis.” In The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, edited by T.J. Barnes and M.S. Gertler, 1–22. London-New York: Routledge.
 • Brodzicki, T., and S. Szultka. 2002. “Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw.” Organizacja i Kierowanie no. 4 (110):45–60.
 • Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. 1995. “Business Strategy and Cross-Industry Clusters.” Economic Development Quarterly no. 9 (3):225–237. doi: 10.1177/089124249500900304.
 • Enright, M.J. 2001. Regional Clusters: What We Know and What Should We Know. Paper read at Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, 2001.11.12–13, at Kiel.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Fabrowska, P., M. Halicki, D. Kozdęba, P. Piotrowska, and A. Szerenos. n.d. Abc jak założyć klaster? Przewodnik dla przedsiębiorcy. Wrocław: Ecorys Research and Consulting.
 • Hoover, E.M. 1948. The Location of Economic Activity, Economics handbook series. New York,: McGraw-Hill Book Co.
 • Jacobs, D., and A.P. de Man. 1996. “Cluster, Industrial Policy and Firm Strategy: a Menu Approach.” Technology Analysis and Strategic Management no. 8 (4):425–437.
 • Johansson, B.R., and C. Karlsson. 2001. “Geographical Transaction Costs and Specialization Opportunities of Small and Medium-Sized Regions: Scale Economies and Market Extension.” In Theories of Endogenous Regional Growth. Lessons for Regional Policies, edited by B. Johansson, C. Karlsson and R. Stough, 150–180. Berlin-New York: Springer.
 • Kanter, R.M. 1995. World Class. Thriving Locally in the Global Economy. New York: Simon & Schuster.
 • Karlsson, C., B.R. Johansson, and R. Stough. 2005. “Industrial Clusters and Inter-Firm Networks. An Introduction.” In Industrial Clusters and Inter-Firm Networks, edited by C. Karlsson, B.R. Johansson and R. Stough, 1–25. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub.
 • Ketels, C.H.M. 2003. The Development of the Cluster Concept — Present Experience and Further Developments. Paper read at NRW conference on clusters, 2003.12.05, at Duisburg, Germany.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 2010. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2014/2015. 2014.
 • Krugman, P.R. 1991. Geography and Trade, Gaston Eyskens Lecture Series. Leuven, Belgium-Cambridge, Mass.: Leuven University Press-MIT Press.
 • McCann, P. 2001. Urban and Regional Economics. Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Mytelka, L., and F. Farinelli. 2000. Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness. Paper read at Meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, 2000.09.4–6, at Rio de Janeiro, Brasil.
 • Ohlin, B. 1933. Inter-Regional and International Trade. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia rozwoju Kraju. 2013. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • Porter, M.E. 1998. “Cluster and the New Economics of Competition.” Harvard Business Review no. 76 (6):77–91.
 • Porter, M.E. 2001. Porter o konkurencji. Translated by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Quah, D. 2001. “ICT Clusters in Development. Theory and Evidence.” EIB Papers no. 6 (1):85–100.
 • Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007–2013. 2007. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
 • Rosenfeld, S.A. 1997. “Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development.” European Planning Studies no. 5 (1):3–23. doi: 10.1080/09654319708720381.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki “Dynamiczna Polska 2020”. 2013. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. 2012. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Whalley, J., and P. den Hertog. 2000. Clusters, Innovation and RTOs. A Synthesis of the Findings from the RISE Cluster Studies. Glasgow-Utrecht.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d22a36c-0204-4d0c-aef9-037aa394f735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.