PL EN


2005 | 3/2005 (9) | 21-32
Article title

Integracja rynku kapitałowo-finansowego Unii Ueropejskiej. Efekty dla nowych krajów członkowskich, na przykładzie Polski

Content
Title variants
EN
Integrating Capital and Financial Market of The European Union. Results For New Member States, As Exemplified By Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka podejmuje w artykule problematykę integracji rynku kapitałowo-finansowego UE. Podkreśla, iż procesy integracyjne były długotrwałe i napotykały liczne przeszkody, zaś stopień integracji różni się w zależności od rozpatrywanego segmentu (przykładowo, jeżeli rynek kapitałowo-finansowy zostanie podzielony na rynek hurtowy i detaliczny, to okazuje się, że stopień integracji rynku detalicznego jest znikomy). Autorka podkreśla, iż pełniejsza integracja rynków finansowych UE powinna przynieść zarówno korzyści makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne, tj. przedsiębiorcom, inwestorom i konsumentom. W dalszej części artykułu autorka ocenia procesy integracyjne na rynku kapitału w Polsce. Autorka charakteryzuje stan liberalizacji przepływów kapitałowych między Polska a Unią Europejską, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) UE w Polsce. Dzięki liberalizacji przepływów w okresie przedczłonkowskim powstała w polskiej gospodarce grupa przedsiębiorstw zdolna do konkurowania na jednolitym rynku wewnętrznym. W dalszej perspektywie można oczekiwać, że analizowana grupa przedsiębiorstw będzie stanowić rozwojowy segment polskiej gospodarki zdolny do sprostania narastającej konkurencji na rynku wewnętrznym. W polskiej gospodarce ujawnią się także procesy obserwowane na etapie realizacji i funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego WE, takie jak redukcja kosztów, presja konkurencyjna wymuszająca restrukturyzację firm, a w długim okresie także innowacje i postęp techniczny. Autorka podkreśla, że procesy zachodzące w różnych segmentach rynku kapitałowego w Polsce wskazują na rosnące jego umiędzynarodowienie i włączanie się w jednolity rynek kapitałowo-finansowy UE.
EN
In her paper, the author takes up the issue of integrating capital and financial market of the EU. She points out that the integration processes were long and often encountered multiple impediments, and the level of integration differs between the segments under analysis (e.g. if the capital and financial market is split into bulk trade market and retail market, it shows that the stage of integrating retail market is inappreciable). The author emphasizes that a more complete integration of the financial markets of the EU should prove favourable both macro- and microeconomically, i.e. to entrepreneurs, investors and consumers. The author proceeds with an assessment of integration processes on Polish capital market. She characterizes the stage of liberalization in capital flows between Poland and the EU, as well as direct foreign investments (Polish abbrev. BIZ) between the EU and Poland. Owing to the liberalization of flows in the pre-accession period a group of companies emerged in Polish economy, which has been capable of competing on a unifirm internal market. It can be expected that the group of companies subject to analysis will constitute a developing segment of Polish economy, able to face the increasing competitiveness on the internal market. Also, the processes will emerge in Polish economy which are observed at the stage of realizing and functioning of the uniform internal market of the European Community, such as cost reduction, competitive pressure enforcing restructurization of companies, as well as improvements and technological development in the long term. The author emphasizes that the processes under way in different segments of the capital market in Poland point to its increasing internalization and merger with the uniform capital and financial market of the EU.
Keywords
Year
Issue
Pages
21-32
Physical description
Dates
published
2005-09-15
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Chojna, J. 2004. Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej. w: Inwestycje zagraniczne w gospodarce narodowej Polski, Warszawa: IKiCHZ.
 • Commission of the European Communities. 2002. Report from the Commission. Economic Reform: Report on Functioning of Community Product and Capital Markets , Brussels, COM (2002) 743 final.
 • Communication from the Commission. The euro area in the world economy-developments in the first three years, Directorate General Economic and Financial Affairs. Euro Paper, Nr 46, 2002.
 • Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, http.www.europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EC-consol.html.
 • Durka, 8. i J. Chojna (red.) 2004. Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym. w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa: IKiCHZ.
 • Gross, D. i K. Lanoo. 2000. The Euro Capital Market, Chichester-N.York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto: John Wiley&Sohns.
 • GUS. 2004. Działalność zagraniczna spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa.
 • Julius, O. A. 1990. Global Companies and Public Policy. The Growing Challenge of Foreign Direct Investment, London: Printer Publishers.
 • Pelkmans. J. 2001. European Integration. Methodr and Economic Analysis, Harlow-NewYork: Longman.
 • Postulski, W. 2002. Swoboda przepływu kapitału i płatności. w: Wróbel, A. (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), s. 382-396 Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Przybylski, M. 2004a. Najlepiej od trzech lat. Rzeczpospolita, Nr 8 (6997), s. B1.
 • Przybylski, M. 2004b. Polska przyciąga coraz mocniej. Rzeczpospolita, Nr 8 (6997), s. A 1.
 • Witkowska, J. 2001. Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Łódź: Wyd. UŁ.
 • Witkowska, J. 1994. Kształtowanie się jednolitego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa, Nr 10, s. 37-40.
 • Wysokińska, Z. i J. Witkowska, 1999. Integracja europejska. Rozwój rynków, Warszawa-Łódż: Wyd. Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d22a4ce-a8b1-4c44-b1be-5ac627d34757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.