PL EN


2016 | XCVIII | 167-178
Article title

Równowaga finansowa jako wyzwanie dla finansów po kryzysie 2008 roku. W poszukiwaniu priorytetów i parytetów w nauce finansów

Content
Title variants
EN
The Financial Balance as a Challenge for Finance After the Crisis in 2008. In Search of Priorities and Parity in Science Finance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest głównie próba dokonania redefinicji kategorii pojęciowych, jakimi są „równowaga finansowa” oraz „finanse zrównoważone” w odpowiedzi na zmiany dokonujące się we współczesnym otoczeniu. W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność postrzegania finansów zrównoważonych, jako kategorii ewoluującej pod wpływem oddziaływania triady czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, kształtujących współczesne zjawiska i stosunki finansowe. Dokonano także próby wskazania i uporządkowania priorytetów, którymi powinna kierować się współczesna nauka finansów oraz wskazano na pożądany udział poszczególnych czynników w kształtowaniu decyzji finansowych podmiotów gospodarki narodowej.
EN
This article attempts to make a redefinition of conceptual categories, which are “financial balance” and “sustainable finance” in response to changes taking place in contemporary surroundings. The study highlighted the necessity of considering the sustainable finance, as a category evolving under the influence of the triad of environmental, social and economic factors impacting on the contemporary phenomena and financial relations. There have also been attempts to identify and clarify priorities, which should be guided by the modern science of finance and pointed out the expected share of individual factors in shaping the financial decisions of entities of the national economy.
Year
Volume
Pages
167-178
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
 • Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bełdowski Jarosław, Kantorowicz Jarosław, Nowa propozycja harmonizacji systemu gwarancji depozytów w Unii Europejskiej, Bezpieczny Bank 2010/1(40), s. 55–70
 • Bełdowski Jarosław, Prokop Dominik, Koncepcja resolution regime w Unii Europejskiej i w Polsce, Bezpieczny Bank 2011/2(44), s. 7–47
 • Duisenberg Wim, The contribution of the Euro to financial stability, w: Globalization of financial markets and financial stability – challenges for Europe, Baden-Baden 2001, s. 37–51
 • Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (red.), Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, SGH, Warszawa 2015, s. 68–71.
 • Jajko Beata, Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kopits George, Symansky Steven, Fiscal Policy Rules, Occasional Paper No 62, International Monetary Fund, Washington 1998.
 • Matysek-Jędrych Anna, Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, Materiały i Studia NBP nr 303, Warszawa 2014.
 • Mishkin Frederic, Global financial instability: framework, events, issues, Journal of Economic Perspectives 1999/13/4, s. 3–20.
 • Mitręga-Niestrój Krystyna, Niestabilność finansowa i jej źródła we współczesnym świecie, w: Mirosława Capiga, Grażyna Szustak (red.), Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014/171, s. 9–30.
 • Moździerz Anna, Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.
 • Nur die Mitte ist beweglich, Der Spiegel 2008/46.
 • Paddoa-Schioppa Tommaso, Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in between, Second ECB Central Banking Conference: „The Transformation of the European Financial System”, 24 and 25 October 2002, EBC, Frankfurt am Main 2002.
 • Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew, Woźniak Barbara (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.
 • Piotrowska-Marczak Krystyna, Uryszek Tomasz, Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, lipiec 2012, s. 1–112.
 • Rubinowicz Wojciech, Królikowski Wojciech, Mechanika teoretyczna, wyd. V, PWN, Warszawa 1971.
 • Schaechter Andrea, Kinda Tidiane, Budina Nina, Weber Anke, Fiscal Rules in Response to the Crisis – Towards the “New Generation” Rules a New Dataset, International Monetary Fund Working Paper 2012/12/187, s. 8.
 • Shi Min, Svensson Jakob, Political budget cycles: Do they differ across countries and why?, Journal of Public Economics 2006/90, s. 1367–1389
 • Soppe Aloy, Sustainable Corporate Finance, Journal of Business Ethics 2004/53, s. 221
 • Sturzenegger Federico, Tomassi Mariano (red.), The Political Economy of Reform, MIT Press, Boston 1998, s 1–386.
 • Szpringer Zofia, Unia bankowa, Biuro Analiz Sejmowych, Infos 2013/8, s. 1–4.
 • Włodarczyk Przemysław, Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 256, Warszawa 2011.
 • Zioło Magdalena, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych, CeDeWu, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d2523b6-b23b-42c6-8afb-b079310487b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.