PL EN


2013 | 14 | 13-28
Article title

Od nadziei do zwątpienia – o współczesnych kontekstach i mechanizmach wykluczeń społecznych

Authors
Title variants
EN
From Hope to Despair – About the Current Contexts and Mechanisms of Social Exclusion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper the author indicates the current contexts and mechanisms of social exclusion. The presented analysis is carried out from the critical perspective. The mechanisms of social exclusion have been identified as those of neo-liberal/market character. These are the processes, such as: privatisation, decentralisation, deregulation, competition as well as commodification of social relations. The author discusses the number of incorrect assumptions of neoliberalism and social order based on those assumptions. The conclusion is that the application of those assumptions in practice of social life has caused the emergence of many social problems, namely social inequality, rising unemployment, impoverishment of many social groups, etc. The author also points out that the assumptions underlying the policy being labelled as the Third Way or the concept of inclusive and sustainable development also are pro-market in their character. This indicates that the economic growth is still considered as the main indicator of social development. The author presents the opinion that the social policy conducted in this manner leads to the occurrence of the people’s attitudes of despair and the increase in the feeling of uncertainty that are experienced at both, the individual (especially by people suffering from social exclusion) as well as the social levels. The paper ends up with the question whether and to what extent the generation of young people in Poland is affected by the mechanisms of social exclusion.
Year
Volume
14
Pages
13-28
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa; ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, Poland
References
 • Ianchovichina E., Lundstrom S., What is Inclusive Growth?, http://siteresources.worldbank.org/ INTDEBTDEPT/Resources/4689801218567884549/WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf [dostęp: 30.10.2012].
 • Andrews G., The Failure Of The Third Way And The Return Of Ideological Politics In Italy, http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2004/Andrews3.pdf [dostęp: 17.11.2012].
 • Anioł W., Internacjonalizacja polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak,
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, przekł. T. Kunz, Kraków 2004.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
 • Bez obaw w dorosłość. Socjaldemokratyczny program dla młodego pokolenia, red. M. Syska, Wrocław–Warszawa 2011.
 • Biały F., Anthony Giddens – Trzecia droga, http://www.politeja.pl/2007/10/anthony-giddens- trzecia-droga/ [dostęp: 3.11.2012].
 • Boczoń J., Toczyński W., Zielińska A., Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz problem pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 2003.
 • Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, przeł. J. Stryjczyk, Kraków 2010.
 • Chomsky N., Interwencje, przeł. E. Kluczkowska-Penksyk, Katowice 2008.
 • Clarke S., Neoliberalna teoria społeczeństwa, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie, [w:] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, red. K. Białobrzeska, S. Kawula, Toruń 2006.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2003.
 • Harvey D., A Brief History of Neoliberalism, Oxford 2005.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2007.
 • Johnson D., Ubóstwo i dystrybucja – znów w polu zainteresowań neoliberałów?, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Kawula S., Pomocniczość w pracy socjalnej i opiekuńczej, [w:] Pedagogika społeczna, dokonania – aktualność – perspektywy, red. S. Kawula, Toruń 200.
 • Klein N., Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008.
 • Kotz D.M., Globalization and Neoliberalism, „Rethinking Marxism” 2002, vol. 12, no 2, s. 64-79, http://people.umass.edu/dmkotz/Glob_and_NL_02.pdf [dostęp: 7.11. 2012].
 • Lapavitsas C., Główny nurt ekonomii w epoce neoliberalnej, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Lapavitsas C., Główny nurt ekonomii w epoce neoliberalnej, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Leggett W., New Labour’s Third Way: From ‘New Times’ to ‘No Choice’, http://www.sussex. ac.uk/cspt/documents/issue3-2.pdf [dostęp: 17.10.2012].
 • Meijers F., The effects of the marketisation of career guidance services in the Netherlands, „In-ternational Journal for the Advancement of Counselling” 2001, no 23.
 • Melosik Z., Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Toruń 2001.
 • Michnowski L., Globalizacja inkluzywna jako warunek trwałego rozwoju. Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2004, vol. 26.
 • Mielczarek M., Aktywna polityka społeczna w świecie „znikającego zatrudnienia” – na- kłanianie do zaangażowania czy osadzanie w bierności?, http://www.pedagogika.umk.pl/stara_stro- na_WNP/zjazd-pedagogiczny/dokumenty/referaty/M.Mielczarek.pdf [dostęp: 12.11.2012].
 • Mitrović L., Bourdieu’s Criticism Of The Neoliberal Philosophy Of Development. The Myth Of Mondialization And The New Europe, „Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology and Psychology” 2005, vol. 4, no 1.
 • Munk R., Neoliberalizm a polityka oraz polityka neoliberalizmu[w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Palley T.I., Od keynesizmu do neoliberalizmu: zmiana paradygmatu w ekonomii, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Rabczuk W., Urynkowienie edukacji – szansa czy zagrożenie, [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2008.
 • Sachikonye T., A Foucauldian Critique of Neo-liberalism, http://eprints.ru.ac.za/1812/3/ Sachikonye-MA-TR10-48.pdf [dostęp: 17.10.2012].
 • Sampaio J.J., From qualification to professional competence, http://mpra.ub.unimuenchen. de/25460/1/From_Qualification_to_Competence.pdf, s. 10 [dostęp: 16.10.2012].
 • Sampaio J.J., From qualification to professional competence, http://mpra.ub.unimuenchen. de/25460/1/From_Qualification_to_Competence.pdf [dostęp: 16.10.2012].
 • Shaikh A., Ekonomiczna mitologia neoliberalizmu, [w:] Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Special Eurobarometer 355, Poverty and Social Exclusionhttp://ec.europa.eu/public_opi- nion/archives/ebs/ebs_355_en.pdf [dostęp: 13.11.2012].
 • Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady, s. 18-19, http://www.ekono- miaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.4.pdf [dostęp: 14.09.2012].
 • Szczapa J., Bezrobocie w Polsce w latach 1990-2007, http://www.ue.katowice.pl/images/ user/File/katedra_ekonomii/J.Szczapa_Bezrobocie_w_Polsce_w_latach_1990_-_2007.pdf [dostęp: 24.09.2012].
 • Szkudlarek T., Koniec pracy czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku, [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek, Kraków 2005.
 • Szujkiełojć-Bieńkuńska A., Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – podstawowe fakty i dane, http://www.eapn.org.pl/expert/files/Ubostwo_w_Polsce_na_tle_krajow_UE-A.Sz-B.pdf [dostęp: 19.10.2012].
 • Vattimo G., Społeczeństwo przejrzyste, przeł. M. Kamińska, Wrocław 2006.
 • Veltmeyer H., Petras J., Beyond Pragmatic Neoliberalism: From Social Inclusion and Poverty Reduction to Equality and Social Change, „Rethinking Development: Ethics and Social Inclusion”, Mexico City 2011, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Mexico_Velt- meyer_Notes.pdf [dostęp: 2.11.2012].
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d29b20c-2aef-4191-96dc-a7eb1bbe2e75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.