PL EN


2018 | 1 | 79-93
Article title

Korzyści zewnętrzne związane z utworzeniem wspólnego rynku na przykładzie Jednolitego Rynku Europejskiego

Content
Title variants
EN
External benefits of creating a common market on the example of the European Single Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje współzależności pomiędzy integracją gospodarczą i globalizacją, a także omawia korzyści związane z utworzeniem wspólnego rynku oraz jego funkcjonowaniem w gospodarce światowej. Analiza ma charakter teoretyczny. Wnioski zostały oparte na polskiej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu, zarówno na teorii integracji gospodarczej jak również efektach funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego.
EN
The article presents interdependencies between economic integration and globalization, as well as describes the benefits of creating a common market and its functioning in the world economy. The analysis has a theoretical character. Conclusions are based on Polish and English literature, including the theory of economic integration, and also confirmed evidence of the European Single Market functioning.
Year
Issue
1
Pages
79-93
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
References
 • Blonigen B. A., A review of the empirical literature on FDI determinants, “NBER Working Paper Series”, Working Paper 11299, Cambridge, April 2005.
 • Bożyk P., Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2006.
 • Cantwell J., Janne O., Globalization of innovatory capacity. The structure of competence accumulation in European home and host countries, [w:] European Integration and Global Corporate Strategies, red. F. Chesnais, G. Ietto-Gillies, R. Simonetti, Routledge Studies in International Business and the World Economy, Taylor&Francis e-Library, 2005.
 • Domańska A., Napływ BIZ a rozwój handlu zagranicznego w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Jovanović M. N., The economics of international integration, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2006.
 • Kundera J., Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000, s. 105.
 • Molle W., The economics of european integration. Theory, practice, policy. Fifth edition, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2006.
 • Motta M., Norman G., Does Economic Integration cause Foreign Direct Investment?, Economics Working Paper Series, Economics Working Paper 28, March 1993.
 • Mucha-Leszko B., Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [w:] red. W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Mucha-Leszko B., Rozwój powiązań w gospodarce światowej – etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych, [w:] Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, red. B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M., Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił gospodarczych, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego” nr 31, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012.
 • Neary J. P., Foreign Direct Investment and the Single Market, Working Papers 200124, School Of Economics, University College Dublin 2002.
 • Phelps N. A., Multinationals and European Integration: Trade, Investment and Regional Development, Routledge, Oxon 2004.
 • Puślecki Z. W., Polska wobec integracji europejskiej i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, [w:] Transformacja. Integracja. Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. S. Lis, S. Miklaszewski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów 2004.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Witkowska J., Rola kapitału zagranicznego w modernizacji gospodarki nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze, Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011.
 • Witkowska J., Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Yannopoulos G. N., Foreign Direct Investment and European Integration. The evidence from the formative years of the European Community, [w:] International Economic Integration: Monetary, fiscal and factor mobility issues, Critical perspectives on the world economy, red. M. N. Jovanović, Routledge, London and New York 1998.
 • Young S., McDermott M., Dunlop S., The challenge of the Single Market, [w:] Multinationals and Europe 1992. Strategies for the Future, red. B. Burgenmeier, J. L. Mucchielli, Routledge, Oxon and New York 2013.
 • Zielińska J., Wybrane korzyści z przynależności do Jednolitego Rynku Europejskiego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej, „Przedsiębiorstwo&Finanse”, nr 4/2016.
 • Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d2cb603-3224-4069-b2f3-e4dcce6302b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.