PL EN


2016 | 12 | 483-546
Article title

Odkrycie reliktów średniowiecznego kościoła klasztornego dominikanów pw. św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Wstępne wyniki badań architektoniczno-archeologicznych

Content
Title variants
EN
The discovery of remains of medieval Dominican monastery church of St Giles in Kamień Pomorski. Preliminary results of architectural and archaeological research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Abstract: The article presents the results of architectural and archaeological research conducted in Kamień Pomorski in the area of alleged sacral complex of former Dominican monastery. Its goal was to record survived remains of St Giles’ monastery church, an attempt to recreate its original plan and shape, as well as preliminary determination of scope and chronology of successive transformations. The research results indicate that initially was built a single-nave aisless structure with a rectangular, elongated, straight closed chancel. In its north side was located monastery, probably with cloister garth surrounded by cloisters. Probably in the 15th century, in order to enlarge the church, in the south side an aisle was built. It was created back then most likely an asymmetrical two-aisled church.
Year
Volume
12
Pages
483-546
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Ebo. 1969. Ebonit Vita S. Ottonie episcopi Babenbergensis. Wyd. J. Wikarjak, K. Liman. Warszawa. Monumenta Poloniae Historica 7/2.
 • Balcerzak T. 2004. Interwencyjne badania reliktów kamiennego fundamentu kościoła św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
 • Borusiewicz W. 1985. Budownictwo murowane w Polsce. Zarys sztuki strukturalnego kształtowania do końca XIX wieku. Warszawa–Kraków.
 • Brzeziński P. 2012. Badania georadarowe terenu przewidzianego pod zabudowę przez TBS w Kamieniu Pomorskim pomiędzy ulicami Stefana Okrzei, Obrońców Warszawy i Stefana Żeromskiego. Dokumentacja udostępniona przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim
 • Filipowiak W. 1959. Kamień wczesnodziejowy. Szczecin.
 • Górka S. 2013. Źródłowa kwerenda archiwalna dotycząca terenu dawnego klasztoru dominikanów w Kamieniu Pomorskim. Maszynopis w zasobach Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i autora kwerendy.
 • Grzybkowski A. 1979. Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu. Warszawa.
 • Hoogeweg H. 1924. Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern 1. Stettin.
 • Kamiński R., Kurka G. 2006. Wykopy pod instalację wodno-kanalizacyjną do miejskiego targowiska w Kamieniu Pomorskim na ul. Okrzei. Archeologia. Interwencyjne badania archeologiczne. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
 • Kaniewska D., Sobucki A. 2013. Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2012 i 2013 na inwestycji: „Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego w kwartale ulic Żwirki i Wigury –Żeromskiego – Obrońców Warszawy – Okrzei”. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
 • Krassowski W. 1990. Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski 2. Warszawa.
 • Kroman K. 1998. Osiedle katedralne w Kamieniu Pomorskim. Materiały Zachodniopomorskie 44, 369–386.
 • Kunkel R.M. 2009. Późnoromańskie klasztory zakonu braci mniejszych i braci kaznodziejów w Małopolsce. Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. W: T. Janiak (red.), Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11 kwietnia 2008 roku. Gniezno, 587–610.
 • Kustosz H.J. 2013. Kwartał zabudowy ujęty ulicami Żeromskiego – Żwirki i Wigury – Okrzei – Obrońców Warszawy – Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim. Wstępne wnioski z przeprowadzonych w kwietniu i maju 2013 r. sondażowych badań architektonicznych w obrębie kwartału, w wykopie archeologicznym wykonanym w 2012 r. od strony ul. Mickiewicza, Żeromskiego i Żwirki i Wigury. Propozycja zaleceń konserwatorskich. Postulaty do dalszych badań. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
 • Kustosz H.J. 2014. Kamień Pomorski. Kwartał zabudowy ujęty ulicami: Mickiewicza – Obrońców Warszawy – Okrzei – Żwirki i Wigury – Żeromskiego. Relikty murów fundamentowych średniowiecznego kościoła klasztornego kamieńskich dominikanów pw. św. Idziego, odkryte podczas badań archeologiczno-architektonicznych wykonanych w okresie od końca września do końca listopada 2013 roku. Wyniki sondażowych badań architektonicznych odkrytych reliktów. Inwentaryzacja wyników badań. Wstępne wnioski: rozwarstwienie chronologiczne, rekonstrukcja planu kościoła i zagospodarowania zachodniej części kwartału według wyodrębnionych faz budowy. Zalecenia konserwatorskie. Postulaty do dalszych badań. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
 • Kücken L. 1880. Geschichte der Stadt Cammin in Pommern und Beiträger zur Geschichte Dom-Kapitels. Cammin.
 • Łosiński W., Rogosz R. 1983. Chronologia warstw kulturowych. W: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 202–226.
 • Mroczko T. 1975. Programy architektoniczne zakonów żebraczych na Ziemi Chełmińskiej w XIII i XIV wieku. W: P. Skubiszewski (red.), Sztuka i ideologia XIII wieku, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Warszawa 29 i 30 XI 1973 r. Warszawa, 317–347.
 • Mroczko T., Arszyński M., Włodarek A. 1995. Architektura gotycka w Polsce. Warszawa. Dzieje sztuki polskiej 2.
 • Pawlak S. 2002. Dzieje zakonu dominikańskiego w Kamieniu Pomorskim w latach 1228–1539. Praca magisterska. Archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
 • Petersohn J. 1972. Forschungen und Quellen zur pommerschen Kulturgeschichte vornehmlich des 12. Jahrhunderts. Köln.
 • Radacki Z. 1967. Rozwój urbanistyczny Kamienia Pomorskiego (do roku 1945). Rocznik Kamieński 4, 29–56.
 • Rębkowski M. 2007. Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa, 199–214.
 • Schuldt E. 1956. Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin.
 • Skibiński S. 2002. Katedra w Kamieniu Pomorskim. Poznań.
 • Sobucki A. 2013. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w ramach architektoniczno-archeologicznych badań budowli – domniemanego kościoła św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
 • Stępiński W. 1975. Kamień Pomorski w XII i XIII wieku. Warszawa–Poznań.
 • Sułkowska-Tuszyńska K. 1994. Technologia, asortyment i funkcja średniowiecznych naczyń ceramicznych używanych w klasztorze norbertanek w Strzelnie, woj. Bydgoszcz. W: A. Gruszczyńska, A. Targońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z konferencji – Rzeszów, 21–23 IX 1993. Rzeszów, 121–138.
 • Świechowski Z. 1950. Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII w. Poznań.
 • Wejman G. 1997. Organizacja kościelna Kamienia Pomorskiego w latach 1124–1544. Szczecin.
 • Witkowska T. 2004. Znaleziska fajek z badań wykopaliskowych w Międzyrzeczu przy ulicach Świerczewskiego i Spokojnej. Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2, 105–110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d3435ee-4496-4f98-8e5b-8af9fd08370f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.