PL EN


2011 | 2 | 1 | 162-174
Article title

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 w procesie przygotowania zawodowego – wybrane procedury

Authors
Content
Title variants
EN
Human Capital Operational Programme 2007–2013 in the preparation work – selected procedures
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W zamieszczonym artykule dokonano krótkiej charakterystyki problematyki pewnego wycinka Programów Operacyjnych na lata 2009–2013, stwarzających moŜliwości rozwoju, innowacji w ramach całego społeczeństwa. Ich róŜnorodność występująca w kaŜdej dziedzinie stwarza moŜliwości realizacji projektów przez kaŜdy podmiot: indywidualny, zespołowy, administracyjny, naukowy, przemysłowy, rolniczy, uczelniany itp. Projekty systemowe, konkursowe, indywidualne pozwalają na to, Ŝe kaŜdy zainteresowany odpowiednio moŜe z nich skorzystać. RównieŜ jak przedstawiono w czwartym zagadnieniu, narzucają ściśle określone procedury postępowania, rygory wynikające z prawa i podpisanej umowy, na które kaŜdy podejmujący się realizacji projektu musi być przygotowany i zdawać sobie sprawę z konsekwencji prawno-finansowych, jakie mu groŜą za niewykonanie zadań ujętych w projekcie i podpisanej umowy.
EN
By means of the article presents a brief characterization of some stretches of the problems occurring in the 2009–2013 Operational Programmes provide opportunities of development and innovation throughout the whole society. Their diversity present in each area creates opportunities for implementation by any entity: individual, team, administrative, scientific, industrial, agricultural, university etc. System projects, competitions, individual permit that anyone interested can properly use them. Also, as shown in the fourth issue of imposing strict procedures, resulting from the rigors of the law and signed agreements to which each undertaking the implementation of the project must be prepared to realize the financial and legal consequences of which threaten him for not carrying out the tasks contained in the draft and signed contract.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
162-174
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
References
 • Informator, ZałoŜenia projektowanych zmian, Kształcenie zawodowe i ustawiczne, MEN DFS, Warszawa 2010.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii (Wzór). Studium wykonalności dla projektów w poddziałaniach 1.1.1, 1.1.2 oraz 1.3.1 (projekty badawcze), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament WdroŜeń i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Zalecenia do przygotowania studium wykonalności dla projektów w poddziałaniach 1.1.1, 1.1.2 oraz 1.3.1 (projekty badawcze – projekty rozwojowe). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Funduszy Europejskich Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (DzU z dnia 13 września 2007 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (DzU z dnia 22 września 2004 r., Nr 207, poz. 2110).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU Nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 stycznia 2009 r. w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (DzU Nr 175, poz. 1232).
 • www.dkzu_men@men.gov.pl
 • www.iped.pl
 • www.ipo.pl/venture_capital/lista_vc/
 • www.ipo.pl/programy_unijne_2007-2013/
 • www.mrr.gov.pl
 • www.nauka.gov.pl
 • www.opi.org.pl
 • www.przedsiebiorczy-uniwersytet.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d3892fd-56fa-4375-9def-7ff63d009075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.