PL EN


2013 | 4 (33) | 5-42
Article title

Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach przed urzędem patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zarys historyczny i stan obecny)

Authors
Title variants
EN
Parties and their plenipotentiaries in proceedings before a patent office of the Republic of Poland (a historical and current state)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka strony oraz jej reprezentacji w postępowaniu administracyjnym należy do ważniejszych zagadnień prawa administracyjnego. W artykule przedstawiono jak zagadnienie to przedstawia się w szczególnych postępowaniach administracyjnych, jakimi są: postępowanie w sprawie udzielenia tytułu ochronnego (patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji) na określone dobro własności intelektualnej: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy etc. oraz tzw. postępowanie sprzeciwowe i sporne, toczącymi się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Specyfika aktualnego unormowania tej sprawy, zawartego w ustawie – Prawo własności przemysłowej, wyraża się w tym, że stroną tego postępowania jest wyłącznie zgłaszający, a jej pełnomocnikiem – poza pewnymi wyjątkami – może być tylko rzecznik patentowy. Przedstawiono jednak również, jak kwestie te były normowane we wcześniejszych regulacjach prawnych, począwszy od okresu międzywojennego. Podsumowania wywodów dokonano w konkluzjach, w których odniesiono się również do pewnych aktualnie zgłaszanych w tym zakresie postulatów de lege ferenda.
EN
Problems of a party and his/her representation in administrative proceedings belongs to more important problems of administrative law. The paper presents how this problem presents itself in special adminis-trative proceedings, such as: proceedings in matter of granting a pat-terns protective law (a patent, protective right or right from registra-tion) to specified goods of intellectual property: invention, utility design, industrial model, etc. and the so-called objection and disputable pro-ceedings, taking place before the Patent Office of the Republic of Poland. Specificity of a present normalization of this issue, contained in act – Industrial property law, is expressed in the fact that a party of this pro-ceeding is exclusively an applicant, and his/her plenipotentiary – out-side certain exclusions – can be only a patent spokesman. However, it was also presented how these questions were normalised in earlier le-gal regulations, starting from the inter-war period. Summing up of rea-soning was performed in conclusions, in which certain de lege ferenda postulates were also referred to and currently notified in this scope.
Keywords
PL
Patenty  
Contributors
author
References
  • ---
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d402e7c-9050-4ae7-a0d4-6030f7a052d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.