PL EN


2010 | 7 | 150-174 (12)
Article title

POLITOLOGIA, ALE JAKA?

Content
Title variants
EN
POLITOLOGY – BUT WHAT KIND OF?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
7
Pages
150-174 (12)
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
References
 • Amsterdamski S., 1991, Nauka [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia podstawowe wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, „Wiedza o Kulturze”, Wrocław.
 • Archiwum nr 1, 2003–2004, „Teologia Polityczna”, t. 1.
 • Arystoteles, 2006, Polityka, Warszawa.
 • Chodubski A., 2005, Gaudium Litteris Est. Rzecz o Profesorze Marcelim Kosmanie [w:] Sienkiewiczowskie fascynacje M. Kosmana, red. L. Ludorowski, Lublin.
 • Grafomanie, 2008, Internet. Imponderabilium, Blog Archiv.
 • Hofman I., 2006, Komunikowanie polityczne jako przedmiot studiów politologicznych i dziennikarskich [w:] Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 1, Lublin.
 • Hudzik J.P., 2006, Politologia. Problem tożsamości dyscypliny. Rozważania metateoretycze [w:] Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 1, Lublin.
 • Internet, 2009, Politologia – młodsza siostra historii?
 • Janke I., 2007, Konserwatyści w drzwiach salonu, „Rzeczpospolita”, 14 VII.
 • Kaczorowski P., 2004, Władza [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków.
 • Kosman M., 1996, Granice politologii, „Humaniora”. Fundacja dla Humanistyki, Biuletyn nr 4, Poznań.
 • Kosman M., 1998, Magistra politologiae [w:] Z rozważań nad kulturą polityczną w Polsce (cz. I), Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Studia i Monografie nr 3, Poznań.
 • Kosman M., 2007, Słowo wstępne [w:] Na obrzeżach polityki, cz. V, red. M. Kosman, Poznań.
 • Kurczewska J., 2008, Pożytki z socjologii Polski Ludowej [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski XX wieku. Profesorowi Andrzejowi Paczkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa.
 • Labuda G., 1987, Historia est magistra vitae?, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, nr 30, Gdańsk.
 • Labuda G., 1988, O pewnej zapomnianej niezapomnianej dyskusji (maksyma Cycerona: „Historia magistra vitae” przed trybunałem historyków), „Historyka”, t. XVIII.
 • Labuda G., 2008, Z rozważań nad kulturą polityczną narodu w aspekcie historycznym [w:] Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, wybór studiów i rozpraw G. Labuda, Poznań.
 • Leśniodorski B., 1977, Humanistyka i humanizm [w:] Humanizm i edukacja humanistyczna.
 • Wybór tekstów, red. B. Suchodolski i I. Wojnar, Warszawa.
 • Mazur M., 1971, Historia naturalna polskiego naukowca, Warszawa.
 • Mich W., 2006, O czystości badań politologicznych polemicznie [w:] Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 1, Lublin.
 • Nieć M., 2006, Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studia z teorii polityki i myśli politycznej, Kraków–Wrocław.
 • Olszewski E., 2006, Tradycje i współczesność studiów politologicznych w Polsce [w:] Teki Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 1, Lublin.
 • Pasierb B., 2005, Z tradycji polskiej nauki o polityce, cz. 1: Nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 2, s. 105–119.
 • Pasierb B., 2006, W poszukiwaniu mistrzów polskiej nauki o polityce, „Prace Historyczno- Politologiczne”, R. XI, nr 5 (21), Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
 • Instytut Historii Politycznej, „Forum Naukowe”, Poznań, s. 35–73.
 • Pasierb B., 2008, Pierwsza Szkoła Politologiczna [w:] Historia. Polityka. Społeczeństwo.
 • Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, Rzeszów.
 • Pasierb B., 2009, Politologia historyczna jako tradycyjna dyscyplina naukowa [w:] Na obrzeżach polityki, cz. 7, red. M. Kosman, Wydawnictwo Naukowe INP i DUAM, Poznań, s. 9–32.
 • Rybicki P., 1963, Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie, Wrocław.
 • Rymkiewicz J.M., 2007, Wieszanie, Warszawa.
 • Ryszka F., 1978, Wstęp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne, Warszawa–Poznań.
 • Ryszka F., 1992, O pojęciu polityki, Warszawa.
 • Stawiński J., 2005, Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Warszawa.
 • Szacki J., 1995, W służbie społeczeństwa czy władzy? [w:] Socjologia polska w latach 1944–1989, referat programowy na konferencji naukowej w Toruniu, mps powielany.
 • Szymczak M., 1984, Nauka [w:] Słownik języka polskiego PWN, Warszawa.
 • Świeboda P., 2005, Nauki polityczne [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Warszawa.
 • Topolski J., 1983, Teoria wiedzy historycznej, Poznań.
 • Walicki A., 2000, Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny? [w:] Polskie zmagania z wolnością, Kraków.
 • Załubski J., 2000, Słowo o Jubilacie [w:] Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań.
 • Zawadzka A., 2005, Nauki społeczne [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d4ea5e0-360f-4417-b568-96eaa3d59e53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.