Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(3) | 126 - 136

Article title

Konstytucyjne aspekty działalności służb specjalnych w Polsce (prolegomena)

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Constitutional Aspects of Secret Services’ Operations in Poland (prolegomena)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom działalności służb specjalnych w świetle przepisów Konstytucji RP. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, na ile ustawowa regulacja działalności służb specjalnych w Polsce odpowiada standardom konstytucyjnym państwa demokratycznego. W pierwszej kolejności autorka zwraca uwagę na zagadnienia podległości służb specjalnych konstytucyjnym organom państwowym. Następnie charakteryzuje obszar działania służb specjalnych w kontekście prowadzenia polityki państwa, zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnia część artykułu poświęcona jest kompetencjom funkcjonariuszy służb specjalnych związanym z ingerencją w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolności jednostki. Autorka podkreśla w artykule potrzebę przestrzegania przez służby specjalne podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwracając szczególną uwagę na konieczność ich działania w zgodzie z obowiązującym prawem.
EN
The article is devoted to the selected aspects of secret services’ operations in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. Its aim is to answer the question about the extent to which the statutory regulation of secret services’ operations in Poland meets the constitutional standards of a democratic state. First, the author draws attention to the issue of the subordination of secret services to the constitutional state authorities. Then, the secret services area of operation is characterized in the context of pursuing the state policy, especially related to ensuring internal and external security of the Republic of Poland. The final part of the article is devoted to the competence of secret services’ officers connected with the interference in the constitutionally protected rights and freedoms of the individual. The author emphasizes the need to respect by secret services the fundamental constitutional values of the Republic of Poland, paying particular attention to their operation in accordance with applicable law.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny

References

 • Bożek, M. (2012). Kontrola parlamentarna służb specjalnych w Polsce. Przegląd Sejmowy, 20(1), 9–23.
 • Bożek, M. (2010). Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad służbami specjalnymi i sposoby jego realizacji w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Przegląd Sejmowy, 18(3), 9–40.
 • Bożek, M. (2014). Usytuowanie służb specjalnych w systemie organów państwowych. W: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe (s. 39–61). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bożek, M. (2015). Zwalczanie przestępstw jako ustawowe zadanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stan obecny i postulaty de lege ferenda. Studia Iuridica Lublinensia, 24(1), 35–66.
 • Czuryk, M. (2014). Nadzór i kontrola działalności służb specjalnych. W: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe (s. 140–193). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dunaj, K. (2011). Konstytucyjne uprawnienia Sejmu i Senatu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, (2), 91–106.
 • Hermanowski, K. (2015). Centralne Biuro Antykorupcyjne. W: E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (s. 435–442). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Karpiuk, M. (2014). Zakres działania służb specjalnych. W: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe (s. 62–104). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kostrubiec, J. (2014). Formy działania służb specjalnych. W: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe (s. 105–139). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Minkina, M. (2011). Działania pozainformacyjne wywiadu. W: M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności (cz. 2, s. 95–110). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 • Misiuk, A. (2013). Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa: Difin.
 • Ossowska-Salamonowicz, D., Salamonowicz, M. (2012). Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne. W: M. Chmaj (red.), Administracja rządowa w Polsce (s. 99–127). Warszawa: Difin.
 • Prusak, F. (2012). Służby specjalne. W: M. Paździor, B. Szmulik (red.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego (s. 119–174). Warszawa: C.H. Beck.
 • Szmulik, B. (2012). Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W: B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Komentarz (t. 1). Ustrój administracji państwowej centralnej (s. 477–488). Warszawa: C.H. Beck.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dz. U. z 2014 r., poz. 1411.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Dz. U. z 2014 r., poz. 253.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z 2015 r., poz. 827.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d4fe746-53a4-4e81-9638-36f75be1d4de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.