Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 46(1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 64-78

Article title

Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus

Authors

Content

Title variants

EN
Development of Digital Technologies and Social Exclusion of People Aged 65+

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Coraz bardziej przyspieszająca rewolucja w obszarze multimediów i towarzyszące jej procesy wirtualizacji zmieniają wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa. Poszukuje się źródeł przewag konkurencyjnych w takich obszarach, jak: dostęp do informacji, wiedzy, relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi. Te nowe technologie, nazywane często technologiami cyfrowymi, w diametralny sposób zmieniają nie tylko sposób i paradygmaty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, ale mają wpływ na oczekiwania pracodawców i wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników. Całe grupy społeczeństw wychowane w innych warunkach i edukowane w odmiennej rzeczywistości nie są w stanie sprostać wymaganiom kompetencyjnym współczesnych organizacji. Rodzi się specyficzny typ wykluczenia społecznego nazywanego często wykluczeniem cyfrowym.
EN
The more and more accelerating revolution in the area of multimedia and accompanying it processes of virtualisation change many areas of enterprise’s activities. There are sought sources of competitive advantages in such areas as access to information, knowledge, relationships with customers and business partners. These new technologies, often called digital technologies, have been radically changing not only way and paradigms of management of the contemporary enterprise but they affect employers’ expectations and requirements in the field of employees’ knowledge, skills and competence. Entire groups of societies brought up under different conditions and educated in the different reality are not able to cope with the competence requirements of contemporary organisations. There is emerging a specific type of social exclusion often called digital divide.

Contributors

author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

References

 • Bartosiewicz A. (2010), Potencjał funkcjonalny baz danych PLI CBD do wykorzystania po uruchomieniu PLI CBD, materiały niepublikowane Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa.
 • Batorski D. (2009), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Studia Biura Analiz Sejmowych”, nr 3.
 • Belissent J., Wisłowski L. (2011), Globalne trendy IT w obszarze przetwarzania w chmurze, Forrester Research, Warszawa.
 • Buniewicz A. (2007), Polscy seniorzy i Internet, http://www.egospodarka.pl/2007
 • Burak cukrowy (2013), https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_cukrowy [dostęp: 06.04.2013].
 • Cellary W. (2010), Co dalej w technice informatycznej?, (w:) Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka gospodarcza, red. C.H. Beck, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Duczkowska-Małysz M. (red.) (2012), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Fundacja Rockefelera (2010), Scenarios for the Future of Technology and International Development, May, http://m.rockfound.org/uploads/files/bba493f7-cc97-4da3-add6-3deb007cc719.pdf [dostęp: 17.04.2013].
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2010), Zarządzanie technologiami, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Poltext, Warszawa.
 • Hilt M.L., Lipschultz J. H. (2004), Elderly Americans and the Internet: E-Mail, TV News, Information and Entertainment Websites, “Educational Gerontology”, No. 30(1).
 • Honderich T. (red.) (1999), Encyklopedia filozofii, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Internet of Things — An action plan for Europe, COM(2009) 278 final, Commission of the European Communities, Brussels 18.06.2009.
 • Kline S.J., Rosenberg N. (1986), An overview of innovation, (in:) Landau R., Rosenberg N. (Eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington.
 • Kozielecki J. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa.
 • Łapiński K., Wyżnikiewicz B. (2011), Cloud computing – wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa, Helion, Warszawa.
 • Morrison I. (1996), Second Curve: Managing the Velocity of Change, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Muraszkiewicz M. (2011), A second face of innovation, konferencja Przedsiębiorczość w czasach kryzysu, Brama Innovation Camp – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Jachranka 28–29.12.
 • National Science Foundation (2002), Converging Technologies for Improving Human Performance (nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science), http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf [dostęp: 17.04.2013].
 • Pew Internet & American Life Project (2008), Cloud computing, politics and adult social networking, 11.05, http://www.pewinternet.org/Shared-Content/Data-Sets/2008/May-2008--Cloud-computing-politicsand-adult-social-networking.aspx [dostęp: 18.04.2013].
 • Sadowski W. (1970), Teoria podejmowania decyzji, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1949), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
 • Solow R.M. (1957), Technical change and the aggregate production function, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 39.
 • Sosinsky B. (2011), Cloud Computing Bible, Wiley Publishing, Indianapolis (Indiana).
 • Stabryła A., Wawek S. (2012) (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Mifiles.pl, Kraków.
 • Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Szacki J. (2005), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trzcina cukrowa(2013), http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzcina_cukrowa [dostęp: 06.04.2013].
 • Zając J.M., Batorski D. (2007), Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: Zwiększanie realizacji próby, „Psychologia Społeczna”, nr 3(5).
 • Zawiła-Niedźwiecki J. (2012), Technologie przyszłości informatyki zarządczej, KNWS, http://www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/KNWS’12/Sesja_E_referat_3.pdf [dostęp: 20.04.2013].
 • Zgajewski M., Dybka E., Falkowski D., Gajda R., Gawroński M., Kubiak M., Małek W., Mazurkiewicz P., Piskorz P., Zawiła-Niedźwiecki J. (2012), Cloud computing w sektorze finansowym. Raport, Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d554e97-52b4-4573-b5f7-91bd06a11cad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.