PL EN


2020 | 106(162) | 9-29
Article title

Ekonomiczno-finansowe następstwa realizacji zadań audytowych w szpitalach

Content
Title variants
EN
Economic and financial consequences of audit tasks implementation in hospitals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie globalizacji i nieustających zmian ekonomiczno-gospodarczych efektywne wykorzystywanie środków finansowych przez szpitale staje się coraz trudniejsze. Zasadne staje się zatem poszukiwanie rozwiązań, które wspomogą powyższy proces i ukierunkują działania na racjonalizację finansową pod-miotów leczniczych. Udział w powyższym można przypisać audytowi wewnętrznemu, który w ramach podejmowanych działań identyfikuje ryzyko powstania nieprawidłowości w poszczególnych obszarach jednostki (w tym finansowym), a następnie wskazuje newralgiczne punkty do poprawy i podaje propozycje ich usprawnień. Celem artykułu jest identyfikacja zakresu oraz stopnia realizacji audytów wewnętrznych w obszarze finansowym szpitali oraz diagnoza oddziaływania realizacji zaleceń poaudytowych na ich racjonalizację finansową. Do realizacji wskazanego celu przeprowadzono badania ankietowe wśród wybranych placówek leczniczych w Polsce, zakwalifikowanych do sieci szpitali. Uzupełnieniem była analiza literatury oraz aktów prawnych w przedmiotowym obszarze. Przyjęty kierunek badań pozwolił zidentyfikować stopień wykorzystania audytu w badanych jednostkach oraz realizację zadań audytowych w obszarze finansowym. Stwierdzono pozytywny wpływ wdrożenia zaleceń poaudytowych na funkcjo-nowanie obszaru finansowego szpitali.
EN
In the era of globalization and constant economic changes, the effective use of funds by hospitals is becoming increasingly difficult. Therefore, it is reasonable to search for solutions that will support the above process and direct activities towards the financial rationalization of healthcare entities. Participa-tion in the above can be attributed to internal audit, which, as part of undertaken actions, identifies the risk of irregularities in entities’ individual areas (including financial), and then indicates key points for improvement and suggestions how to do it. The purpose of the article is to identify the scope and degree of implementation of internal audits in the financial area of hospitals and to determine the impact of the implementation of post-audit recommendations on their financial rationalization. To achieve this goal, surveys were carried out in selected hospitals in Poland, and relevant literature and legal acts in the field of internal audit were analysed. The research allowed identification of the degree of audit implementa-tion in the studied entities and the implementation of audit tasks in their financial area. It was found that the implementation of post-audit recommendations had a positive impact on the functioning of the financial area of hospitals.
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d562f58-8b92-40c7-be4b-135a125cfc12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.