PL EN


Journal
2019 | Volume 4 | Issue 2 December 2019 | 87-94
Article title

Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji

Content
Title variants
EN
The shadow economy and methods of combating it in the scope of reducing the scale of unregistered transactions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Motywacja: Szara strefa ciągle pozostaje problemem niewystarczająco zbadanym, a mającym bardzo duży i negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Stanowi problem nie tylko dla budżetu państw, ale także jedno z zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Cel: Celem głównym artykułu jest identyfikacja szarej strefy z uwzględnieniem przyczyn jej rozwoju. Jako cel szczegółowy przyjęto wskazanie metod walki z szarą strefą w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji. Materiały i metody: W artykule wykorzystano analizę źródeł wtórnych, a także literatury przedmiotu. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można uznać, że problem istnienia szarej strefy w gospodarce jest ciągle aktualny. Jedną z metod walki z szarą strefą, szczególnie w obszarze skali nierejestrowanych transakcji, są działania promujące rozwój obrotu bezgotówkowego. Zwrócono także uwagę na możliwość blokowania rozwoju obrotu bezgotówkowego przez przedsiębiorstwa działające w szarej strefie. Problem ten wymaga jednak pogłębionych, kompleksowych badań w przyszłości.
EN
Motivation: The shadow economy is still an insufficiently researched problem that has a very large and negative impact on the functioning of the economy. It is a problem not only for the state budget, but also one of the activities for legally operating enterprises. Aim: The main aim of the article is to identify the shadow economy, taking into account its development. The specific aim is to indicate the methods of combating the shadow economy in reducing the scale of unregistered transactions. Materials and methods: In the article the analysis of secondary sources as well as the literature on the subject was used. Results: Based on the conducted analysis, it can be concluded that the problem of the existence of a shadow economy in the economy is still current. One of the methods of combating the shadow economy, especially in the area of unregistered transactions, are activities that promote the development of cashless transaction. Attention was also paid to the possibility of blocking the development of non-cash transactions by enterprises operating in the shadow economy. However, this problem requires in-depth, comprehensive research in the future.
Journal
Year
Volume
Pages
87-94
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Global Compact Network Poland. (2016). Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Pobrane 15.06.2019 z https://ungc.org.pl.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2019). Słownik pojęć. Pobrane 06.06.2019 z http://stat.gov.pl.
 • Gołębiewski, G. (2007). Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej. Współczesna Ekonomia, 1(1).
 • Grant Thornton. (2016). Polska liderem produkcji prawa w Unii Europejskiej. Pobrane 05.05.2018 z https://grantthornton.pl.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2016). Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku. Pobrane 04.12.2018 z http://www.ibngr.pl.
 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. (2005). Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych. Pobrane 01.02.2019 z https://www.msit.gov.pl.
 • Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. (2018). Szara strefa 2018. Pobrane 02.04.2019 z http://www.ipag.org.pl.
 • Janik, E. (2010). Szara strefa: patologia życia gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, 9.
 • Ministerstwo Cyfryzacji. (2017). Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”: ważniejsze informacje i aktualny status prac. Pobrane 01.08.2017 z http://archiwum.mc.gov.pl.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2008). Przyczyny pracy nierejestrowanej: jej skala, charakter i skutki społeczne. Pobrane 01.08.2017 z https://www.mpips.gov.pl.
 • Najwyższa Izba Kontroli. (2017). NIK o ograniczaniu szarej strefy w gospodarce. Pobrane 28.06.2017 z https://www.nik.gov.pl.
 • Podatki.biz. (2017). Podatki 2017: wyższe kary za wyłudzenia VAT już od 1 marca. Pobrane 10.08.2017 z https://www.podatki.biz.
 • Puls Biznesu. (2017). Nie takie straszne kasy on-line. Pobrane 21.03.2019 z https://www.pb.pl.
 • Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe: using electronic payment systems to combat the shadow economy. Pobrane 12.11.2018 z http://feelingeurope.eu.
 • Schneider, F. (2014). The shadow economy and shadow labor force: a survey of recent developments. IZA Discussion Paper Series, 8278.
 • Schneider, F., i Enste, D.H. (2000). Shadow economies: size, causes, and consequences. Journal of Economic Literature, 38(1).
 • Topolewska, M. (2010). Polski system pomocy społecznej prowadzi do uzależnienia od zasiłków. Pobrane 12.07.2019 z http://forsal.pl.
 • Ustawa z 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 244).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d5980d9-cfbc-4b41-8b7b-ce5813361a54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.