PL EN


2019 | 46 | 5-6(542-543) | 1-7
Article title

WSPÓŁCZESNY FENOMEN GLOBALNEGO RYNKU PRACY – PLATFORMA ZATRUDNIENIA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE CONTEMPORARYPHENOMENON OF THE GLOBAL LABOUR MARKET – WORK PLATFORM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu pracy w ramach platform zatrudnienia jest jednym z najbardziej rozwijającychsię zjawisk na globalnym rynku pracy. Status prawny zatrudnionych nie jest prawnie uregulowany. Jest to związane m.in. z tym, że część zatrudnionychrozpoczęła wykonywanie usług w ramach realizacji idei „ekonomii współdzielenia dóbr”. Uczestnicy obrotu prawnego odbywającegosię z udziałem platform są w większości przypadków uznawani za samozatrudnionych. Nie korzystają więc z żadnych uprawnień pracowniczychi socjalnych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, z nielicznymi wyjątkami, nie podejmują działań zmierzających do uregulowania sytuacjiprawnej osób zatrudnionych w ramach platform. Deklaracja podjęta w 2016 r. z inicjatywy central związkowych zmierza do uznania za pracownikówtych zatrudnionych, którzy wykonują w ramach platformy pracę podporządkowaną.
EN
The work platform is growing unusually fast due to the necessity to desire to reduce manpower cost and urgency on short termsresults. As far as the legal statutes of work platform is concerned a lot of issues remain unsolved. Certain number of people who work for the gigeconomy has not started for the reason of necessity. Therefore, at the present time there is a lack of clarity concerning platform workers’ legalstatus, their wages and rating mechanism. Almost none of the EU Member State has regulations specifying the employment status of platformworkers. The Frankfurt Declaration of 2016 on platform-based work is in favour to ensure that workers on any platform who work under theauthority of platform ought to be classified as employees.
Year
Volume
46
Issue
Pages
1-7
Physical description
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Alon G. et al. (2018), The Impact of Behavioral and EconomicDrivers on Gig Economy Workers, October 29, 2018). Availableat SSRN: https://ssrn.com/abstract=3274628;http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3274628 [dostęp 18.02.2019].
 • Berg J., Furrer M., Harmon E., Rani U., Silberman S. (2018), Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards DecentWork in the Online World, International Labour Office,Geneva.
 • Corporaal G. (2019), Freelancing America 2017. Future of WorkOrganizations Platform Economy, Oxford Internet Institute,Oxford.
 • Corporaal G. (2019), Future of Work Organizations Platform Economy,Oxford Internet Institute, Oxford.
 • de Groen W.P., Kilhoffer Z., Lenaerts K., Mand I. (2018), Employmentand working conditions of selected types of platformwork, European Foundation for the Improvement of Livingand Working Conditions, Publication Office of the EuropeanUnion, Luxembourg.
 • de Stefano V. (2018), „Negotiating the algorithm”: Automation,artificial intelligence and labour protection, ILO, Geneva.
 • de Stefano V., Aloisi A. (2018), European legal framework for digitallabour platforms, Publications of the European Union,Luxembourg.
 • Eurostat; BLS; McKinsey Global Institute analysis, What motivatesworkers in the gig economy?, Knowledge@Wharton, theonline research and business analysis journal of the WhartonBusiness School, Pennsylvania University, 16.1.2019.
 • Kullmann M. (2018), Platform Work, Algorithmic Decision-Making,and EU Gender Equality Law, „International Journal ofComparative Law and Industrial Relations”, Vol. 34(1).
 • McKinsey Global Institute analysis; Knowledge@Wharton, theonline research and business analysis journal of the WhartonBusiness School, Pennsylvania University, 16.1.2019.
 • Prassl J. (2018), Humans as a Service. The Promise and Perilsof Work in the GiG Economy, Oxford University Press,Oxford.
 • Prassl J., Risak M. (2016), Uber and TaskRabitt, & Co.: Platformsas Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork,„Comparative Labour Law and Policy Journal”, Vol. 37(3).
 • Rosenblat A. (2018), Uberland: How Algorithms Are Rewritingthe Rules of Work, University of California Press, Oakland.
 • Świątkowski A.M. (2018), Szanse, zagrożenia i niewiadome zatrudnieniaw stadium „czwartej rewolucji przemysłowej”,„Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Świątkowski A.M. (2019), Nowe, nowoczesne formy zatrudnieniaw epoce postindustrialnej, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 • Taylor M. (2017), Good Work; The Taylor review of modern workingpractices, Department of Business, Energy and IndustrialStrategy, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d5ce8cd-c678-4012-9b96-5a490c77cd7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.